经藏网
经藏网
瑜伽师地论原文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第五十九卷(注音)

导读:摄决择分中有寻有伺等三地之二  问贪等十烦恼。几能发业几不能发。答一切能发。若诸烦恼猛利现行。方能发起往恶趣业。...

瑜伽师地论第五十九卷(注音)shī

lùnshí
jiǔ
juàn

shè
jué

fēn
zhōng
yǒu
xún
yǒu

děng
sān

zhī
èr

wèn
tān
děng
shí
fán
nǎo


néng
néng
qiē
néng


ruò
zhū
fán
nǎo
měng

xiàn
xíng

fāng
néng


wǎng
èfēi
zhū
shī
niàn
ér
xiàn
xíng
zhě

yòu
fēn
bié

néng
fēi
rén
yùn

wèn
zhū
fán
nǎo
yǒu

xiāng


lüè
yǒu
sān
xiāngxiāng

èr
gòng
xiāng

sān
chà
bié
xiāng


xiāng
zhě

wèi
tān
tián
děngxìng
suǒ
shè
xiāng

gòng
xiāng
zhě

wèi
zhū
fán
nǎo

yǒu
chà
bié


qiē
jiē
tóng


jìng
xiāng

chà
bié
xiāng
zhě


yǒu
èr
zhǒng


mén
chà
bié
xiāng

èr
zhuǎn
chà
bié
xiāng

mén
chà
bié
xiāng
zhě

wèi
jié

suí
mián
suí
fán
nǎo
chán
děng


běn

fēn

shuō

zhuǎn
chà
bié
xiāng
zhě

wèi
suí
mián
zhuǎn


suǒ
yuán
zhuǎn


xiàn
xíng
zhuǎn


pǐn
chà
bié
zhuǎn

zhuǎn


yīn
guǒ
zhuǎnxíng
zhuǎnsuí
mián
zhuǎn
xiāng
lüè
yǒu
shísuí
zhú

jìng
suí
mián

èr
suí
zhú

jìng
suí
mián

sān
bèi
sǔn
suí
miánbèi
sǔn
suí
mián


suí
zēng
suí
mián

liù

suí
zēng
suí
miánfēn
suí
mián
fēn
suí
mián

jiǔ

hài
suí
mián

shí


hài
suí
mián

shí

zēng
shàng
suí
mián

shí
èr
píng
děng
suí
mián

shí
sān
xià
liè
suí
mián

shí

jué

suí
mián

shí


jué

suí
mián

shí
liù
néng
shēng
duō

suí
mián

shí

néng
shēng
shǎo

suí
mián

shí


néng
shēng

suí
mián

suí
zhú

jìng
suí
mián
zhě

wèi
sān
jiè
zhōng


suǒ
shè
suí
mián

suí
zhú

jìng
suí
mián
zhě

wèi
shēng
shàng
xià

xià
shàng
fán
nǎo
suǒ
zhú
suí
mián

bèi
sǔn
suí
mián
zhě

wèi
shì
jiān


xià

suí
mián


bèi
sǔn
suí
mián
zhě

wèihuò
wèi
suí
mián

suí
zēng
suí
mián
zhě

wèi


suí
mián


suí
zēng
suí
mián
zhě

wèi


suí
mián


fēn
suí
mián
zhě

wèi
zhū

shēng
suǒ
yǒu
suí
miánfēn
suí
mián
zhě

wèi
zhū
yǒu
xué
fēi

shēng
zhě
suǒ
yǒu
suí
mián


hài
suí
mián
zhě

wèi
bān
niè
pán

suǒ
yǒu
suí
miánhài
suí
mián
zhě

wèi

bān
niè
pán

suǒ
yǒu
suí
mián

zēng
shàng
suí
mián
zhě

wèi
tān
děng
xíng
suǒ
yǒu
suí
mián

píng
děng
suí
mián
zhě

wèi
děng
fēn
xíng
suǒ
yǒu
suí
mián

xià
liè
suí
mián
zhě

wèi

chén
xíng
suǒ
yǒu
suí
mián

jué

suí
mián
zhě

wèi
zhū
chán
guǒ

chán

zhuǎn
suí
mián


jué

suí
mián
zhě

wèi

zhū
chán
ér
héng
suí
zhú
suí
mián

néng
shēng
duō

suí
mián
zhě

wèi

jiè
suí
mián

néng
shēng
shǎo

suí
mián
zhě

wèijiè
suí
mián


néng
shēng

suí
mián
zhě

wèi


zài


suǒ
yǒu
suí
mián
wèn

shuō

zhòng

xìng
míng
suí
mián


fán
nǎo
pǐn

zhòng
wàng

zhū
xíng

dāng
yán
yǒu

wéi

dāng
yán
yǒu


yóu
ā
luó
hàn
yǒng
hài

qiē
fán
nǎo

zhòng
ér
zhū
xíng
xiāng

yóu
wèi
duàn
jué


wèn
yǒu


zhòng
shè
zhū

zhòng


lüè
yǒu
shí
xìng

shú

zhòng

èr

xìng
fán
nǎo

zhòng

sān

xìng


zhòng


fán
nǎo
zhàng

zhòngzhàng

zhòng

liù

shú
zhàng

zhòng


gài

zhòngzhèng
xún


zhòng

jiǔ
chóu
nǎo

zhòng

shí

wèi

zhòng

shí


láo

zhòng

shí
èr
yǐn
shí

zhòng

shí
sān
mián
mèng

zhòng

shí

yín


zhòng

shí

jiè

píng
děng

zhòng

shí
liù
shí
fēn
biàn


zhòng

shí

zhōng
méi

zhòng

shí

biàn
xíng

zhòng


shì

zhòng

qián
yīng
zhīsuǒ
yuán
xiàn
xíng
èr
zhuǎn
chù
dāng
guǎng
广
xuān
shuō

pǐn
chà
bié
zhuǎn
dāng
zhī

qián
yùn
shàn
qiǎo
shuō
zhuǎn
dāng
zhī

qián
běn

fēn
shuō

yīn
guǒ
zhuǎn
zhě

wèi
fán
nǎo

shēng
jiē

fán
nǎo
wéi
yīn
guǒshì
suí
yīng
dāng
zhī


jiè

fēn

shàn
fán
nǎo
yǒu

shú
guǒ

yīng
zhī
suǒshú
guǒ


xíng
zhuǎn
zhě


běn

fēn


zhǒng

liè

bié
yún


wèi

jiā

jiàn

biān
zhí
jiàn

xié
jiàn


sān

suǒ
zhī
jìng


xié
liǎo
xíngshèng


xíng
zhuǎnmíng

zhǒng
shì

liǎo
xíng


shì
liǎo

liǎo
xíng

jiàn

jiè
jìn


tān
tián
děng

yuán
jiàn
wéi
jìng

jiàn
suǒ
duàn
zhěqiē
jiē
shì
zhí
xié
liǎo
xíng
qiē
zhě

shì


yīn
yuán
suǒ

chù
xíng
qiē

miè
dào

zhě

shìwèi
shēng
xíng
qiē
rén
yùn
suǒ

xiū
dào
duàn
zhě

shì
rén
yùn
xiàn
xíng

zhí
xíng
qián
suǒ
shuō

qiē
fán
nǎo
zhàng
zhì
chà
bié

dàn

huà

xiǎn
shì

xiāng

jiàn

fán
nǎo

zhí
xié
xíng

wéi
lìng
suǒ
huà
yǒu
qíng

zhǒng
zhǒng
fán
nǎo
zhū
xíng
guò
shī

shēng
jiě


jīn
dāng
zǒng
biàn

qiē
fán
nǎo

shí


zhī
xiāng

jiàn


zhí
zhū
xíng
chà
bié

wèn

shì
zhū
fán
nǎo

yǒu
shì


shì


zhū
jiàn

màn
shì

shì


zhū
xíng
zhōng
shí

yǒu


ér
fēn
bié
zhuǎn


tān
huì
shì
yǒu
shì


míng

tōng
èr
zhǒng
wèn
shì
zhū
fán
nǎogēn
xiāng
yīng

nǎi
zhì


shè
gēn
xiāng
yīng


ruò
rén
yùn
shēng

qiē
fán
nǎo

jiē

sān
shòu
xiàn
xíngshì

tōng

qiē
shí
shēn
zhěqiē
gēn
xiāng
yīng


tōng

qiē
shí
shēn
zhě

qiē
gēn
xiāng
yīng


rén
yùn
shēng

qiē
fán
nǎo
suí

suǒ
yīng
zhū
gēn
xiāng
yīng


jīn
dāng
shuō

tān


shí


xiāng
yīng

huò


shí
yōu

xiāng
yīng

huò


shí

shè
xiāng
yīng

wèn


děngyǒu

huò


shòu

huì

ài

guāi

ài

ér
xiàn
zài
qián
suì


shòu

huì

fēi
huì


ruò
guāi

fēihuò


shòu


huì
ài
ruò
guāi

ài

ér
xiàn
zài
qián
suì


shòu

huì
fēi


huì


guāi

fēi
guāi


yóu
shì
yīn
yuán
tān


shí
yōu

xiāng
yīngxiāng
wéi


xiāng
yīng

ruò

wèi
ér
shēng
wèi
zhuó

dāng
zhī

tān
shè
gēn
xiāng
yīng

huì


shí
yōu

xiāng
yīng

huò
yǒu

shí


xiāng
yīng

wèn


děngyǒu


rán
wéi


qiē
shēn
xīn

suìzuò


weí

huì
hèn
xīn

huò

fēi
ài
zhū
xíng
yǒu
qíng

zhū

suǒ

zuò


weí

huì
hèn
xīn

yóu
shì

huì
yōu

xiāng
yīng

wèn
huìxiāng
yīng


děngyǒu


yuàn
jiā
děng
fēi
ài
yǒu
qíng

huì
nǎo
xīn

zuò


weí
yuàn

méi


méi
huò

huán
shī

ruò
suì
suǒ
yuàn
biàn
便
shēngyóu
shì

huì


xiāng
yīng


jiā

jiàn

biān
zhí
jiàn

ruòxíng
yùn
guān


suǒ

huò
guān
wéi
cháng


gēn
xiāng
yīng

ruòxíng
yùn
guān


suǒ

huò
guān
wéi
cháng

yōu
gēn
xiāng
yīng

ruò

shè

xíng
yùn
guān


suǒ

huò
guān
wéi
cháng

shè
gēn
xiāng
yīng

duàn
jiàn
shè
biān
zhí
jiàn

dāng
zhī

qiē


xiāng
wéi

jiàn

jiè
jìn
jiàn

suí

suǒ
yīng


xiāng
yīng

xié
jiàn

zhǒng

xiān
zuò
miào
xíng
yōu
gēn
xiāng
yīng

xiān
zuò
è
xíng

gēn
xiāng
yīng

màn


shí

gēn
xiāng
yīng

huò


shí
yōu
gēn
xiāng
yīng

wèn


děng


lüè
yǒu
èr
màn


gāo

màn

èr
bēi
xià
màn

yòu
gāo

màn
yǒu
sān
gāoděng
wéi
sān

wèi
chèn
liàng
gāo


jiě
liǎo
gāoyǎng
gāogāo

màn

gēn
xiāng
yīng

ruò
bēi
xià
màn


xiāng
wéi
yōu
gēn
xiāng
yīng


ruò


yǎng
gōng
jìng
chèn


shàn

děng
jué
dìng
shì
zhōng


suǒ
dǎo
yǐn
lìng
yóu

zhě

yōu
gēn
xiāng
yīng
yǎng

jìng

huǐ

è

děng
jué
dìng
shì
zhōng


suǒ
dǎo
yǐn
lìng
yóu

zhě


gēn
xiāng
yīng


míng
tōng


gēn
xiāng
yīng

suǒ

xiāng
yīng
yǐn
shì
zhǐ
chì
wén


xiàn

xiān
biàn
fán
nǎo
zhū
gēn
xiāng
yīng

dàn
yuē

xiāng
dào

jiàn


lìng
chū
xíng
zhě
jiě

luàn


jīn
yuē


dào

jiàn


lìng
jiǔ
xíng
zhě
liǎo


shēn
zhǒng
zhǒng
xíng
jiě
chà
bié
zhuǎnzhū
fán
nǎo
lüè
yǒu
sān
jiè


èr

jiè


sān


jiè


wèn

shì
sān
shàn

chū


fēn
shì

shàn


èr

shìzhū

shàn
zhě

shì
yǒu

shú
fēi


wèn

duō
xìng

shǎo
xìng


chū
duō
xìng


ěr


duō
xìng
shǎo
xìng

shì

měng

cháng
shí
rǎn
nǎo
xìng

fēi
měng

cháng
shí
rǎn
nǎo
xìngwài
mén

rǎn
xìng
mén

rǎn
xìngè
xíng
xìngfēi
è
xíng
xìng

néng
shēng
duō

xìng

néng
shēng
shǎo

xìng


yǒu
zuì
xìng

xiǎo
yǒu
zuì
xìng

chí


xìng
xìng
suǒ
xiǎn
xìngsuǒ
xiǎn
xìng

sān


xiāng
wéi
xìng

fēi
sān


xiāng
wéi
xìng

fēi

zhǒng
xiāng
shēng
jué
dìng
xìng


zhǒng
xiāng
shēng
jué
dìng
xìng
děng

dāng
zhī

ěr

zhōng

tuō
nán
yuē

duō
rǎn
nǎo

mén
è
xíng
shēng
zhū

yǒu
zuì
chí


sān


shēng
děngyún

néng
duàn
fán
nǎodāng
yán

duàn
fán
nǎo

cóng

fán
nǎo
ér

shuō
duàn

duàn
zhū
fán
nǎo
wéi
dùn
wéi
jiàn

yúnduàn
zhū
fán
nǎo

zhū
fán
nǎo
duàn

yǒu

zhǒng

fán
nǎo
duàn

yǒu

děng
xiāng

zhū
fán
nǎo
duàn
yǒu

shēng

wèi
shàn


liángzhèng

fāng
biàn
便zhèng

jiàn

xiūnéng
duàn
fán
nǎo

jīu
jìng


dāng
yán

duàn

qiē
fán
nǎo


yǒu
chà
bié

wèi
yóu
xiū


zhǒng


néng
duàn
fán
nǎo

ruò
shàn
xiū


shì

zhǒng

dāng
yán

duàn

qiē
fán
nǎo


zhǒngshēng
wén


shuō

xiāng


yǒu
chà
bié

wèi
xiāng

chéng
shúsuí
shùn
jiàozhèng
zuòduì
zhì
dào
shēng


néng
duàn
fán
nǎo

xiū
duì
zhì
dào

dào
jīu
jìng

dāng
yán

duàn

qiē
fán
nǎo


yǒu
chà
bié

wèi
liǎo
zhī
fán
nǎo
shì


liǎo
zhī
fán
nǎo

xìng


liǎo
zhī
fán
nǎo
guò
huàn


fán
nǎo
shēng


jiān
zhuó


shè
shòu
duì
zhì


néng
duàn
fán
nǎo

duì
zhì

shēng
dāng
yán

duàn

qiē
fán
nǎo


yǒu
chà
bié

xiū
shē
xiū


shènéng
duàn
fán
nǎo

ruò
zhū
xiāngjiě
tuō

zhū

zhòngjiě
tuō

dāng
yán

duàn

qiē
fán
nǎo


shì
zūn
yán

xiāng


zhòng
shēng

yóu

zhòng

shàn
shuāng
xiū
zhǐ
guān
fāng
nǎi

jiě
tuō


yǒu
chà
bié

wèi
liǎo
zhī
suǒ
yuán
suǒ
yuán


néng
duàn
fán
nǎo
suǒ


miè
zhuǎndāng
yán

duàn

qiē
fán
nǎo


cóng

xiāng
yīng

suǒ
yuán

fán
nǎo

duàn

suǒ

zhě


duì
zhì
dào
shēng
fán
nǎo
shēng


shì

shuō
míng
duàn


xiāng
yīng
xiāng
yīng
duàn
yuán
jìng


cóng
suǒ
yuán

shuō
míng
duàn


jiàn
duàn
fán
nǎo
dùn
duàn
fēi
jiàn

suǒ

zhě


yóu
xiàn
guān
zhì

xiàn
guān

néng
duàn
jiàn
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo

rán

xiàn
guān

huài
yuán

zuò

xiāng
yīng

shì

sān
xīn
dùn
duàn

qiēděng
jiàn
duàn
fán
nǎo

xiū
duàn
fán
nǎo
jiàn

ér
duàn

shù
shù
xiū
dào
fāng
néng
duànzuì
chū
yīng
duàn

shàn
shì


zhū
è
jiàn

wèi
zài
jiā
zhěyīng
duàn

chū
jiā
zhàng

wèi

xún


huì
xún


hài
xún
yīng
duàn

dìng
xīn
zhě
sān


zhàng

wèi
juàn
zhǔ
xún


guó

xún
xún
yīng
duàn

zuò

zhàng

wèi

yuǎn

pǐn
shēn
zhū

zhòngyīng
duàn
jiàn
duàn
fán
nǎoyīng
duàn
xiū
duàn
fán
nǎoyīng
duàn
zhǔ

zhǔ
yōu
zhǔ

zhǔzhǔ
zhū
shè
zhū
dìng
zhàng
pǐn
zhàng
ài
fán
nǎoyǒu
luó

yīng
duàn
suǒ
zhī
zhàng
pǐn
zhū
zhàng

yóuyīng
duàn
fán
nǎo


zhū
fán
nǎo
duàn
dāng
zhī
duō
zhǒng

lüè

wéi
èr


zhū
chán
duàn

èr
suí
mián
duàn

zhū
chán
duàn
zhě

wèi
tān
tián
duàn
nǎi
zhì

duàn


jiā

jiàn
duàn
nǎi
zhì
xié
jiàn
duàn

jiàn

suǒ
duàn
duàn
nǎi
zhì
xiū
dào
suǒ
duàn
duàn


jiè
suǒ

duàn

nǎi
zhì


jiè
suǒ

duàn

sǎn
luàn
duàn
xiǎo

duàn

léi
liè
duàn
zhì

duàn


duàn

dāng
zhī


duàn

shì
suí
mián
duàn


fán
nǎo
duàn
ài

ruò
liè
ruò
shēng
ruò
xiàn
zài
qián
ruò

xiàn
qián

suī
měng

jiàn
ér
guān
chá
zhī


rǎn
zhuó
ài
ér

shēng
ài

shìtiánshēng
tiánchīshēng
chī

yòu
yǎn
jiàn
zhū
yōu

dàn
zhù

shè
zhèng
niàn
zhèng
zhī


yǎn
jiàn


nǎi
zhì

zhī


ěr

yòu
xìng
shǎo

chéng
jiù


zhēn
shí
shǎoshǎo


shìyuǎn


yǒng
měng
jīng
jìn

ān
zhù
zhèng
niàn


dìng
cōng
huì

ěr
lùn
rén
xìng
hǎoyǒu

lùnxīn
fāng
néng
yuánshì
děng
bèi
dāng
zhī
fán
nǎo

duàn
zhī
xiāngfán
nǎo
duàn
zhě
yǒu
duō
shēng


wèi
suí
zhèng

chāo
yuè
yōu

chāo
yuèchāo
yuè

xiǎng


yǒu
duì
zhǒng
zhǒng
xìng
xiǎng

chāo
èchāo
yuè
shēng
děng

qiē
zhǒng


yòu
zhèng
ān
yǐn


ān
yǐn

yòu
zhèng
qīng
liáng


qīng
liáng

yòuxiàn


zhù

suí


xīn

zài
ér
zhuǎn

ruò
xíng
ruò
zhù
suí
suǒ


suǒ
zhèng
zhī
tuì
退
zhuǎn

yuán
mǎn
jīu
jìng


zhū
suǒ
zuòwàng

huò

yǒu

xiū


xíng

wéiān

zhòng
shēng
āi
mǐn
shì
jiān

lìng
zhū
tiān
rén


ān


dāng
zhī
fán
nǎo
duàn
zhě

yǒu

shì
děng
zhòng
duō
shēng
fán
nǎo
yuán
jìng
lüè
yǒu
shí
fēn
yuán

wèi
shēn
jiàn
děng

èr

fēn
yuán

wèi
tān
tián
màn
děng

sān
yǒu
shì
yuán

wèi
zhū
yǒu
shì
fán
nǎoshì
yuán

wèi
zhū

shì
fán
nǎoyuán

wèi
yuán
liù
chù
dìng

dìng

suǒ
yǒu
fán
nǎo

liù
wài
yuán

wèi
yuán
miào


suǒ
yǒu
fán
nǎo


xiàn
jiàn
yuán

wèi
yuán
xiàn
zài
suǒ
yǒu
fán
nǎoxiàn
jiàn
yuán

wèi
yuán

lái
suǒ
yǒu
fán
nǎo

jiǔ

lèi
yuán

wèi
yuán

lèi
fán
nǎo
suǒ
yǒu
fán
nǎo

shí

lèi
yuán

wèi
yuán

lèi
fán
nǎo

yuán
fán
nǎo
shì
suǒ
yǒu
fán
nǎo

shí

yǒu
yuán

wèi
yuán
hòu
yǒu
suǒ
yǒu
fán
nǎo

shí
èr

yǒu
yuán

wèi
yuán
duàn

yǒu
suǒ
yǒu
fán
nǎo

shí
sān

jìng
yuán

wèi

jiè


xíng
fán
nǎo


jiè


xíng
fán
nǎojièxíng
fán
nǎo

shí


jìng
yuán

wèi

jiè


xíng
fán
nǎojiè


xíng
fán
nǎo

yòu

xià


shàng

fán
nǎo

suǒ

zhě


shēng
shàng

zhě


xià

zhū
yǒu
qíng
suǒ

yóu
cháng
héng

jìng

shēng
gōng


wèi
wéi
shēng


shí


jìng
yuán

wèi
yuán
fēn
bié
suǒ

miè
dào

guǎng
广děng
suǒ
yǒu
fán
nǎo


fán
nǎo
xiàn
xíng
yǒu
èr
shí
zhǒng

wèi
èr
shí
zhǒngluó


èr
shí
yuán


èr
shí
zhǒng
xiàn
xíng
fán
nǎo
yún

èr
shíluó


zài
jiā

èr
chū
jiā

sān
zhù
è
shuōzhù
shàn
shuōzēng
shàng
fán
nǎo
xíng

liù
děng
fēn
xíngchén
xíng


shì
jiānjiǔ
wèishí
jiàn
shèng


shí

wèi
jiàn
shèng


shí
èr
zhí
zhuó

shí
sān

zhí
zhuó

shí

guān
chá

shí

shuì
mián

shí
liù
jué


shí

yòu
shǎo

shí

gēn
chéng
shú

shí
jiǔ
bān
niè
pán


èr
shí

bān
niè
pán

yún

èr
shí
fán
nǎo
xiàn
xíng


suí
suǒ

chán
xiàn
xíng

èr

suí
suǒ

chán
xiàn
xíng

sān

suǒ
liǎo
zhī
fán
nǎo
xiàn
xíng


yǒu
suǒ
liǎo
zhī
fán
nǎo
xiàn
xíngfán
nǎo
xiàn
xíng

liù
děng
fán
nǎo
xiàn
xíng


wēi
fán
nǎo
xiàn
xíngmén
fán
nǎo
xiàn
xíng

jiǔ
wài
mén
fán
nǎo
xiàn
xíng

shí
shī
niàn
fán
nǎo
xiàn
xíng

shí

měng

fán
nǎo
xiàn
xíng

shí
èr
fēn
bié
suǒ

fán
nǎo
xiàn
xíng

shí
sān
rén
yùn
suǒ

fán
nǎo
xiàn
xíng

shí

xún

fán
nǎo
xiàn
xíng

shízài
fán
nǎo
xiàn
xíng

shí
liù

zài
fán
nǎo
xiàn
xíng

shí

fēi
suǒ

wèi
fán
nǎo
xiàn
xíng

shí

suǒ

wèi
fán
nǎo
xiàn
xíng

shí
jiǔ

jiù
liáo
fán
nǎo
xiàn
xíng

èr
shí


jiù
liáo
fán
nǎo
xiàn
xíng

yún

èr
shí
fán
nǎo
xiàn
xíng
yuányuán

èr

yuán

sān
yuányuán


xún

yuán

liù
chù
yuán


suí
mián
yuán宿

yuán

jiǔ
qīn
jìn
è
yǒu
yuán

shí
wén

zhèng

yuán

shí


zhèng
zuò

yuán

shí
èr

xìn
yuán

shí
sān
xiè
dài
yuán

shí

shī
niàn
yuán

shí

sǎn
luàn
yuán

shí
liù
è
huì
yuán

shí

fàng

yuán

shí

fán
nǎo
yuán

shí
jiǔ
wèi


yuán

èr
shí

shēng
xìng
yuánzhū
yuán

fán
nǎo
xiàn
xíng
wènjiè
jié
shēng
xiāngshēn
zhōng

dāng
yán
quán
jiè

qiē
fán
nǎo
jiē
jié
shēng


wéi

quándāng
yán
quán
fēi

quán

ruò
wèi

shēng
chù
fāng

shòu
shēng

fēi
yòu
wèi


zhě

zhū
fán
nǎo
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng

suí


shēn


néng
wéi


shēn
shēng
yīn

yóu
shì
yīn
yuán
dāng
zhī

qiē
fán
nǎo
jiē
jié
shēng
xiāng


yòu
jiāng
shòu
shēng
shí
shàng
tān
ài
xiàn
xíng


nán


ruò
ài
ruò
huì


xiàn
xíng

yòu

xiàn
xíng

zuò
shìnán


jīn
wéi


gòng
xíng
shì


yòu


wài


suǒ
jiàn


màn
děng
jiē

xiàn
xíng

yóu

yīn
yuán
dāng
zhī

qiē
fán
nǎo
jiē

jié
shēng
xiāngjié
shēng
xiāng

lüè
yǒu

zhǒng


chán

suí
mián
jié
shēng
xiāng


wèi
zhū

shēng

èr
wéi
suí
mián
jié
shēng
xiāng


wèi
jiàn
shèng


sān
zhèng
zhī

tāi
jié
shēng
xiāng


wèi
zhuǎn
lún
wáng


zhèng
zhī

zhù
jié
shēng
xiāng


wèi
zhū

jué
qiē
wèi

shī
zhèng
niàn
jié
shēng
xiāng


wèi
zhūliù

suǒ
yǐn

jié
shēng
xiāng


wèi
chú


jié
shēng
xiāngzhì
suǒ
yǐn

jié
shēng
xiāng


wèi
zhūyòu
yǒu
yǐnjié
shēng
xiāng


wèi


suǒ
yǐn

jié
shēng
xiāng


yòu
yǒu
néng
yǐn


jié
shēng
xiāng


wèi
zhì
suǒ
yǐn

jié
shēng
xiāngshì
zǒng
shuō
jié
shēng
xiāng


huò

huò
jiǔ
chù

suǒ
yǒu


qiē
shùn
qián

shùn
hòu

děng


jué

wén
gēng


xiàn

hòu

tuō
nán
yuē


xiāng
shì

děng

shàn
děng

duàn

suǒ
yuán

xiàn
xíng

shēng
zuì
wéi
hòu


shì

shuō
fán
nǎo

rǎn
jué
rǎn
juéjīn
dāng
shuō


xiān
suǒ
shuō


rǎn


dāng
zhīyóu

xiāng
jiàn

chà
bié

wèi
gēn
běn

dào
suǒ
shè
shēn


fāng
biàn
便
hòu

suǒ
shè
zhūxiān
suǒ
shuō

shàn

dào

míng
gēn
běn

dào
suǒ
shè

shàn
shēn
yún

jiàn


shā
shēng
děng

shàn

dào

xiāng

wèi
rǎn

xīnshì
chù


xiàn
xíng
ér

jīu
jìng

dāng
zhī
zǒng
míng
shā
shēng
děng

qiē

dào

xiāng
rǎn

xīn
zhě

wèi
tān
zhě
tān
suǒ


tián
zhě
tián
suǒ


chī
zhě
chī
suǒ


shè
yǒu
rǎn

xīn


suī

shì
chù


xiàn
xíng
ér

jīu
jìng

rán

è

fēi
shì
yuán
mǎn

dào
suǒ
shè

shè
yǒu
rǎn

xīn


ér
diān
dǎo
xīn
shè


shì


xiàn
xíng
ér

jīu
jìng
fēi
yuán
mǎn

dào
suǒ
shè

shè
yǒu
rǎn

xīn
shì
chù


xiàn
xíng
ér

jīu
jìng
fēi
yuán
mǎn

dào
suǒ
shè

shè
yǒu
rǎn

xīn
shì
chù


xiàn
xíng
ér

jīu
jìng
fēi
yuán
mǎn

dào
suǒ
shè

ruò
yǒu
rǎn

xīn
shì
chù


xiàn
xíng
ér

jīu
jìngqiē
zhī


nǎi
míng
yuán
mǎn

dào
suǒ
shè

yóu

lüè
shuō

dào

xiāng


qiē

shàn

dào

xiāng
yīng
suí
jué
liǎoruò
guǎng
广
jiàn

shí
è

dào

xìng
chà
bié


yóu

xiāng


děng
wéishì

èr
xiǎng

sān
fán
nǎo


fāng
biàn
便
jīu
jìng

shì
zhě
dào

bié
jué
dìng
suǒ

chù
shì

huò
yǒu
qíng
shù
huò
fēi
yǒu
qíng
shù

suí

suǒ
yīng
shí
è

dào

zhī
ér
zhuǎn

xiǎng
zhě
yǒu


wèi


fēi

xiǎng

fēixiǎng
xiǎng

fēi


fēi

xiǎngzhě

huò
yǒu
dǎo
xiǎng
huò

dǎo
xiǎng

suǒ
zuò


fán
nǎo
zhě

huò
tān
huò
tián
huò
chī

huò
tān
tián
huò
tān
chī
huò
tián
chī

huò
tān
tián
chī

qiē
jiē


fāng
biàn
便
jīu
jìng
zhěsuǒ

zuò

suí

fāng
biàn
便

huò

ěr
shí
huò

hòu
shí
ér

jīu
jìng

yóu


xiāng

shā
shēng
nǎi
zhì
xié
jiàn
zhū

dào
zhōng

suí

suǒ
yīng
dāng
guǎng
广
jiàn

yuán
mǎn

xìng
shí
zhǒng
chà
bié

shā
shēng

dào

yǒu
qíng
shù
zhòng
shēng
wéi
shì

ruò
néng
hài
zhě

zhòng
shēng
suǒ

zuò
zhòng
shēng
xiǎng

hài
shēngxiǎng

míng


zhòng
shēng
míng

diān
dǎo
xiǎngxiǎng

zuò

shì
xīn


dāng
hài
shēng


shì
míng
wéi
shā
shēng
néng
hài
zhě
huò
tān
suǒ


huò
tián
suǒ


huò
chī
suǒ


huò
èr
suǒ


huò
sān
suǒ


ér

zuò
xīn

shì
míng
fán
nǎo


yóurǎn

xīn

huò

huòfāng
biàn
便
jiā
hài
zhòng
shēng

ruò
hài

jiān

biàn
便
mìng
zhōngfāng
biàn
便
dāng

ěr
shí
shuō
míng
chéng
jiù
jīu
jìng

dào

ruò

hòu
shí

fāng
shè
mìng

yóu

fāng
biàn
便

mìng
zhōng
shí

nǎi
míng
chéng
jiù
jīu
jìng

dào
dào
shì
zhě

wèi

suǒ
shè


xiǎng
zhě

wèixiǎngzhě

wèi
jié
dào


fán
nǎo
zhě

wèi
sān

huò
fāng
biàn
便
jīu
jìng
zhě

wèi

fāng
biàn
便


běn
chù


xié
xíng

dào
shì
zhě

wèi

suǒ

yīng
xíng

shè
suǒ
yīng
xíng
fēi
zhī
fēi
chù
fēi
shí
fēi
liàng

ruò

yīng


qiē
nán


nán

xiǎng
zhě
xiǎngzhě

wèi

xíng
zhī


fán
nǎo
zhě

wèi
sān

huò
fāng
biàn
便
jīu
jìng
zhě

wèi
liǎng
liǎng
jiāo
huì
wàng


dào
shì
zhě

wèi
jiàn
wén
jué
zhī


jiàn

wén

jué

zhī

xiǎng
zhě

wèi

jiàn
děng
huò
fān

xiǎngzhě

wèi

cáng
xiǎng

shuō
zhī


fán
nǎo
zhě

wèi
tān
tián
chī
huò
fāng
biàn
便
jīu
jìng
zhě

wèi
shí
zhòng

duì
lùn
zhě
lǐng
jiě


jiān


dào
shì
zhě

wèi
zhū
yǒu
qíng
huò
xiǎng
zhě

wèiruò

ruò

suí


xiǎngzhě

wèi


guāi

ruò

fán
nǎo
zhě

wèi
sān

huò
fāng
biàn
便
jīu
jìng
zhě

wèi
suǒ

lǐng
jiě

è


dào
shì
zhě

wèi
zhū
yǒu
qíng
néng
wéi
wéi
sǔn

xiǎng
zhě

wèixiǎngzhě

wèi


yán


fán
nǎo
zhě

wèi
sān

huò
fāng
biàn
便
jīu
jìng
zhě

wèidào
shì
zhě

wèi
néng
yǐnzhī


xiǎng
zhě

wèixiǎngzhě

wèi

shuō
zhī


fán
nǎo
zhě

wèi
sān

huò
fāng
biàn
便
jīu
jìng
zhě

wèi
cái

yán
tān


dào
shì
zhě

wèi
zhǔ

cái
chǎn

xiǎng
zhě

wèixiǎngzhě

wèi


shì
ài


fán
nǎo
zhě

wèi
sān

huò
fāng
biàn
便
jīu
jìng
zhě

wèi


shì
dìng

zhǔ

tián
huì

dào
shì
zhī

xiǎngè

shuōzhě

wèi
sǔn
hài
děng


fán
nǎo
zhě

wèi
sān

huò
fāng
biàn
便
jīu
jìng
zhě

wèi
sǔn
hài
děng

xīn
jué
dìng
xié
jiàn

dào
shì
zhě

wèi
shí
yǒu


xiǎng
zhě

wèi

yǒu
fēi
yǒu
xiǎngzhě

wèi


shì
ài

fán
nǎo
zhě

wèi
sān

huò
fāng
biàn
便
jīu
jìng
zhě

wèi
fěi
bàng
jué
dìng


shā
shēng
yǒu
sān
zhǒng


yǒu
zuì
zēng
cháng

èr
yǒu
zuì

zēng
cháng

sān

yǒu
zuì

shēng
zuì
yīn
yuán

lüè
yǒu
sān


fán
nǎo
suǒ


èr
néng
shēngsān

wàng
mǎn


chū

sān
yuán


yǒu
èr
zhǒng


wàng
mǎn

hòu
wéi
shēnglüè
yóu

xiāng
jiàn

tān

tián
huì
xié
jiàn
yuán
mǎn

xiāng


děng
míng
wéi
tān


xiāng


yǒu
dān
zhuó
xīn

wèi


cái
suǒ

èr
yǒu
tān
lán
xīn

wèi


cái


sān
yǒu
tāo
tiè
xīn

wèi

zhǔ


cái
děng
shì

wéi
huá
hǎo
shēn
shēng
ài
wèi


yǒu
móu
lüè
xīn

wèi
zuò
shì
xīn

fán

suǒ
yǒu

dāng
zhǔyǒu


xīn

wèi
tān

chán
zhī
suǒjué
xiū
chǐ


zhī
guò
huàn


chū


shè


cái
yǒu
dān
zhuó
xīn


xīn
xiàn

dāng
zhī

fēi
yuán
mǎn
tān


è
xíng
xiāng


shì
yǒu
dān
zhuó
xīn

tān
lán
xīn


xīn
xiàn


fēi
yuán
mǎn
tān

zhī
xiāng


shì
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

qián
suǒ
shuō
zhū
xiāng

suí
què

zhǒng

fēi
yuán
mǎn
tān

zhī
xiāng

ruò
quán
fēn
shè
nǎi
míng
yuán
mǎn
tān

zhī
xiāng


děng
míng
wéi
tián
huì

xiāng


yǒu
zēng
è
xīn

wèi

néng
sǔn
hài
xiāng
suí

fēn
bié


èr
yǒu

kān
nài
xīn

wèi


ráo


kān
rěn


sān
yǒu
yuàn
hèn
xīn

wèi


ráo

shùsuí

niànyǒu
móu
lüè
xīn

wèi

yǒu
qíng
zuò

shìdāng
chuídāng
shā
hài

nǎi
zhì
guǎng
广
shuōyǒu


xīn

wèi

qián
shuōxiāng
suí
què

zhǒng


fēi
yuán
mǎn
tián
huì
zhī
xiāng

ruò


qiē
fāng
míng
yuán
mǎn


děng
míng
wéi
xié
jiàn

xiāng


yǒu

chī
xīn

wèi


shí
liǎo
suǒ
zhī


èr
yǒu
bào

xīn

wèi

zuò
zhū
è


sān
yǒu
yuè
liú
xíng
xīn

wèi

zhū
fēn
bié
tuī
qiúyǒu
shī
huài
xīn

wèi

shī

ài
yǎng


děng

fěi
bàng

qiē
miào
xíng
děngyǒu


xīn

wèi
xié
jiàn
chán
zhī
suǒ
jué
xiū
chǐ

zhī
guò
huàn

chū

xiāng
suí
què

zhǒng


fēi
yuán
mǎn
xié
jiàn
zhī
xiāngqiē
fēn
nǎi
míng
yuán
mǎnruò

shǒu
děng
hài
zhū
zhòng
shēng

shuō
míng
shā
shēng


shì

kuài
zhàng
dāo


duàn
shí

zhé
cuò

zhì


zhòu
yào

yàn
dǎo

shī

bàn
shī
děng
hài
zhū
zhòng
shēng

jiē
míng
shā
shēng

wéi
cái

děng
hài
zhū
zhòng
shēng


míng
shā
shēng

huò
yuàn
wéi
sǔn
huò
wéi
chú
yuàn

huò
wèi
wéi

nǎi
zhì
huò
wéi


hài
zhū
zhòng
shēng


míng
shā
shēng

ruò

shā
hài
ruò
lìng

hài
jiē

shā
zuì


ruò
yǒu
xiǎn
rán
jié

cái


míng

shì
qiè
dào
gōng
qiáng
jiě
jié

dào
qiè
duó

huò
yǒu

zhài
shòu


huán

huò
xíng
kuáng
chǎn
jiǎo
zhà
ér


huò
xiàn

wèi
fāng
biàn
便
ér


huò
xiàn
wēi

ér
huò

jié
dào
huò

lìngshì

qiē
jiē
huò
yǒu

wéi
huò
yǒu
wéi


huò

wèi


huò
wéi
shā


huò
wéi
zhé


huò
wéi
shòu
yòng

huò
wéi
gěi
shì

huò
zēng
érděng
jiē
míngzuìruò
xíng

yīng
xíng
míng

xié
xíng

huò

fēi
zhī
fēi
shí
fēi
chù
fēi
liàng
fēishì

qiē
jiē

xié
xíng

ruò


děng

děng
suǒjīng
guǎng
广
shuō

míng

yīng
xíng


qiē
nán


nán
zhǔ

zhǔ

jiē

yīng
xíng

chú
chǎn
mén
wài
suǒ
yǒu

fēn
jiē
míng
fēi
zhī

ruò
huì
xià
shí
tāi
yuán
mǎn
shí

yǐn
ér

shí
shòu
zhāi
jiè
shí

huò
yǒu
bìng
shí

wèi
suǒ
yǒu
bìng
fěi
shì
míng
fēi
shí

ruò
zhū
zūn
zhòng
suǒ

huì
chù

huò
líng
miào
zhōng
huò

zhòng
qián

huò
jiān
biān

gāo
xià

píng
lìng

ān
yǐn


shì
děng
chù
shuō
míng
fēi
chù

guò
liàng
ér
xíng
míng
wéi
fēi
liàng

shì
zhōng
liàng
zhě


zhì
wài

qiē
jiē
míng
guò
liàngshì


míng
fēi


ruò

xíng

ruò
méi
èr
jiē
míng

xié
xíng
shè

ruò
yǒu
gōng
xiǎn
huò

yǐn
qiè

huò
yīn
kuáng
chǎn
fāng
biàn
便
jiǎo
luàn

huò
yīn
wěi
tuō
ér
xíng
xié
xíng


shì
jiē
míng

xié
xíng
zuìruò

yīn

ér
shuō
wàng


huò

yīn

huò
yīn

wèi

huò
yīn
cái

ér
shuō
wàng


jiē
míng
wàng


ruò

jiàn
wén
jué
zhī
yán
jiàn
wén
jué
zhī

huò
jiàn
wén
jué
zhī
yán

jiàn
wén
jué
zhī

jiē
míng
wàng


ruò
shū
chén
shuō

huò


rán
biǎo
rěnhuò
dòng
zhī


biǎo

xiāng

huò
wéi
zhèng
shuō

huò
yǒu

shuō
huò
lìng

shuō


shì

qiē
jiē
wàng

zuìruò

shí
shì
huǐ
wéi
guāi


ér


yán

míng

jiān


huò


shí
jiǎ

fāng
biàn
便

wéi

zhǐ

wéi
sǔn
huài

ér
yǒu
chén
shuō

huò

qīn
jìn
shī


huò

zhī
yǒu
gěi
shì
ér
yǒu
chén
shuō

míng

jiān


ruò


yuán
huò
sǔn

yuán

huò
yóu

jiào

huò
xiàn


huò
xiàn

wèi

wéi
guāi


huò


yán
huò
lìng
shì
jiē
míng

jiān

zuìruò
yǒu
duì
miàn

xīn
chǔ
yán

míng

è


huò

xiàn
qián
huò
duì

zhòng
huò
yōu

chù

huò
suí
shí
guò

suí
shí
guò

huò
shū
biǎo
shì
huò
jiǎ
xiàn
xiāng

huò


shuō
huò


shuō

huò
yīn
diào

huò
yīn

jìng

huò

zhǒng

guò
shī

huò


zhǐ
guò
shī

huò

zuò

jìn
jiè
xiàn
xíng
guò
shī

huòxīn
chǔ
zhī
yán
huò
lìng
shì
jiē
míng

è

zuì


ruò
yǒu


ér
míng
wéihuò

zuò


huòhuòér
jiē
míngruò


wài
néng
yǐn


suǒ
yǒu
shū
lùn


ài

xīn
shòu
chí
zàn
měiyīn
shēng
ér
wéi
fěng
sòng

guǎng
广
wéi

rén
kāi
shì
fēn
bié

jiē
míngruò

dǒu
sòng
zhèng
jìng

yán

huò

chù
zhòng
xuān
shuō
wáng
lùn
chén
lùn
zéi
lùn
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
guó

děng
lùn

jiē
míngruò
shuō
wàng

huò

jiān

huò

è


xià
zhìyán

jiē
míngyòu


shì
ér
wèi
dǒu
sòng
zhèng
jìng


zhū

luó
mén
è
zhòu
shùsuǒxiào
yóu

zhī


chù
zhòngdiān
kuáng


xié
mìngshì

qiē
míng


zuìruò

jiā
zhǔ


shì


yún


dāng
tóng

jiā
zhǔ
lǐng
zhū

shǐ
使
suí

suǒ
zuò

shì
míng
tān


yòu

shì
jiā
zhǔ
suǒ
yǒuzhū
zuò
shǐ
使

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

shè
shòu
shì
shí

shēn
shì

wèi
yǐn
shí
děng

jiē
dāng
zhǔ


yòu

shì


yún

lìng

zhī

shǎo

zhī


yuǎn

yǒng
měng

jīng
jìn
ān
zhù

zhèng
niàn

dìng

cōng
huì
zhū
lòu
yǒng
jìn

shī
jiè
duō
wén

yòu

shì


yún

lìng

gōng
yǎngwèi
zhū
guó
wáng
nǎi
zhì
shāng
zhǔ

ruò

chú

chú
suǒ
jiājiā
děng

jiē
dāng
gōng
jìng
zūn
zhòng
chéng
shì
gōng
yǎngyòu

shì


yún

lìng

dāng


yǎng


yǐn
shí
zhū
zuò


bìng
yuán

yào


shēng


yòu

shì


yún

lìng

dāng
shēng
tiān
shàng
tiān
miàowéi
yóu


yòu

shì


yún

lìng

dāng
shēng


luó
shì
jiè
shì
jiè
rén
zhōng

yǒu
zhòng
tóng
fēn
zhōng

nǎi
zhì
lìng

dāng
shēng

huà

zài
zhòng
tóng
fēn
zhōng

yòu

shì


yún

lìng

nǎi
zhì
dāng
zuò
shǐ
使

péng
yǒu
zǎi
guān

qīn

xiōng


tóng
fàn
xíng
děng

suǒ
yǒu

chǎn


shì

qiē
jiē
míng
tān


dào
suǒ
shè
ruò
zuò
shì

suǒ
yǒu
dāng
zuòshì
míng
tián
huì

yòu
zuò
shì

suǒ

zuò
zhèng
zuò
dāng
zuòdāng
zuò
míng
tián
huì


shì
guǎng
广
shuō
jiǔ
nǎo
hài
shì
dāng
zhī

ěr

yòu
zuò
shì


yún

lìng


néng
sǔn
hài
yuàn
jiā
è
yǒu
ér


zài


hài

bìn

huò
xíng
biān


huò
sǎn
cái
chǎn

huò
duó

qiè
péng
yǒu
juàn
zhǔ

jiā
zhái
děng


nǎo
hài
xīn

míng
tián
huì

yòu

shì


yún

lìng

néng
sǔn


yuàn
jiā
è
yǒuchù
suǒ

zāo

shàng
shuō
zhū

nǎo
shì


sǔn
hài
xīn

míng
tián
huì

yòu
zuò
shì


yuàn


ránshì

shì
shēn


xíng

yóu

sàng
shī

cái
péng
yǒu

juàn
zhǔ
míng
chèn

ān

shòu
mìng

zhū
shàn


shēn
huài
dāng
shēng
zhū
è

zhōng


shì

qiē
nǎo
hài
zhī
xīn

jiē
míng
tián
huì
gēn
běn

dào


ruò
zuò
shì


jué
dìng

shī
shì
míng
xié
jiàn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
bàng
yīn
bàng
yòng
bàng
guǒ
huài
zhēn
shàn
shì


shì

qiē
jiē
míng
xié
jiàn
gēn
běn

dào

wèn

qiē
dǎo
jiàn
jiē
míng
xié
jiànshì
zūn


dào
zhōng
dàn
shuō

shì
fěi
bàng
zhī
jiàn

míng
wéi
xié
jiàn


yóu

xié
jiàn
zhū
xié
jiàn
zhōng
zuì
wéi
shū
shēng

yóu

xié
jiàn
wéi

zhǐ


yǒu

shā
mén
ruò

luó
mén
duàn
zhū
shàn
gēn

yòu

xié
jiàn
zuì
shùn
è


huái
怀
xié
jiàn
zhě

zhū
è

suí

suǒ
xíng

shì


jiàn
piān
shuō
zài

è

dào
zhōng

dāng
zhī

jiàn
fēi

xié
jiàn

xiāng
xiāng
yīng