经藏网
经藏网
瑜伽师地论原文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第六十四卷(注音)

导读:摄决择分中闻所成慧地  如是已说无心地决择。闻所成慧地决择我今当说。谓由五处观察所归乃可归依。一由身业清净故。二由语业清净故。三由意业清净故。四由于诸有情起大悲故。五由成...

瑜伽师地论第六十四卷(注音)shī

lùn


liù
shí

juàn

shè
jué

fēn
zhōng
wén
suǒ
chéng
huì


shì

shuō

xīn

jué


wén
suǒ
chéng
huì

jué


jīn
dāng
shuō

wèi
yóu

chù
guān
chá
suǒ
guī
nǎi

guīyóu
shēn

qīng
jìng


èr
yóu


qīng
jìng


sān
yóu


qīng
jìngyóu

zhū
yǒu
qíng


bēiyóu
chéng
jiù

shàngwèn
guī

yǒu

zhǒng


yuán
dàn
yǒu
ěr
suǒ
guī
yuán

shuō
néng
guī


yún

xiū
xíng
guī

zhī
xíng


děng
guī

suǒ

gōngguī

yǒu
sān
zhǒng

wèi


sēng


yuán

yǒu
ěr
suǒ
guīyóu

lái
xìng

diào
shàn


èr


qiē
zhǒng
suǒ
diào
néng
diào
shàn
fāng
biàn
便


sān


bēi

qiē
cái
ér
xīng
gōng
yǎng
wèi
jiāng
wéi


yào

zhèng
xíng
ér
xīng
gōng
yǎng
nǎi
shēng
huān


yóu

shì


suǒ


zhòng
jiē

guī
yuán

shuō
néng
guīzhī
gōngèr
zhī
chà
bié


sān

shì
yuàngēng

shuō
yǒu


shī


dāng
zhī
guī

yǒu

zhèng
xíng


qīn
jìn
shàn
shì

èr
tīng
wén
zhèng


sān


zuò
suí

xíng

ruò
yǒu
chéng
jiù


zhèng
xíng
nǎi
míng
guī


dāng
zhī

yǒu

zhǒng
zhèng
xíng


zhū
gēn

diào

èr
shòu
xué
xué
chù

sān
bēi
mǐn
yǒu
qíng


yīng
shí
shí
jiān

sān
bǎo
suǒ
qín
xiū
gōng
yǎng

shòu
guī

zhě
huò

gōnghuò
guǎng
广èr
huò

huān


sān
huò
sān
huò

qīng
jìng


huò


yuán
mǎn

èr


qiē
zhǒng
xié
xìn
jiě
zhàng

jiē

qīng
wēi
huò
yǒng
miè
jìn

sān


cōng
ruì
zhèng
xíng
zhèng
zhì
shàn
shì
zhòng
zhōng

suǒ
wèi

shī
tóng
fàn
xíng
zhě


wéi

shèng
jiào
jìng
xìn
zhū
tiān
huān

ài
niàn

wèi

tiān
zhòng
xīn
shēng
huān

chàng

shì
yán


děng
chéng
jiù
sān
guīcóng

chù
méi
lái
shēng

jiān

shì
zhū
rén
děng
jīn

chéng
jiù
duō
zhù
guīdāng
lái

zhòng
tóng
fēn
zhōng


yóu
liù
zhǒng
xiāngsēng
bǎo
chà
bié
yīng
zhī


yóu
xiāng


èr
yóusān
xìn
jiěxiū
xíngsuí
niàn


liù
shēng


yún

xiāng

sān
bǎo
chà
bié

wèi

rán
jué

xiāng

shì

bǎo

jué

guǒ
xiāng

shì

bǎo

suí

suǒ
jiào
zhèng
xiū
xíng
xiǎng
shì
sēng
bǎo
yúnsān
bǎo
chà
bié

wèi
zhuǎn
zhèng
jiào


shì

bǎo

shè
fán
nǎo

suǒ
yuán
jìng


shì

bǎo

yǒng
měng
zēng
cháng


shì
sēng
bǎo
yún

xìn
jiě

sān
bǎo
chà
bié

wèi


bǎo
yīng
shù
qīn
jìn
chéng
shì
xìn
jiěbǎo
suǒ
yīng
shù

qiú
zhèng

xìn
jiě


sēng
bǎo
suǒ
yīng
shù


tóng


xìng
gòng
zhù
xìn
jiě
yún

xiū
xíng

sān
bǎo
chà
bié

wèi


bǎo
yīng
xiū
gōng
yǎng
chéng
shì
zhèng
xíngbǎo
suǒ
yīng
xiū


fāng
biàn
便
zhèng
xíng


sēng
bǎo
suǒ
yīng
xiū
gòng
shòu
cái

zhèng
xíng
yún

suí
niàn

sān
bǎo
chà
bié

yīng


xiāng
suí
niàn

bǎo

yīng


xiāng

suí
niàn

bǎo

yīng


xiāng
suí
niàn
sēng
bǎo

wèi
shì
shì
zūn
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
yún

shēng


sān
bǎo
chà
bié

wèi


bǎo


yǒu
qíng
shēng
zuì
shēng
bǎo
suǒ
shēng
zuì
shēngsēng
bǎo
suǒ

duō
yǒu
qíng
shēng
zuì
shēngyóushā
mén

luó
mén
shēng
liè
chà
bié


děng
zhě
wén


èr
zhě
jiè


sān
shè
shòushòu
yòngzhèngwèi

luó
mén
suǒ
yǒu
wén
liè


shì


wén

yǐn


shì

xià
liè

shā
mén
wénxiāng
wéi


shì
shēng
miào

yòu

luó
mén
suǒ
yǒu
jiè


suí

suí
fēn
suí

chà
bié
kāi

hài
děng


shì
xià
liè

shā
mén
jièxiāng
wéi


shì
shēng
miào

yòu

luó
mén
suǒ
shè
shòu


shè
shòu
zhàng
dào
tián
shì
zhái
shì
cái
huò
shì
děng

yòu

shè
shòu
tóng

děng
lèi


shì
xià
liè

shā
mén
suǒ
yǒu
shè
shòu
zhī


chúgēng

suǒ
yǒu


shì
shēng
miào

yòu

luó
mén
suǒ
shòu
yòng


shòu
yòng
zhàng
dào

shì
xiāng
mán
zhuāng
yán

děng

yòu
xiàn
shòu
yòng


zuò
chàng

xiào
děng
shì

yòu
xiàn
shòu
yòng
yín

děngshì
xià
liè

shā
mén
suǒ
yǒu
shòu
yòng
zhī


shòu
yòng

zuì
zhèng
wén

xiū
suǒ
chéng
zhì
huì


shì
shēng
miào

yòu

luó
mén
suǒ
yǒu
zhèng


dàn

fàn
shì
wéi
jīu
jìngtuì
退
huán


rǎn


yǒu

nǎo


shì

xià
liè

shā
mén
zhèng


bān
niè
pán
wéi
jīu
jìngtuì
退
zhuǎn


xiàng

gòu


xiàng
āndāng
zhī
shēng
miàoqiú
yǒushè
shòu
qiú

èr
shòu
yòng
qiú

sān


qiújiě
liǎo
qiú


míng
shēng
qiú

yǒu
qiú

ěr
qiú

èr

yuàn
qiú

sān

chī
qiú


yàn
huàn
qiú
qiú

fàn
xíng
qiú
wéi
qiú
qiú

èr

xiàng
qiú

sān
xiàn

qiú


hòu

qiú
dāng

qiú


yǒu
chà
bié

wèi
jiǎ
míng
qiú
qiú


guān
chá
qiú


fāng
biàn
便
qiú

yǒu
fāng
biàn
便
qiú


běn

fēn
zhōng

shuō


míng
chù


míng
chù


zhū
míng
chù
zhū
lùn
zhū
zōng
wéi
zuì
wéi
shēng

yóu

qīng
jìng
qīng
jìng
shè

qiē
rǎn
jìng

qīng
jìng


èrfēi

lùn
suǒ
zhì

qīng
jìng


sān


qīng
jìngzhèng
xíng

huài
qīng
jìngzhū

shèng
jiào
ruò

lüè
shì

yóu
liù
zhǒng

mén
yīng
suí
jué
liǎo


zhēn


mén

èr
zhèng


mén

sān
jiào
dǎo

mén


yuǎn

èr
biān

ménmén

liùmén


zhōng
qián
sān

mén

yóu
hòu
sān

mén
yīng
suí
jué
liǎo

wèi
zhēn


mén

yóu
yuǎn

èr
biān

mén
yīng
suí
jué
liǎo

zhèng


mén

yóu

mén
yīng
suí
jué
liǎo

jiào
dǎo

mén

yóumén
yīng
suí
jué
liǎo


zhōng
zhēn


shì

mén

shì

míng
wéi
zhēn


mén

nǎi
zhìshì

mén

shì

míng
wéimén


mén

zhě

wèi
diān
dǎo
xìngshí
xìng

diān
dǎo
xìng


yīng
zhī
zhēn

lüè
yǒu
liù
zhǒng

wèi
shì
jiān
suǒ
chéng
zhēn
shí

nǎi
zhì
suǒ
zhī
zhàng
jìng
zhì
suǒ
xíng
zhēn
shí

ān

zhēn
shí

fēi
ān

zhēn
shí

qián

zhēn
shí

yīng
zhī

qiánzhōng

guǎng
广
fēn
bié

yún

ān

zhēn
shí

wèi

shèngyóu


nǎi
zhì
dào
yóu
dào


suǒ

zhělüè
ān

sān
zhǒng
shìshì
jiān
shì


èr
dào

shì


sān
zhèng

shì


shì
jiān
shì

zhě

suǒ
wèi
ān

zhái
shè
píng
pén
jūn
lín
shù
děng

yòu

ān


yǒu
qíng
děng

dào

shì

zhě

suǒ
wèi
ān

yùn
jiè
chù
děng

zhèng

shì

zhě

suǒ
wèi
ān


liú
guǒ
děng

suǒ

chù

yòu

ān

lüè
yǒu

zhǒng

wèi

qián
shuō

sān
zhǒng
shì
ān

shēng

shìshēngyóu

ānsuǒ
zhèng


dàn
wéi
suí
shùn

shēng

zhì
shì

jiǎ


yún

fēi
ān

zhēn
shí

wèi
zhū

zhēn

yún

zhèng


wèi
ruò
lüè
shuō
yǒu

zhèngzhū
yǒu
qíng

guǒ
zhèng


èr
shēng
wén
chéng
zhèng


sān

jué
chéng
zhèng
chéng
zhèng

yǒu
qíng

guǒ
zhèng

zhě

wèi
yóu
suǒ
zuò
jìng

jìngsuǒ
zuò

wéi

yīn


zhū
yǒu
qíng
lèiděng
shēng

hǎi
zhōng

gǎn

shú
guǒ
shòu

shú
guǒ

shēng
wén
chéng
zhèng

zhě

wèi
xiān
shòu
guī


nǎi
zhì
shā
mén
zhuāng
yán
wéi

yīn


yǒu

zhǒng
zhèng
zhèng


èr
zhì
zhèng


sān
jìng
zhèngguǒ
zhènggōng

zhèngzhèng

zhě

wèi
yǒu
sānjiàn


èr
xiū


sān
jīu
jìng


zhì
zhèng

zhě

wèi
jiǔ
zhìzhì

èr
zhǒng
lèi
zhì

sān

zhìzhì


miè
zhì

liù
dào
zhìhòu
suǒ

shì

zhì


jìn
zhì

jiǔ

shēng
zhì

jìng
zhèng

zhě

wèi

zhèng
jìng

guǒ
zhèng

zhě

wèi

shā
mén
guǒ

gōng

zhèng

zhě

wèi

liàng
jiě
tuō

shēng
chù
biàn
chù


zhèng
yuàn
zhì


ài
jiě
shén
tōng
děng


shì

qiē

yīng
zhī

qián

guǎng
广
fēn
bié

yòu
shēng
wén
chéng
zhèng

yīn
zhě

wèi

shì
jiān


zhī
dào

shùn
jiě
tuō
fēn

shùn
jué

fēn
suǒ
yǒu
shàn
gēn


jué
chéng
zhèng

zhě

wèi
lüè
yǒu
sān
zhǒng


xiān


shùn
jué

fēn
shàn
gēn
zhèng


èr
xiān


zhèng

zhèng


sān
xiān
wèi

zhèng

zhèng


qián
èr
zhèng

míng
wéi

shēng

zuì
hòu
zhèng

míng
lín
jiǎo


chéng
zhèng

zhě

wèi

xīn
zhèngbēi
zhèngluó

duō
zhèng


shè
shì
zhèngzhèng

liàng
suí
zhì
zhēn

zhèng


wēi

xìn
jiě
zhènggòng


zhèng

děng


shì

qiē

yīng
zhī

qiánzhōng

guǎng
广
fēn
bié

yún

jiào
dǎo

wèi
yóu
sān
chù
suǒ
shè
jiào
dǎo


yóu
cáng
suǒ
shè

èr
yóujiā
suǒ
shè

sān
yóu
èr
suǒ
shè

cáng
suǒ
shè
zhě

wèi
shēng
wén
cáng


chéng
cáng
jiā
suǒ
shè
zhě

wèi
shí
zhǒng
shè

èr
suǒ
shè
zhě

lüè
yǒu
shí
zhǒng

wèi

xiāng
jiào

biàn
zhī
jiào

yǒng
duàn
jiào

zhèng

jiào

xiū

jiàopǐn
lèi
chà
bié
jiàosuǒ
shè
suǒ

néng

xiāng
zhǔ
jiào

biàn
zhī
děng
zhàng

jiào

biàn
zhī
děng
shùn

jiào


biàn
zhī
děng
biàn
zhī
děng
guò
shī
gōng

jiào


shì
néng
shè

qiē
cáng
shè

běn

shè

shì
míng
zǒng
lüèjiā


jiào
dǎo
lüè
yǒu
shí
èr

suǒ
wèi
shì
jiào

xiǎng
chà
bié
jiào

guān

zōng
jiào

guān

zōng
jiào


liǎo

jiào

liǎo

jiào

shì


jiào

shēng


jiào

yǐn

jiào

xiǎn
liǎo
jiàoshì
jiào
shì
jiào
shì
jiào
zhě

wèi

bié
shuō

děng
yǎn
děng
zhū


jiào

xiǎng
chà
bié
jiào
zhě

wèi
guǎng
广
xuān
shuō
zhū
yùn
jiè
chù
yuán

chù
fēi
chù
gēn

děng

míng
xiǎng
chà
bié

yòu

guǎng
广
shuō
zhū
niàn
zhù
děng

míng
xiǎng
chà
bié

yòu

guǎng
广
shuō
yǒu
yǒu
jiàn

jiàn

yǒu
duì

duì
děng

míng
xiǎng
chà
bié


shì

liàng
zhū

shì
zūn
guǎng
广
shuō
zhū


xiǎng
chà
bié
jiào
guān

zōng
jiào
zhě

wèi

jīng
yīng
sòng

bié
děng

zhǐ
shè
shì
xuān
shuō
kāi
shì
guān

zōng
jiào
zhě

wèi

zhǒng
xiāng


zhǐ
yīn
míng
cūi


lùn
jiàn


lùn


zhǒng
xiāng
zhě

wèi
yīn
míng
zhōng
lùn

lùn
chù
suǒ
lùn

lùn
zhuāng
yán
děng


qián
guǎng
广
shuō

liǎo

jiào
zhě

wèi

jīng
yīng
sòng

bié
děng
shì
zūn
lüè
shuōwèi
liǎo
yīng
dāng
gēng
shì
liǎo

jiào
zhěxiāng
wéi
yīng
zhī

xiāng
shì


jiào
zhě

wèi
zhū
suǒ
yǒu
yán
dào

xuān

qiē
jiē
shì
shì


shè

yòu
zhū
suǒ
yǒu
míng
xiǎng
yán
shuō
zēng
shàng
suǒ
xiàn
wèi
xiāng
míng
fēn
bié


shì
jiē
míng
shì


shè
shēng


jiào
zhě

wèi

shèng

jiào


zhēn

shí


jiè
děng
jiào
yǐn

jiào
zhě

wèi
cóng
duō
fēn
shēng
wén
cáng
jiào
xiǎn
liǎo
jiào
zhě

wèi
cóng
duō
fēn

chéng
cáng
jiào


shì
jiào
zhě

wèi

zhǒng


tuō
nán
jiàoqiē
xíng

cháng

nǎi
zhì
niè
pán

jìng


shì
děng
lèi
suǒ
yǒu
yán
jiàoshì
jiào
zhě

wèi
yǒu
wèn
yán
shì
jiān
cháng
yīng


dàn
yán

shuō

nǎi
zhì
wèn
yán


lái

hòu
yǒu


yīng


dàn
yán

shuō


zhōng
yīng
zhī

yīn
yuán

xuān
shuō

shìshì

huò
yǒu

bié

wèi
yǒu
wèn
yánzhū
yùn
wéicháng

cháng
děng

huò
yǒu
néng
yǐnbié


shēng
shèjīng
zhōng

lái

yán


suǒ
zhèng

nǎi
yǒu
ěr
suǒ
ér

xuān
shuō
néng
yǐn
huò
yǒu
shèn
shēn
bié

wèi
yǒu
wèn
yán


shì
yǒu
yīng


zhū
yùn
zhí

huò

zhū
yùn
ér
zhí
yǒu


yòu
yǒu
wèn
yán


shì

yīng
shì

yán
shuō
shì


sǔn
jiǎn
zhí

shì

lái

hòu
yǒu

nǎi
zhì
fēi
yǒu
fēi

děng

jiē
shèn
shēn
bié

huò
yǒu

xiāng

ěr
jiàn


wèi
yǒu
wèn
yán

zhū

zhēnzhū
xiāng

ěr


jiàn


yīng
zhī

yǒu

zhǒng
yīn
yuán


lái
xuān
shuōshì

wèi
zhū
wài
dào
wàng
xuān
shuōyǐn
wéi
shì
zhèng
lùn
suǒ

chù


yǒu
èr
yīn
yuán
néng
yǐn
zhě
yuǎn


yīn
guǒ


èr
zhě
yuǎn


rǎn
jìng

yún

yuǎn

èr
biān

dāng
zhī
lüè
yǒu
liù
zhǒng

wèi
yuǎn

zēng

fēi
shí
yǒu
biān

yuǎn

sǔn
jiǎn
zhēn
shí
yǒu
biān

yuǎn

wàng
zhí
cháng
biān

yuǎn

wàng
zhí
duàn
biān

yuǎn

shòu
yòng


biān

yuǎn

shòu
yòng


biān


shì
yīng
zhī

qián
chù
chù

guǎng
广
fēn
bié
yún


dāng
zhī
lüè
yǒu
liù
zhǒng

wèi
yǒu
qíngshì
jiānyǒu
qíng

guǒzhū
xiū
jìng

jìng

jìng
jiè

zhū

shì
zūn
zhū

jìng
jiè


zhōngyǒu
qíng


shì
jiānhuò

jiànhuò


jiàn


zhě

wèi

yǒu


zhǐ
shēn
jiàn

shì

guò

wéi
zēng
yǒu

wéi

sān
shì
zhōng
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yòu

shì
yǒu

hòu
dāng
yǒu
xiǎng
hòu
dāng

xiǎng

hòu
dāng
fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎngyǒu


ěr

ruò
guǎng
广
xuān
shuō

fàn
wǎng
jīng


cháng
jiàn
lùn
zhě

shì

duàn
jiàn
lùn
zhě
xiàn

niè
pán
jiàn
lùn
zhě
dāng
zhī

ěr


qián

biān

hòu

biānsuǒ
yīng
jiē
dāng
liǎo
zhī

yòu
mìng

shì
shēn

mìng

shēn


yòubiàn

qiē
chù


èr

bié

yǒu
quē
jiǎn

yǒu
qíng


zhě

wèi

yǒushēn
jiàn

shìjīn

yǒu
qíng
cóng

ér
shēng

shì
zhū
yǒu
qíng
shuí
zhī
suǒ
zuò

nǎi
zhì
yǒu
qíng
dāng

suǒ
wǎng

shì
zhū
yǒu
qíng

chù
miè
jìn

shì
jiān


zhě

wèi

yǒushēn
jiàn

shìshì
jiān
shì
cháng
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

huò


xìng

shì


xìng
yǒu
qíng

xìng
shì
jiān

xìng

cóng

ér
shēng


néng
wéi


ěr
dào


shì

shuō

míng
wéi

chù

yǒu
qíng

guǒ


zhě

yóu

zhǒng
xiāng

wèi
chù
suǒ
chà
bié


shì
chà
bié


yīn
chà
biéshú
guǒ
chà
bié


zhū
xiū
jìng

jìng

jìng
jiè
yóu
sān
zhǒng
xiāng

wèi
zhēn

shèn
shēn
zài
zhuǎnlòu
jiè
zhèngzhū

shì
zūn
zhū

jìng
jiè

yóu

zhǒng
xiāng


yóu

xiān
suǒ
shuō
sān
xiāng


yóu
èr
xiāng

wèi

zhàng


chéng

yǒu
qíng
suǒ
zuò
shìdāng
zhī


lüè
yǒu
shí
liù

wèi
shì
xiàn


guāi
quàn
dǎozàn
qìng
lìng
duàn
chéng
shúděng
chíjiě
tuōbié

xiāng
yīngzhū
néng
zhèng
zhě

shēng

zuì
huān
zhū
néng
tīng
zhě

shuō
zhě
suǒ

shēng
zūn
zhòng
yǎn
héng
zhuǎnduō
xiū
zhū
shàncūi

zhū
xiāngyún

zhēn


mén
yóu
yuǎn

èr
biān

mén
yīng
suí
jué
liǎo

wèi

ān

suǒ
yǒu


nǎi
zhì
dào


lüè
yǒu

zhǒng
wàng
zēng

biānzēng

biān

èr
cháng
zēng

biān

sān
jìng
zēng

biānzēng

biān
shì

zhǒng
diān
dǎo

wéi
duì
zhì

shuō

niàn
zhù


dìng
zhì

yóu

yīn
yuán
suǒ
yǒu

jiàn
jiē
shì
wàng
zhí

zēng

biān

guǎng
广
shuō
yīng
zhī

qián
yǒu
xún
yǒuyóu

guǎng
广
biàn
zhí
yǒu

zhě

yīngyòu
ruò
lüè
shuōzhū
yùn
shēng

xiāngyòng


bié
yǒu

xìng

yòu


xiāng
ān
zhù
zhū
xíng
suǒ
yǒu

xìng

dāng
zhī

jìng
dìng

suǒ
yǒu

yòu

cháng
xìng

yīng
dào


dāng
zhī

qián

guǎng
广
fēn
bié

yòu
yǒu
liù
zhǒng

jìng
xìng


shēng
wén


guǎng
广
xiǎn
shì

yòu
yǒu
sān
zhǒng

xìng


yǒu
xún
yǒuguǎng
广
xiǎn
shì

sǔn
jiǎn
biān
zhě

wèizhū
shèng

zhōng

suí
suǒ
ān

zhū

xiāng
zhuàng

zhí
wéi

xìng

xiǎn
wéi

xìng

ruò

zhū


sǔn
jiǎn
zhísān
liàng

zhù
fěi
bàng

wèi
xiàn
liàng

liàng


shèng
jiào
liàng


bàng
rǎn
jìng

shì

shuō

míng
sǔn
jiǎn
biān

ruò

duò
zài

shì
èr
biānzhū

néng
shēng
xìn
jiě

jué
dìng
tōng


jiàn

néng
zhèng
jīu
jìng
qīng
jìng
yún
wèi
shēng

děng

guǎng
广
shuō

qián

ruò
lüè
shuō
zhě


shuō

qiē
shēng

rǎn
shì

jiē
míngyún
wèi
shuō

qiē
fán
nǎo

rǎnrǎn

jiē
míngshì
zūn
jiù
shēng
wéi
xiǎn
tān
ài


shēng
yīn
yuán

qián
yīng
zhī

yún

miè


suǒ
wèi

qiē
fán
nǎo
yǒng
duàn

yòu

yǒng
duàn
yóu

zhǒng
xiāng


qián
yīng
zhī


zhōng
ài
jìn


zhě


xiǎn
yǒu


niè
pán
jiè

yǒng
miè
niè
pán
zhě


xiǎnniè
pán
jiè

yún

dào


wèi

liáng
dào
ruò
fāng
biàn
便
dào
ruò
qīng
jìng
dào


shì

qiē
zǒng
lüè
wéi

shuō
míng
dào


shì
zūn
jiù
shēng

néng
shè
shòu
shā
mén
guǒ
zhèng

dàn
lüè
xiǎn
shì

shèng
zhī
dào
míng
wéi
dàoliáng
dào
zhě

yǒu
shí
sān
zhǒng


shēng
wén


shuō
yīng
zhī

fāng
biàn
便
dào
zhě

ruò
jiù
zuì
shēng
wèi

nuǎn
dǐng
rěn
shìwèi
zhōng

suǒ
yǒu

qiē
zhū
niàn
zhù
děng


fēn


qīng
jìng
dào
zhě

wèi

jiàn
dào
xiū
dào
jīu
jìng
dào
zhōngsuǒ
shè
suǒ
yǒu

qiē


fēn


jīu
jìng
dào
zhōng
suǒ
yǒu
néng
yǐn
zhū
gōng

dàojiē

dào

shù
zhōng

yòu
zhū


fāng
biàn
便
dào
zhě

wèi
liù

luó

duō
suǒ
shè

qīng
jìng
dào
zhě

wèi
bān
ruò

luó

duō
suǒ
shè


yuē
zuì
shēng
shuō

fēi


qiē


fēn

jiē
biàn
xiūshì
zūn
yán

lüè


yùn
jiē
míng

zhě
yùn
ruò
guǎng
广
fēn
bié


qián


jué

yùn
shàn
qiǎo
zhōng

yīng
zhī

xiāng

yòulüè
yǒu
sān
zhǒng

wèi

chà
bié


yòu

shí
fāng

biān
shì
jiè
yǒu
chà
bié


liàng

biān

duì
zhì


yīng
zhī
miè

dào

chà
bié

yòu

zhū

jiàn
guǎng
广
fēn
bié


qián
yīng
zhī
zhū

wéi

wéi

wéi
jiàn

chù


shí
sān
zhǒngluó

yún

shí
sān
zhǒngluó

wèi

jiè

shēng


jiè

shēngjiè

shēng


jiè
yǒu
xué


jiè
yǒu
xuéjiè
yǒu
xué


jiè

xué


jiè

xuéjiè

xué


jiè

jué


jiè
jiè
lái

yòu


shìluó

ruò
zào
zuò
ruò
zhàng

ruò
xīn
ruò
fán
nǎo

ruò

ruò
gēn

ruò
jiè
ruò
xìn
jiě

ruò


ruò
suí
mián

ruò
shēng
ruòruò

jiē
yīng
liǎo
zhī


zào
zuò
zhě

yǒu
shí
èr
zhǒng

wèi
shàn
zào
zuò


shàn
zào
zuòzào
zuò

chū
jiā
zào
zuò


shēng
liú
zào
zuò


fáng

zào
zuò

shēng
zào
zuòzào
zuò

jiě
tuō
zào
zuò

liàn
gēn
zào
zuò

yǐn

shén
tōng
zào
zuò

zào
zuò


zhàng
zhě

yǒu
shí
èr
zhǒngzhàng

wèi
zuò


jiānèr


zhàng

wèi
xiān
shù

zhū
èsān
fàng

zhàng

wèi

xīng
shèng
xiàn
zài
qián
shí
shòu
yòng
zhūgài
zhàng

wèi

zhǒng
gài
suí

xiàn
qiánxīn


xiè
dài
zhàng

wèi
yóu
xiè
dài
shǎo
fēn
fán
nǎo
chán
rǎo

xīn

liù
zhàng
ài
zhàng

wèi
shí

zhǒng
zhàng
ài
suí

xiàn
qián


shēng
zhàng

wèi
shēng

xiá
chùshēng
zhàng

wèi

shì
zūn

xiàn

shì

jiǔ
xìn
jiě
zhàng

wèi

shì
zūn
suī
xiàn
shì
jiān
ér
shēng
xié
jiàn

shí
fán
nǎo
zhàng

wèi
yóu


shuō
huì
jiě
tuō
xīn

jiě
tuō

shí

dìng
zhàng

wèi
yóu


shuō

fēn
jiě
tuō
xīn

jiě
tuō

shí
èr
suǒ
zhī
zhàng

wèi
yóu


shuō
zhū

lái
xīn

jiě
tuō


xīn
zhě

lüè
yǒu
èr
zhǒng


yǒu
zhàng
xīn

èr

zhàng
xīn

fán
nǎo
zhě


lüè
yǒu
èr
zhǒng

wèi
chán

suí
mián


zhě


lüè
yǒu
èr
zhǒng

wèi

gēn
zhě


lüè
yǒu
èr
zhǒng

wèi
shùn
jìng
fēn

shùn

jìng
fēn


gēn

shì

jiè
xìn
jiě


dāng
zhī

ěr


zhōng
chà
bié
zhě

gēn
shì
guǒ
xìng

jiè
shì
yīn
xìng

xìn
jiě
shì
yīn
xìngshì
guǒ
xìng

suí
mián
zhě


lüè
yǒu
èr
zhǒng

wèi

hài

fēi

hài

shēng
zhě


lüè
yǒu
èr
zhǒng

wèi

xiá
shēng

yǒu
xiá
shēngzhě


yǒu
èr
zhǒng

wèi

jiān
shēngqián
shēng
zhě

yǒu
sān
zhǒng


xié
xìng
dìng


èr
zhèng
xìng
dìng


sān

dìng


xié
xìng
dìngyǒu
èr
zhǒng


běn
xìng
xié
xìng
dìng

èr
fāng
biàn
便
xié
xìng
dìng

zhèng
xìng
dìng

yǒu
èr
zhǒng


běn
xìng
zhèng
xìng
dìng

èr
fāng
biàn
便
zhèng
xìng
dìng


dìng

yǒu
èr
zhǒng


běn
xìng

dìng

èr
fāng
biàn
便

dìng


yóu
zào
zuò
děng
shí
sān
zhǒng


yīng
zhī
guǎng
广
shuō
shí
sān
zhǒngluósuǒ
yīng

wèn
ruò
yǒu
shàn
zào
zuò


qiē

shàn
zào
zuò

xiāng
yīng


shè

shàn
zào
zuò

xiāng
yīng


qiē
yǒu
shàn
zào
zuòyīng
zuòhuò
yǒu
shàn
zào
zuò
fēi

shàn
zào
zuò

xiāng
yīng

wèi
zhū
néng
zào
hēi
bái
hēi
bái

shú

zhě
suǒ
yǒu
shàn
zào
zuò

huò
yǒu

shàn
zào
zuò

xiāng
yīng
fēi
shàn
zào
zuò

wèi


zào
zuò

huò
yǒu
shàn
zào
zuò


shàn
zào
zuò

xiāng
yīng

wèi
néng
zào
zuò
bái
bái

shú
hēi

bái

shú


néng
jìn
zhū

zhě
suǒ
yǒu
zào
zuò

huò
yǒu
fēi
shàn
zào
zuò

fēi

shàn
zào
zuò

xiāng
yīng

wèi
néng
zào
zuò
hēi
hēi

shú

zhě
suǒ
yǒu
zào
zuò


shì

shàn
zào
zuò


zào
zuòsuǒ
yīng
jìn
dāng
zhī

wèn
ruò
chéng
jiù

zhàng

chéng
jiù


zhàng


shè
chéng
jiù


zhàng


chéng
jiù

zhàngyīng
zuòhuò
yǒu
chéng
jiù

zhàng
fēi


zhàng

wèi

yǒu


xiàn

zhōng
jiān


zuò

zēng
cháng


qián
shēng
zhōng


zhǒng
lèi
è

shàn


zuò

zēng
cháng


xiàn

zhōng
néng
zhàng
shèng
dào

huò
yǒu
chéng
jiù


zhàng
fēi

zhàng

wèi


xiāng
wéi

huò
yǒu

chéng
jiù

wèi

xiàn

zhōngjiān


zuò

zēng
cháng


qián
shēng
zhōng


zhǒng
lèi
è

shàn


zuò

zēng
cháng


xiàn

zhōng
néng
zhàng
shèng
dào

huò
yǒu


chéng
jiù

wèi


xiāng
wéi

yún

fēi
ān

zhēn
shí

wèi
zhū

zhēn

yuán
chéng
shí

xìng

shèng
zhì
suǒ
xíng
shèng
zhì
jìng
jiè
shèng
zhì
suǒ
yuán

yún

zēng

biān

wèi
zhū


xìng
lüè
yǒu
sān
zhǒng


biàn

suǒ
zhí

xìng

èr
xìng

sān
yuán
chéng
shí

xìng

biàn

suǒ
zhí

xìng
zhě

wèi
zhū
suǒ
yǒu
míng
yán
ān

zhū


xìng


jiǎ
míng
yán
shù
shù
zhōu
biànzhū

ér
jiànxìng
zhě

wèi
zhòng
yuán
shēng


suǒ

zhū


xìng

fēi

rán
yǒu

shuō

xìng

yuán
chéng
shí

xìng
zhě

wèi

qián
shuō

ruò

xìng
huò
yuán
chéng
shí

xìng
zhōng

suǒ
yǒu
biàn

suǒ
zhí

xìng
wàng
zhí

dāng
zhī
míng
zēng

biān

suǒ

zhě
xìng
zhōng


xìng
yǒu

yīng

yīng


lüè
xiǎn
shì


jué

zhōng
dāng
guǎng
广
fēn
bié

yòu
ruò
lüè
shuō
yóu
sān
yīn
yuán

yīng
dào


wèi
zhǒng
zhǒng
fēi


pǐn
lèi
míng
yán
suǒ
ānruò

míng
yán

jué

shēng


yòu

míng
yán


zhuǎn


sǔn
jiǎn
biān
zhě

wèi

xìng


yuán
chéng
shí

xìng
zhū
yǒu

zhōng

bàng


xiāng
yán

suǒ
yǒu


shì
zhēn


mén

yóu
yuǎn

èr
biān

mén

yīng
suí
jué
liǎosuǒ
yīng
zhèng

jiào
dǎo
èr
zhǒng

mén

yóu
hòu
èr
zhǒngmén

yīng
suí
jué
liǎo

wèn

qián
shuō
bié

xiāng
yīng


zhě

yǒu
fēi

yán
yīn
míng
shēn

shēn
wén
shēn

xiāng
yīngdàn
shì
chú
qiǎn

yán
yīn
děngshēng

shì
míng
bié

xiāng
yīng

zhōng

zhēn


mén

yóu
yuǎn

èr
biān

mén
suí
jué
liǎo


biàn
便
néng
zhèng

suǒ
yīngyóu
néng
zhèng

suǒ
suǒ

zhèng


mén

yóu

mén

suí
jué
liǎo

yòu


qiē
zhū

shì
zūn
jiào
dǎo

mén

yóumén

suí
jué
liǎo


shì

qiē
suí

suǒ
yīng

yòu
ruò


zhēn


mén
suí
jué
liǎo
zhě

dāng
zhī
néng


zhǒng

shēng


néng

wèishēng

èr
néng

bèishēng

sān
néng

shēng


néng


jué

shēng


néng
shēng

wèn
ruò
ān


jiàn

wéiyīn
yuán

gēng

xiǎn
shì
fēi
ān
ruò

fēi
ānèr
zhǒng
jiě
tuō

yīng
dào


wèi

xiāngzhòng


suǒ

zhě


ruò
yǒu
xíng

zhū
ān

qiē
xíng
jiē
xíng
yǒu
xiāng

xíng
yǒu
xiāng


zhū
xiāngjiě
tuō


zhū
xiāng


jiě
tuō
zhòngjiě
tuō

ruò
yǒu
xíng

fēi
ānxíng

xiāng


xíng
xiāng


zhū
xiāng

biàn
便

jiě
tuō


zhū
xiāng


jiě
tuōzhòngjiě
tuō

wèn
ruò
wéi
yóu

fēi
ān

qiē

jiě
tuō
qīng
jìng


yuán
xiǎn
shì
ān

wéi
lìng

liáng

fāng
biàn
便
dào

qīng
jìng


wèn
ruò

yóu

xíng
yǒu
xiāng
xīn

èr
zhǒng

jiě
tuō
qīng
jìng
yǒu

guò
shī


ruò
yǒu

shàn
dìng
xīn
jìng

shùn
jué

fēn
shàn

zhōng
zhuǎn
yuán
zhū

jìng


zhū
xíng
zhě

èr
zhǒng

yīng

jiě
tuō
jīu
jìng
qīng
jìng

rán

qīng
jìng


yīng


yòu
shì
jiān
dào
chū
shì
jiān
dào
èr
zhǒng
chà
bié
yīng
rán

èr
dào

yǒu
xiāng

xiāng
yǒu
chà
bié


yīng
dào

yún


zhòng
xiāng

wèi
ruò
lüè
shuō

suǒ
kān
néng

diào
róu
xiāng

shì

zhòng
xiāngkān
néng

diào
róu
xiāng


yǒu

xiāng


xiàn
zhòng
xiāng

èr
gāng
qiáng
xiāng

sān
zhàng
ài
xiāng


qiè
liè
xiāng
zài
zhuǎn

kān
néng
xiāng

yóu
yǒu

xiāng
shùn

rǎn
pǐn

wéi
qīng
jìng
pǐn
xiāng

ér
zhù

shì

shuō
wéi

suǒ
kān
néng

diào
róu
xiāng


yǒu

zhū
gēn

zhǒng
cháng
yǎng

wèi
shí
cháng
yǎng

mèng
cháng
yǎngpíng
děng
cháng
yǎng

fàn
xíng
cháng
yǎng

děng
zhì
cháng
yǎngcháng
yǎng
lüè
yǒu
èr
zhǒng


rén
chí
cháng
yǎng

èr

sǔn
hài
cháng
yǎng


zhōng
zuì
chū
shì
rén
chí
cháng
yǎng

hòu

shì

sǔn
hài
cháng
yǎng

rén
chí
cháng
yǎng
lüè
yǒu

zhǒng


biàn
huài
rén
chí

èr

yuè
rén
chí

sān

wàng
rén
chí


shè
shòu
zhí

rén
chí


yǒu

zhǒng
xíng


shēn
xíng

èr

xíng

sān

xíngxíng


shòu
寿
xíng


yǒu

zhǒng

fàng
zài
jiā
pǐn

fàng


èr

chū
jiā
pǐn

fàng


sān
néng
yuǎn


shàn

fàngnéng
shè
shòu
zhū
shàn

fàngxiū

xiāng


fàngzài
jiā
pǐn

fàng

zhě


yǒu

zhǒng

qián

shuō


chū
jiā
pǐn

fàng

zhě


yǒu
shí
zhǒng


shēng
wén

jué


nài

xiāng
yīng
zhōng

dāng
guǎng
广
shuō

néng
yuǎn


shàn

fàng

zhě

dāng
zhī

shì
qián
èr
zhèng
duàn

néng
shè
shòu
zhū
shàn

fàng

zhě

dāng
zhī

shì
hòu
èr
zhèng
duàn

xiū

xiāng


fàng

zhě

wèi

shàn


jiān
yīn
zhòng
jīng
qín
xiūmíng
yǒu

zhǒng


xīn

èr
xīn
suǒ
yǒu


sān
shànshàn


yǒu

zhǒng


zhū

zhǒng

èr

zhǒng
suǒ
zào

sān
yǒu
jiàn
yǒu
duìjiàn
yǒu
duìjiàn

duì


yǒu


míng

èr
jiàn


sān
fàng
zhēn
shí
zēng
shàng
mànyǒu

zhǒng
yǒu
àixìng
ài

èr
shì
yuàn
ài

sān

chī
ài


yàn

ài
ài


yóu

zhǒng
xiāng

dāng
zhī
jiàn


cán

kuìrǎn

xiàn
xíng

yǒu
xiū
chǐ

èr

shàn

xiàn
xíng

yǒu
xiū
chǐ

sān

shè

shòu

yǒu
xiū
chǐ


qīn
jìn
è
yǒu

yǒu
xiū
chǐsuǒ
zuò

néng
chéng
bàn

yǒu
xiū
chǐ

dāng
zhīxiāng
xiāng
wéi

zhǒng
miào
xiāng
jiàn

cán
kuì


yóu

zhǒng
xiāng
dāng
zhī
jiàn

è
shuō
zhě
xìngxíng


èr
xié
xíng


sān

rěn
xiū
chǐ
yóu

zhǒng
xiāng
jiàn

è
yǒuxiū
chǐ

èr
yǒu
xié
jiàn

sān
yǒu
xiè
dài


yǒu
xié
xíng


xìng
qiè
liè

dāng
zhīxiāng
xiāng
wéi

zhǒng
miào
xiāng

shàn
shuō
zhě


shàn
yǒuyóu

zhǒng
xiāng

shē
jìn
fēn
dìng
suǒ
shè
shì
jiān
shēèr
gēn
běn

dìng
suǒ
shè
shì
jiān
shēsān
gēn
běn


dìng
suǒ
shè
shì
jiān
shē
shēng
kāi

jué
zuò

suǒ
shè
chū
shì
shē


zuò

suǒ
shè
chū
shì
shē
yóu

zhǒng
xiāng
dāng
zhī
jiànshèjìn
suǒ
yǒu
xìng


shè


èr

suǒ
yǒu
xìng


shè


sān
yǒu
xiāng


shè
qiú


shèguān
chá


shèlüè
yóu

xiāng
jiàn


lòudìng

shì
shēng
suí
mián


èr
suí
shùn
è
xíng


sān
shàn
xiāng
wéidān
zhuó
zhū
néng
shēng
huàiguǒzhū
fán
nǎo
shuō
míng

lòu

lüè
yóu

xiāng
jiàn

yǒu
lòu


néng
shēng
liè
jiè
zhū
fán
nǎo

èr
néng
shēng
zhōng
jiè
zhū
fán
nǎo

sān
néng
shēng
miào
jiè
zhū
fán
nǎo


néng
shēngyǒu
zhū
fán
nǎo


néng
shēng
yǒu


yǒu
zhū
fán
nǎo

lüè
yóu

xiāng

xié
jiě
tuō


míng
lòu


yǒu
xiǎng
lùn
zhě

yóu
yǒu
xiǎng
lùn
mén
shēng


míng

èr

xiǎng
lùn
zhě

yóu

xiǎng
lùn
mén
shēng


míng

sān
fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng
lùn
zhě

yóu
fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng
lùn
mén
shēng


míng


duàn
jiàn
lùn
zhě

yóu
duàn
jiàn
lùn
mén
shēng


míng


xiàn

niè
pán
lùn
zhě

yóu
xiàn

niè
pán
lùn
mén
shēng


míng


lüè
yóu

xiāng
yīng
zhī
zhū

chà
bié
dàoyóu
xiāng


èr
yóusān
yóu
yóu
yóu
yīn
guǒ


xiāng
zhě

wèi
yóu
suǒxíng
zhùzhě

wèi
yóu


xiāng


chà
bié
xiāngzhě

wèi
yóu

zuò
yòng


xié
zhèng
xíngzhě

wèi
yóu
rǎn
jìng


shì

shēng
yīn
guǒ
zhě

wèi
yóu
jìn
yuǎn


ài
fēi
àiyǒu
sān
zhǒng
lùn


tīng
wén
jīu
jìng
lùn

èr
zhèng
sòng
jīu
jìng
lùn

sān
zhèng
xíng
jīu
jìng
lùn

tīng
wén
jīu
jìng
lùn
zhě

wèi

luó
mén
zhū
è
zhòu
shù

zhèng
sòng
jīu
jìng
lùn
zhě

wèi
zhū
wài
dào
yīn
míng
lùn

zhèng
xíng
jīu
jìng
lùn
zhě

wèi

shèng
jiào


yǒu
sān
lùn
lùn

èr
xié

lùn

sānlùn


sān

qián
suí

suǒ
yīng


yǒu
sān
lùn


jiǎo
zhà
lùn

èr

wěi
lùn

sān
chū


guǒ
lùn


shì
sān
lùn
yīng
zhī

qián
suí

suǒ
yīng


ruò

zào
lùn

dāng
xiān
guī

èr
suǒ
jìng
shī
fāng

zào
lùn

gōng
jìngxiān
yīng
guī

lùn
běn

shī

gōng
jìng
yīng
guī

kāi
chán

shī


zào
lùn
zhě

yào

liù
yīn
nǎi
yīng
zào
lùnlìng


dāng
guǎng
广
liú


èr

lìng
zhǒng
zhǒng
xìn
jiě
yǒu
qíng

yóu

yīn
yuán
suí

dāng
néng

zhèngsān
wéi
lìng
shī
méi
zhǒng
zhǒng

mén
zhòng
kāi
xiǎnwéi

lüè
shè
guǎng
广
sǎn
wéi

xiǎn

shèn
shēnliù


zhǒng
zhǒng
měi
miào
yán

zhuāng
yán


shēng
jìng
xìn


jiāng
zào
lùn
shí

yàoxiān

ān
chù
nǎi

zào
lùn
zhū
shī
yīng

jiāo
màn

èr

yǒu
qíng
lèi
dāng


bēi

sān

tóng

zhě
shēn
shēng
jìng
ài
zhāng

yǒu
shēng

néng

yúnzhū
shī
yīng

jiāo
màn

wèi
zào
lùn
shí


shì
xīnzhū
shī
shàng
néng
zào
lùn

kuàng

jīn
zhě
dāng

zào


yào


shì
jiāo
màn
rǎn
xīn
nǎi
yīng
zào
lùn

yún


yǒu
qíng
lèi
dāng


bēi

wèi
zào
lùn
shí
zuò

shì
guān

ruò

zào
lùn


liàng
yǒu
qíng

zhū
shàn

dìng
dāng
tuì
退
shī

yòu

qíng
lèi
duò
shēng
lǎo
bìng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

shì
zhū
yǒu
qíng
yīn

zào
lùn

ruò
néng
jiě
liǎo
nǎi
zhì


shàn
shuō
miàoshì

shì
dāng
fèng
xíng
zhěcháng


huò
ān


yào


shì
zēng
shàng
xīn

nǎi
yīng
zào
lùn

yún


tóng

zhě
shēn
shēng
jìng
ài

wèi
zào
lùn
shí
zuò

shì
guān

ruò

zào
lùn
wéizhū
tóng

zhěshì
dìng
dāng
tuì
退
shī

yúnzhāng

yǒu
shēng

néng

wèi
zào
lùn
shí


shì
xīn

dāng
lìng
shì
jiān
xián
wèi


cōng
ruì
míng
zhé
néng
zào
lùn
zhě
kāi
chán

zhě
shēn
shēng
jìng
xìn
yīn

duō
huò

yǎng
gōng
jìng

dàn
wéi


shàn
gēn
zēng
chángrǎn
xīn
nǎi

zào
lùnzhōng

shí
kāi
shì

lái
suǒ
shuō
jīng


míng
zhuāng
yán
jīnghóng
lián

huā
wèi
kāi
suī
shēng
huān
róng

yòu

zhēn
jīn
wèi
wéi
yán

suī
shēng
huānchéng
gōng

yòu

měi
shàn
wèi


shí
suī
shēng
huān
shí

yòu

qìng
shū
wèi
xiá
kāi
lǎn

suī
shēng
huān
yuè

yòu

zhēn
bǎo
wèi

xiàn
qián
suī
shēng
huān

xiàn
qián
shòu
yòng


shì

lái
suǒ
shuō
jīng


ruò
wèi
xiǎn

suī
shēng
huānkāi
shì


shuō
zào
lùn
míng
zhuāng
yán
jīng


lüè
yǒu

zhǒng
tōng
tōng


èr


tōng


sān
néng

tōngnéng


tōng

tōng


liù
jiě
tuō
tōng
xìng
tōngtōng

zhě

tōng

wéi
chángtōng

zhě


wéi

cháng

néng

tōng

zhě

wèi
gēn
shí
děng

ān


huò
fēi
ānnéng

tōng


néng


tōng

dāng
zhī

ěrtōng

zhě

tōng

xiāng

huò

zhòng
xiāng
wéi
dāng
zhī
shuō
míng
jiě
tuō
tōngxìng
tōng

zhě

wèi
néng
tōng


xìng
ān
zhù

jiè
ān
zhù

fēi
cóng

zài

xìng
shì

zhōng
jiān
děng
yǒu


yóu
shí
xiāngduō
wén

wèi
shàn
shuō
zhě
shuō


xiǎn
liǎo
wén

shuō


jìn

suǒ
yǒu


suǒ
yǒu

shuō


ān

fāng
biàn
便
jiā
xíng
shuōzhòng

shuōshì

zhǒng

yǒu

zhǒng

wèi

qiú
guò
shī
ér
tīngdàn
qiú
niè
pán
ér
tīngshàn
tīng
tīng

míng

wén
shēn

shěn

guān
chá
ér
tīng


zhōng

jué

wén

gēng


xiàn