经藏网
经藏网
瑜伽师地论原文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第六十七卷(注音)

导读:摄决择分中修所成慧地  如是已说思所成慧地决择。修所成慧地决择我今当说。当知略有十六种修。谓声闻乘相应作意修。大乘相应作意修。影像修。事边际修。所作成办修。得修。习修。除去...

瑜伽师地论第六十七卷(注音)shī

lùn


liù
shí

juàn

shè
jué

fēn
zhōng
xiū
suǒ
chéng
huì


shì

shuō

suǒ
chéng
huì

jué


xiū
suǒ
chéng
huì

jué


jīn
dāng
shuō

dāng
zhī
lüè
yǒu
shí
liù
zhǒng
xiū

wèi
shēng
wén
chéng
xiāng
yīng
zuò

xiū


chéng
xiāng
yīng
zuò

xiū

yǐng
xiàng
xiū

shì
biān

xiū

suǒ
zuò
chéng
bàn
xiū


xiū


xiū

chú

xiū

duì
zhì
xiū

shǎo
fēn
xiū

biàn
xíng
xiū

dòng
zhuǎn
xiū

yǒu
jiā
xíng
xiū


chéng
bàn
xiū

fēi
xiū
suǒ
chéng

xiū

xiū
suǒ
chéng

xiū
yún

shēng
wén
chéng
xiāng
yīng
zuò

xiū

wèi

yǒu

shì
shēng
wén
zhù
shēng
wén

xìng

huò
wèi
zhèng

zhèng
xìng

shēng

huò

zhèng

zhèng
xìng

shēng


guānshì

wéi
guānshì

yóu
ān


zuò

mén


guān
zhēn


yuán
yǒu
liàng
yǒu
fēn
bié

wéi
jìng

wéi
jìn
tān
ài

yóu
yàn


jiě
tuō
xíng
xiāng
xiū

zuò


shì
míng
shēng
wén
chéng
xiāng
yīng
zuò

xiū
yún


chéng
xiāng
yīng
zuò

xiū

wèi

yǒu

shì


zhùxìng

huò
wèi
zhèng

zhèng
xìng

shēng

huò

zhèng

zhèng
xìng

shēng

guān

guān

zhū


shì

yóu
ān

fēi
ān


zuò

mén


guān
zhēn


yuán

liàng

fēn
bié

wéi
jìng


bēi
zēng
shàngwéi
jìn


suǒ
yǒu
tān
ài

yóu
shè
shòu
yǒu
qíng
zhū


shì
fāng
biàn
便
xíng
xiāng


yóu

xiàng

shàng


yīn
yuán

xíng
xiāng
xiū

zuò


shì
míng

chéng
xiāng
yīng
zuò

xiū
yún

yǐng
xiàng
xiū

wèi
huò

yǒu
fēn
bié


shè

pǐn
sān


suǒ
xíng
yǐng
xiàng

suǒ
zhī
shì
tóng
fēn
zuò


weí


huò


fēn
bié
shē


pǐn
sān


suǒ
xíng
yǐng
xiàng

suǒ
zhī
shì
tóng
fēn
zuò


weí


zhū
suǒ
yǒu
xiū
míng
yǐng
xiàng
xiū
yún

shì
biān

xiū

wèi

guò

wèi
lái
xiàn
zài

wài


xià
liè
shēng
miào
jìn
yuǎn
děng

zuò


weí

huò

zhēn

zuò


weí


shì
huò
jìn
suǒ
yǒu
xìng


huò

suǒ
yǒu
xìng


zhū
suǒ
yǒu
xiū
míng
shì
biān

xiū
yún

suǒ
zuò
chéng
bàn
xiū

wèi

zhèng

gēn
běn
jìng

huò
zhū
děng
zhì

huò
shì
jiān
dìng
huò
chū
shì
dìng

zhū
suǒ
yǒu
xiū
míng
suǒ
zuò
chéng
bàn
xiū
yún


xiū

wèi

yǒu


chū
jìng


huò
xiū

cháng
xiǎng

nǎi
zhì
huò
xiū

xiǎng


suǒ
yǒu


xiàn
qián
xiǎng

huò


shè

huò
xià

shèsuǒ
yǐn
zhū

gōng


huò
shì
shì
jiān
huò
chū
shì
jiān

jiē
néng
xiū

lìng

zēng
shèng
qīng
jìng
dāng
shēng


huò


zài
chéng
jiù

shì
míng

xiū
yún


xiū

wèi

yǒu


cháng
děng
zhū
shàn
xiǎng
zuò


weí

huò

shàn

yóu

xiū

jiē
xiàn
xiū


shì
míng
xiū

yún

chú

xiū

wèi

yǒu

yóu
sān


suǒ
xíng
yǐng
xiàng
zhū
xiāng
zuò
xiē
chū
xiē
fāng
biàn
便
chú
qiǎn
xìng
zhū
xiāng

yòu

yǒu

yòng


xiē
qiǎn


xiē


shì
xíng
zhě


qīng
ān
shēn
chú

zhòng
shēnqián
shuō

shì
míng
chú

xiū

yún

duì
zhì
xiū

wèi

yàn
huàn
duì
zhì

huò
duàn
duì
zhì
huò
chí
duì
zhì

huò
yuǎn
fēn
duì
zhì

zuò


weí
zhū
suǒ
yǒu
xiū

míng
duì
zhì
xiū


zhōng
yàn
huàn
duì
zhì
zhě

wèi

qiē
shì
jiān
shàn
dào

chú
zhū

liàng


xíng
zhě
yóu

shén
tōng
suǒ
yǐn
zuò


duàn
duì
zhì
zhě

wèi
yuán
zhēn

wéi
jìng
zuò


chí
duì
zhì
zhě

wèi

hòu

shì
chū
shì
dào
ruò
jiě
tuō
dào

yuǎn
fēn
duì
zhì
zhě

wèi
fán
nǎo
duàn


duì
zhì
dào
gēng
duō
xiū


huò
duō
xiū

shàng

zhī
dào


yǒu
chà
bié

wèi
wén

xiū
dào
míng
yàn
huàn
duì
zhì

chū
shì
jiān
dào
míng
duàn
duì
zhì


guǒ
zhuǎn

míng
chí
duì
zhì

shì
jiān
xiū
dào
míng
yuǎn
fēn
duì
zhì
yún

shǎo
fēn
xiū

wèi


cháng
xiǎng
děng

suí

shàn


zuò


weí
zhū
suǒ
yǒu
xiū

míng
shǎo
fēn
xiū
yún

biàn
xíng
xiū

wèi

zhū


wèi
zhēn


zuò


weí
zhū
suǒ
yǒu
xiū

míng
biàn
xíng
xiū
yún

dòng
zhuǎn
xiū

wèi


xiāng
xiū
fāng
biàn
便
xiū
shí

shí
shí
yǒu
xiāng
jiān

ér
xiū

míng
dòng
zhuǎn
xiū
yún

yǒu

xíng
xiū

wèifāng
biàn
便
xiū
shí

yóu
yǒu
jiā
xíng
xiāng
jiān

ér
xiū

míng
yǒu
jiā
xíng
xiū

yún

chéng
bàn
xiū

wèi
huò
shēng
wén
chéng

huò

jué
chéng

huò


chéng
qiē
suǒ
yǒu
zhuǎn

qiē
zhū


zài


suǒ
yǒu
xiū
míng
chéng
bàn
xiū

yún

fēi
xiū
suǒ
chéng

xiū

wèi

dìng

zhū
shī
jiè
děng
suǒ
yǒu
shàn

xiū

míng
fēi
xiū
suǒ
chéng

xiū

yún

xiū
suǒ
chéng

xiū

wèi
dìng

zhū
shàn

xiū

míng
xiū
suǒ
chéng

xiū
zhōng

jué

wén
gēng


xiàn

shè
jué

fēn
zhōng
shēng
wén

zhī


shì

shuō
xiū
suǒ
chéng
huì

jué


shēng
wén

jué


jīn
dāng
shuō


běn

fēn
shuō

zhù

zhǒng
xìngluó

shì
míng

jìng

bān
niè
pánzhōng
huò
yǒu
xīn
shēng

huò
yún

ér
yǒu

jìng

bān
niè
pányīng
huì

yánsuǒ


zhū
yǒu
qíng
lèi
zhǒng
zhǒng
jiè
xìng


liàng
jiè
xìng

xià
liè
jiè
xìng

shēng
miào
jiè
xìng

wéi
yǒu

wéiruò
yán
yǒu
zhě


yǒu

jìng

bān
niè
pán
luó


yīng
dào


ruò
yán

zhě

jīng
yán
zhū
yǒu
qíng
lèi
yǒu
zhǒng
zhǒng
jiè
xìng
nǎi
zhì
shēng
miào
jiè
xìng


yīng
dàoshì
huìyǒu
nán
yán

yǒu
qíng
lèi
suī
yǒu
zhǒng
zhǒng
jiè
xìng
nǎi
zhì
shēng
miào
jiè
xìng

ér

yǒu

gēn
yǒu
qíng


shì

bān
niè
pán
ěr

huò
yīng

yǒu

gēn
yǒu
qíng

yīng
jié

yánsuǒ


zhū

gēn
zhě
wéi
shì
yǒu
qíng
wéi
fēi
yǒu
qíng

ruò
shì
yǒu
qíng

wài

gēn

yīng
shì
yǒu
qíng

rán

yīng
dào


ruò
fēi
yǒu
qíng

ér
yányǒu

gēn
yǒu
qíng
zhě


yīng
dàoshì
jiéyǒu
nán
yán

zuò
shàhuò
shí

zuò

luó
mén

fèi
shè

shù
tuó
luó


shì
nǎi
zhì
zuò
shù
tuó
luó

huò
shí
nǎi
zhì
zuò
shàyòu
zuò

luò
jiā

huò
shí
nǎi
zhì
zuò
tiān

nǎi
zhì
zuò
tiān

huò
shí
nǎi
zhì

zuò

luò
jiā


shìzuò

bān
niè
pán


huò
shí

zuò
yǒu
bān
niè
pányīng
jié

yánsuǒ


zhū
shà


nǎi
zhì
shù
tuó
luóluò
jiā
nǎi
zhì
zhū
tiān

wéi
yǒu

qiē
jiè


wéi

yǒu

jiè


ruò
yǒu

qiē
jiè
zhěxiāng


yīng
dào


ruò

yǒu

jiè
zhě

xiān
shì
shàhuò


shí
nǎi
zhì
zuò
shù
tuó
luó

xiān
shì

luò
jiā

huò


shí
nǎi
zhì
wéi
tiān


yīng
dàoshì
jiéyǒu
nán
yán

shà


děng


qiē
jiè


shì

bān
niè
pán
yǒu
bān
niè
pán

jiè


yīng
jié

yánsuǒ


zhū

bān
niè
pán

jiè

zhū
yǒu
bān
niè
pán

jiè


èr
jiè
wéi

xiāng
wéi


wéi

xiāng
wéi


ruò

xiāng
wéi
ér
yán

bān
niè
pán
yǒu
bān
niè
pán

jiè
zhě


yīng
dào


ruò

xiāng
wéi

luó
shì

bān
niè
pán


shì
yǒu
bān
niè
pán

zhě


yīng
dàoshì
jiéyǒu
nán
yán

xiàn
jiàn
yǒu


fāng
suǒ


shí
jiān

jīn
zhǒng
xìng

huò


shí
yǒu
jīn
zhǒng
xìngshí
jiān

yǒu


zhēn
zhū
liú
li
děng
zhǒng
xìng

huò


shí
yǒu

zhǒng
xìngshí
jiān

yán
zhǒng
xìng

huò


shí
yǒu

zhǒng
xìngshí
jiān

zhǒng
zhǒng
xiāng
jiè
zhǒng
xìng

huò


shí
yǒu

zhǒng
xìng


shì
xiān
shì

bān
niè
pán

zhǒng
xìng


shí
chéng
yǒu
bān
niè
pán

zhǒng
xìng


yīng
jié

yánsuǒ

fāng
suǒ
xiān


zhǒng
xìng

hòu
yǒu

zhǒng
xìng

huò
xiān
yǒu

zhǒng
xìng

hòu


zhǒng
xìng


shì
xiān
yǒu
shēng
wén
dìng
zhǒng
xìng

hòu

shì
zhǒng
xìng

nǎi
zhì
xiān
yǒu

chéng
dìng
zhǒng
xìng

hòu

shì
zhǒng
xìng

huò
xiān

dìng
zhǒng
xìng

hòu
yǒu
dìng
zhǒng
xìng


ruò
yán
ěr
zhě

shùn
jiě
tuō
fēn
shàn
gēn
yīng
kōng

guǒ

yòu
ruò
ěr
zhě


dìng
zhǒng
xìng

yīng
dào


ruò

ěr
zhě


yán

bān
niè
pán

zhě

xiān
zhù

zhǒng
xìng

hòu
zhù
yǒu
zhǒng
xìng


yǒu

fāng
suǒ

yǒu
bān
niè
pán

zhě

xiān
zhù
yǒu
zhǒng
xìng

hòu
zhù

zhǒng
xìngfāng
suǒ
zhě


yīng
dào


yòu
yīng

suǒbān
niè
pán

xià
liè
jiè
zhě

ān
zhù

shì
xià
liè
jiè
zhōng

wéishēng
zhuǎn
chéng
bān
niè
pán


wéi

hòu
shēng


ruò
yánshēng
zhěyún


sēngxiàn

zhōng
wéi
néng

shùn
jiě
tuō
fēn
shàn
gēn


wéi

néng


ruò
yán
néng
zhě

sēngxiàn

zhōng
néng

shùn
jiě
tuō
fēn
shàn
gēn

ér
yán

bān
niè
pán

zhě


yīng
dào


ruò
yán

néng
zhě

sēngxiàn

zhōng

néng

shùn
jiě
tuō
fēn
shàn
gēn

ér
yán
zhuǎn
chéng
bān
niè
pán

zhě


yīng
dào


ruò
yán
hòu
shēng
fāng
chéng
bān
niè
pán

zhěyúnwéi
xiān


shàn
gēn


hòu
shēng
zhōngsēng

néng

shùn
jiě
tuō
fēn
shàn
gēn


wéi
xiānshàn
gēn


ruò
yán
xiān


shàn
gēn
zhě

shēng
zhōngsēng

néng

shàn
gēn

ér
yán

hòu
shēng
zhōng
fāng
chéng
bān
niè
pán

zhě


yīng
dào


yòu


yīn
yīng
kōng

guǒ

ruò
yán
xiānshàn
gēn
zhě

shì

qián
hòu
xiāngwèi


shàn
gēn

ér
yán

hòu
shēng
zhōng
fāng
chéng
bān
niè
pán

fēi


shēng
zhōng
zhě


yīng
dàolüè
yǒu
shí
zhǒng
shēng
wén


děng
wéi
shí

wèi
qīng
jìng
jiè
shēng
wényuán
shēng
wén


rǎn
jiè
shēng
shēng
wén

qīng
jìng
jiè
shēng
shēng
wén

wèi

shí
shēng
shēng
wén

xián
shàn
shí
shēng
shēng
wén

wèi

yǎn
shēng
wényǎn
shēng
wén

qīng
jìng
yǎn
shēng
wén


qīng
jìng
yǎn
shēng
wén

ruò
yǒu
ān
zhù
shēng
wén
zhǒng
xìng

shì
chū
shēng
wén
zhě

shì
míng

èr

ruò
yǒu
shēng
wén
suǒ
shēng
shì
jiè


zhōng
duō
yǒu
zhòng
róng
yǒu

zhuó

suǒ
wèi
shòu
寿
zhuó
nǎi
zhì
yǒu
qíng
zhuó

shì
míng

rǎn
jiè
shēng
shēng
wénxiāng
wéi
dāng
zhī

shì
qīng
jìng
jiè
shēng
shēng
wénshí
shēng
zhū
shēng
wén
xiāng
yún


zhī

wèi
zhū
shēng
wén

dāng
lái
shì


shí
shēng

duō
fēn
ài
zhòng

yǎng
gōng
jìng

wéi
bèi
miào


zhū
tān
huì
chī


zhèng

bìng
jiē
zēng
shèng

wéi
qiān

děng
zhū
suí
fán
nǎo
chán
rǎo

xīn

chù
qiān

jiā
qiān


qiān

gōng
qiān


qiān


qiān


chǎn
kuáng
jiǎo
zhà
héng
xiàn
zài
qián

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
wéi
huó
mìng

ér
qiú
chū
jiā
fēi
wéi
niè
pán

duō
zhū
diào
dòng

gāo

qīng
zào

qiáng
kǒu
ào
dàn
xiè
dài
shī
niàn

xīn

jìng
dìng
duō
zhū

luàn

gēn
xìng
ān
liè
duō
zhū
fán
nǎo

fán
nǎo
xiàn
xíng

yǒu
jiān
duàn

yōu

suī
duō

shēng
yàn
huàn


duō
zhòng
huì


ā
liàn
ruò
biān
lái

zhòng
zhōng

jìn
cūn


suǒ
yǒu


biàn
便
shēng
shì
nǎi
zhì


tán
xuèxuān
zhòngwěi
zòngnéng
shàn
xiū
shēn
jiè
xīn
huìshì
zūn
suǒ
shuō
shèn
shēn

kōng
xiāng
yīng
suí
shùn
yuán
xìng
yuán

yuán
shēng
suǒ
yǒu
jīng
diǎn

bìng
jiē

shè


shì
cōng
huì
suǒ
zào
fěng
sòng


shì
yán

xuàn
zǎo
wén
zhāng

suí
shùn
shì
diǎn
gōng
jìng
shòu
chí
shēn
shēng
huān
zhèng

fēi
zhèng

zhōng
wàng
shēng

xiǎng


zhèng

zhōng

fēi

xiǎng

yòuài

xiǎn
xiàn
xuān
shuō
kāi
shì

fěi
bàng
zhèngnàishuō
zhèngnài
luó
shēng
yuàn
jiā
xiǎng

duō
fàn
shī
luó

zhū
èshí

bài
wài
xiàn
xián
shàn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shí
fēi
fàn
xíng

chèn
fàn
xíngyǒu

èr
piān
zhòng
zuì
shàngxiàn
xíng
huǐ
fàn


kuàng
zhōng
qīng


huǐ
fàn

duō

duì
zhì

huò
wéi

zhī
ér
xíngfēi
shí

jié
hǎo
zhū
qīn
yǒu
jiā

shī
shí
jiā


zhū
zài
jiā
suǒ
wéi
suǒ
zuò
néng
yǐn


duō
shì

zhōng

hǎo
shàn
yíng
zào


zhū
zài
jiā
bái

zhě
suǒ

duō

qīn
ài
zūn
zhòng
gōng
jìng
mǐn
niàn
zhī
xīn

fēi

tóng

xiū
fàn
xíng
suǒ
duō

ān
zhù
zhà
xiàn
xiāng
děng

xié
mìng


zhǎn
zhuǎn


móu
lüè
zhī
xīn

hǎo
wéi
zhǒng
zhǒng
dǒu
sòng
wéi
zhèng

duōjiā
chǎnjiǎ
cún

shì

zhī
wéi
shēng

fán
suǒ

rén
chū
jiā
shòu
jiè


qiē
jiē

yǒu
rǎn

xīn
wéi
chōng
gōng
shì

rán
zuò
shì
yán


jīn
dàn
wéi
lián
mǐn
yīn
yuánchū
jiā
shòu


jiè

suǒ

gòng
zhù
jìn
zhùhéng
cháng
gōng
shì
suí
xīn
zhuǎn
zhě


suī
màn
huǎn
ér
shēn
ài
niàn
yuè

shè
shòuěr
zhě

suī

màn
huǎnài
niàn
yuè

shè
shòu

ruò
jiàn

chú
duō
zhū
qīn
zhǔ
guǎng
广
zhāo

yǎng


děngbiàn
便
zūn
zhòng
gōng
jìng
gōng
yǎng

ruò
jiàn

chú
què

qīn
zhǔ

suī
shǎo

děng
gōng
réng
shēng
qīng
miè
ér

cǎi


shí
yòng
sēng
zhī

bié
rén


dōu

huǐ
kuì

hǎo
shè
fàn
jiè


jié
péng
dǎng

huǐ
qíng
wēi
liè
huò

tài
guò

fán
suǒ
tīng
shòu
jiē
wéi
shēng

zàn
sòng
yīn
yuán

huò

duō
wéi

yǎng
gōng
jìng

dōu


wéi
diào

shēn
xīn


shì
děng
lèi
zhū

rǎn

jiē

chéng
jiùshí
zhě

suǒ
wèi

shī
bān
niè
pán
hòu
shèng
jiào
méi
shí

ěr
shí

shì
shēng
wénshēn
huài
mìng
zhōng
duō
duò
è

shēng

luò
jiā

ruò
yǒu
chéng
jiù


xiāng
wéi

rǎndāng
zhī
shì
míng
xián
shàn
shí
shēng
shēng
wén
lái
chū
chū
shì
shí

ròu
wèi
shēng
shí

shī
xiàn
qián
shí

huò
yǒu

lèi
bān
niè
pán
hòu


shì
duō
fēn
shēn
huài
mìng
zhōng
huán

shàn


wǎng
shēng
tiān
shàng

shì
jiè
zhōng

ruò
zhū

shēng
shēng
wén
míng
wèi

yǎn


liú

lái


huán
děng
míng


yǎn

huì
jiě
tuō
ā
luó
hàn
míng
qīng
jìng
yǎn

ruò

sān
míng

fēn
jiě
tuō
míng

qīng
jìng
yǎn


huò
yǒu
shēng
wén

suī

suǒ
yīng
yǒng
měng
jīng
jìn


xiàn

zhōng
ér

néng
zhèng
shēng
guò
rén


huò
yǒu
shēng
wén


xiàn

zhōng
yǒu

néng

shēng
guò
rén


shā
mén
guǒ
zhèng
yóu
fàng


ér

néng
zhèng


dāng
shì
yuè

jīng
zhōng

jiè


róu

shàn

zhū

chà
bié

wèi
shēng
wén
zhōng
lüè
yǒu

zhǒng
jìng
miào
zhī


lìng
zhū
yǒu
qíng
ruò

jiàn
zhě
yóu
shēn


shēng

liàngděng
wéi


wèi
zhù


shī
luó

shǒu
bié
jiě
tuōguǎng
广
shuō

jīng

shì
míng
chūwéi
shǎoguǎng
广
shuō
nǎi
zhì
zhū
lòu
yǒng
jìn
zuò
zhèng
zàn
měi

shì

èryǒu
róugòng
zhù


nǎo
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě

lìng
zhū

chú


tóng
chù

yòu

chéng
jiù

zhǒng
zhèng
jìng

shì

sān


yòu
yǒu

dān
zhuó
gōng
jìng

lián
mǐn
cáng

shàn
è

suī

shí
yǒu
zhǒng
zhǒng
gōng

ér


qiú
lìng

zhī
yǒu

wèi

lìng

zhī

chéng
jiù

shì
gōng


shì

ruò
yǒu
shēng
wén

wǎng

jiā

yīng
xiān
duàn
chú
sān
suí
fán
nǎo
rán
hòu
dāng
wǎng


děng
wéi
sān


jié
qīn
yǒu
jiā
suí
fán
nǎo

èr
jiā
qiān
suí
fán
nǎo

sān

yǒu
rǎn
xīn
ér
xíng

shī
suí
fán
nǎo


zhōng
shēng
wén
yóu
liù
zhǒng
xiāng

yīng
duàn
jié
qīn
yǒu
jiā
suí
fán
nǎo

nǎi
wǎng

jiā

wèi
shí
shí
wǎng

yīng
shù
wǎngài
shì
ruò
zhí


xiāng
zàn
shēng
tān
ài

biàn
便
xiū
chǐxiōng
bào
qiáng
kǒu
ào
dàn
xié
xíng
zhuī
qiú


děng


shàn

shǒu

shàn


shēnshēn
chù
suǒ

yīng
chùzuò

suǒ

yīng
zuò

zhōng

shí

suǒ

yīng
shí


zhōng

yǐn
suǒ

yīng
yǐn

yòu

yīng
shòu
suǒ

yīng
shòu

yòu

suí
shùn
yuǎn

xīn


xiàng
yuǎn

xīn
lín

yuǎn

xīn

xún

zhū
shàn
yóu

shān
yuè
nán
wǎng

chù

fēi
jìng
xìn
jiā
néng
lìng
jìng
xìn


jiù
suǒ

qīng
jìng
quán
chí

zhū
jìng
xìn
jiā
bèi
lìng
zēng
cháng

yòu
yóu
liù
xiāng
yīng
duàn
jiā
qiān
suí
fán
nǎo

nǎi
wǎng

jiā

wèi
wǎng

jiā

yǒu
qíng
shì

rǎn

zhuó


yǒu
qíng
shìyǎng
shì


gōng
jìng
shì

dāng
zhī

ěr

yòu
shēng
yōu

gōng
jìng
dāng
zhī

ěr

yòuzhū

yǎng
zhōng

xīn
píng
děngsuǒ


yǎng
gōng
jìng


zàn
měisuǒ


yǎng
gōng
jìng
zhōng

huǐ


yòu
yóu
liù
xiāng
yīng
duàn
yǒu
rǎn
xīn
ér
xíng

shī
suí
fán
nǎo

nǎi
wǎng

jiā

wèi


wàngjìng
xìn

yòu

chūshí
liǎo
zhī

yòu


suǒ
yīng

sān
zhǒng
chún
shàn
děng
wéi
sān

wèi
yǐnchú
qiǎngōng
jìng
tīng
shòu

suí

xíng

shēngwéi
shēng
děng

suǒ

nǎo
zhě
lìng
tuōruò

jiě
tuō
zhězhū

miào
shàn

xìng
wéi
yuán


lǎn

nài
jiā
suǒ
shè

zhèng

zhōng

wéi
lìng
shòu
chí

sòng
zhèng

jiǔ
zhù

shì

xuān
shuō

dāng
zhī
chū
suí
fán
nǎo
duànwěi

zhù

wéi
jīu
jìng


èr
suí
fán
nǎo
duàn


zhèng
shòu
yòng
cái

wéi
jīu
jìng


sān
suí
fán
nǎo
duàn


zhèng
shòu
yòng


wéi
jīu
jìng


dāng
shì


jiā
jīng

ruò
yǒu
shēng
wén


rǎn
jìng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

lüè

sān
chù
yīng
biàn
liǎo
zhī

wèi


rǎn
qīng
jìng
suǒ

zhōng
yóu

rǎn
qīng
jìng
suǒ

rǎn
zhōng
yóu

rǎnqīng
jìng
zhōng
yóu
qīng
jìng


yún


rǎn
qīng
jìng
suǒ


wèi


shēn
yǒu


zhòng

guǎng
广
shuō

jīng


shìyǒu
zhì
huì


míng
zhě

rǎn
suǒshì
cōng
míng
yǒu

zhì
huì


míng
zhě
qīng
jìng
suǒ


yún


rǎn

wèi
zhū


wéi

zào
zuò
jìng

jìng


xiān
xún


hòu

shēn

zào
zuò
suǒ
yǒu
jìng

jìng


yóu

yīn
yuánshēng

zhōng

gǎn
ài
fēi
ài
yǒu
nǎo

nǎo


lìng
shēng

yún

qīng
jìng

wèi
èr
zhǒng
xué
qīng
jìng
pǐn
zhōng
zuì
wéi
shū
shēng


xué
zhě

wèi
zhēn

zhì

wéi

zhǐ
néng
yǒu
suǒ
zuò


èr
xué
zhě

wèi
wéi
fán
nǎo
jiē
qīng
jìng
lüè
yóu

yīn
zhī
suǒ
xiǎn
shì


děng
wéizhèng
shuō
zhě

èr
zhèng
xíng
zhě

sān
zhèng
xíng


zēng
shàng
xīn
xué
suǒ
zhì
suí
fán
nǎo
duàn


zēng
shàng
huì
xué
suǒ
zhì
suí
fán
nǎo
duàn


zhōng

lái
shì
zhèng
shuō
zhě

gēn
shú
shēng
wén
shì
zhèng
xíng
zhě


míng
cōng
huì
zhě


zhì
suǒ
shè
míng
wéi
zhèng
xíng


néng
duàn
fán
nǎo


shì

shàng
duì
zhì


lüè
yǒu


míng
zēng
shàng
xīn
xué
suǒ
zhì
suí
fán
nǎoyuǎn

zhě
suǒ
yǒu
zhū
gài

èr

jiào
shòu
jiào
jiè

kān
rěn
zhě
suǒ
yǒu
fèn
忿
nǎo

sān


yǎng
gōng
jìng
shēn
tān
zhù
zhě
suǒ
yǒu
qiān
xiān
suǒ
yòng
suǒ
shòu
jìng
jiè


xié
niàn


shùn
shè
suǒ
xué
fēn
bié
tān
ài

lüè
yǒu
sān

míng
zēng
shàng
huì
suǒ
zhì
suí
fán
nǎo

chū

shì


mén

liǎo


zhě
suǒ
yǒu

míngliǎo


zhū

shēng
zhě

zhū

zhōng
suǒ
yǒu
yóu


huò
wèi
duàn

hòu

jiàn


zhū
yǒu
xué
zhě
xiū
dào
suǒ
shè
huì
suǒ
duì
zhì
suǒ
yǒu

màn

yóu


shì
zhū
suí
fán
nǎo
yǒng
duàn
miè


dāng
zhī
zhèng

zuì
shàn
qīng
jìng
zēng
shàng
xīn
xué
zēng
shàng
huì
xué
ā
luó
hàn
guǒ


ā
luó
hàn
dāng
zhī
shì
míng
zuì

qīng
jìng


rǎn
qīng
jìng
suǒ

zhū
shēng
wén
zhòng

lüè
yóu
sān
xiāng
yīng
biàn
liǎo
zhī


yóu

xìng


èr
yóu
yīn
yuán


sān
yóu
guò
huàn


yóu

xìng
zhě

wèi

rén
shēn
suǒ
yǒu

xìng
yóu
sān
zhǒng
xiāng
zhī
suǒ
xiǎn
shì

yóu
yǒu


xiǎn


qiē
shēn
zhī
gòng
xiāng

yóu

zhòng

xiǎn


bié
shēn
zhī

xiāng

yóu

qīng
jìng

xiǎn

tiān
shēn

tóng
fēn
xiāng

yóu
yīn
yuán
zhě
lüè
yǒu
sān
zhǒng

wèi

qiē
shēn
gòng
xiāng
yīn
yuánzhǒng


bié

xiāng
rén
shēn

yīn
yuán

yǒu
èr
zhǒng


zhě
wèi
shēng
lìng
shēng
yīn
yuán

suǒ
wèijìngèr
zhě

shēng
lìng
zhù
yīn
yuán

wèi

fàn
děng
zhī
suǒ
cháng
yǎng

yóu
guò
huàn
zhě

yǒu
èr
zhǒng

wèi

cháng
xìngxìng

ruò

hán
shí
wéi
zhì
hán


zhuī
qiú

zhàng

wéi
duì
zhì

ruò


shí
wéi
zhìzhuī
qiúwéi
duì
zhì

shè

zuò

yǒu

láo
zhě

wéi
zhì
láo

qiú
àn

děng

wéi
duì
zhì

dāng
zhī

lèi
míng
wéi

xìng

shǒu
kuài
zhàng
děng
zhī
suǒ
chù
duì

huàidāo
suǒ
chù
duì
duàn
huàiruò
zhōng
méi

mái
huò
huǒ
shāo


huò
wéi
zhǒng
zhǒng
bàng
shēng
zhū
chóng
suǒ
shí
dàn


huòwéi
zhū
fēng

suǒ
bào
zào


jiē
shì
sǎn
huài

miè

xìng

dāng
zhī

lèi
shì

cháng
xìng


huì
jīn
guāi
míng
wéi

sǎn

sǎn

biàn
huài
zuì
hòu
dōu
jìn
míng
wéi

miè


yīn

suǒ
yuán


shuō
míng
yìng


qiē

yǒu
guò
míng
zhě
yóu

míng


jiē
suí

zài
xíng


yán
yǒuwèi
ruò
lüè
shuō

guān
qīng
jìng
yīn


guān

xiāng


guān

rǎn
yīnwéi
xiǎn
shìluó
ruò
biàn
liǎo
zhīluó

yùn

néng
duàn

qiē

jìng
jiè
xiāng

míng
yìng

qiē

ruò
biàn
liǎo
zhībiàn

suǒ
zhí

xìng
shì

yán
míng

néng
chú

qiē

suǒ

xiāng

míng
yìng

qiē

ruò
guòyùn
zhū

xiāng
shì
dìng
ruò
guò
shì

yán
míng
biàn

suǒ
zhí

xìng
xiāng
shì

ruò

èr
zhǒng


liǎo
zhī


biàn
便qiē
jìng
xiāng

rǎn
suí
zhuǎn

qiē
jìng
xiāng
suǒ
yǒu

rǎnyīn

zēng
shàng

fàn
shuō

zhí


xìng

zhí

xìng
ér
zhuǎn

jué


jué

yóu
jué

huán
mièyǒu

shèng


shì
zūn
wéi
zhū
shēng
wén
shuō
shì
jìng
fán
nǎo
suǒ
yuán
jìng
jiè

wèi


děng


qián

shuō

wèn
ruò
zhēn
shí

diān
dǎo
xiāng
shì

xiāng
zhě

zhū
wài
dào
jiàn
zhū
xié
shēng
jiě
zhū
xié
lùn
děng

fēi
zhēn
fēi
shí
bìng
shì
diān
dǎo

yún


shè

ruò

shè
zhě


yīng

gǎn
dāng
lái
hòu
yǒu

yīng
fēi

yīn


suī
fēi
zhēn
shí

shì
diān
dǎo

rán
shuō


èr

suǒ
shè

suǒ

zhěsuī
jiē
shì
xié
xìng
suǒ
shè

rán


xié
xìng
xiāng

shì
zhēn
shì
shí
jiē

diān
dǎo

shì

xìng

shì

yīnyóu
èr
xiāng

xiǎn

cháng

chéng
dào

xiāng

èr

shēng
wén
chéng
dào

xiāng

wèi
fēi
yǒuxiāng
miè
huài


yóu
èr
zhǒng
xiāng
xiǎn
shìwèi
fēi
yǒu
zhízhòngsān
shòu
suǒ
suí
shēng
děng

zhǒng

xiāng
zhuǎn


yóu
èr
zhǒng
xiāng
xiǎn
shì
kōng


wèiluó

xìng
yuǎn

xiāngzhū


xìng
yuǎn

xiāng


yóu
èr
zhǒng
xiāng
xiǎn
wèi

chéng
dào


shēng
wén
chéng
dào
luó

xìng


xiāng


zhū


xìng


xiāng


yǒu
èr
jiào

wèi

cháng
jiào


shǐ
jiào

yòu
yǒu
èr
zhǒng
tōng


wèi
yǒu
wéi
jiè
tōngwéi
jiè
tōng
yóu

yīn
yuán

ruò

cháng
yóu
shè
shòu

wèi

cháng
zhū
xíng
jiē
wéi

zhòng
suǒ
shè
shòu


èr
yóu

xìng

wèi
shì
shēng
děng


xìng


sān
yóu
suí
zhú

wèi

sān

cháng
suí
zhúyóu
yīn

wèi
shì
zēng
cháng
xíng
yīnyóu
zhí
zhuó

wèi
shì
diān
dǎo
suǒ
yuán
shìyóu

yīn
yuán

ruò
zhū
xíng


èr


zhū
xíng

zhòng
yuán


sān

zuò
yòngyǒu
shà

shēng
cháng
suí
zhuǎnzhǎn
zhuǎn
xiāngwèn
ruò


shè

jiē


àishì


shì
sǔn
nǎo
shì
wéi
hài


shè


àishì


shì
sǔn
nǎo
shì
wéi
hài
jiē


shèruò


àishì


shì
sǔn
nǎo
shì
wéi
hài

dāng
zhī
jiē
shì


suǒ
shè

huò
yǒu
shì


shè
fēi


ài

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

wèi
chú


suǒ
shè
zhū
xíng

suǒ

huài


xíng

suǒ
shè
zhū
xíng

wèn


shì
zūn


zhǒng
xiāng
fēn
biésuǒ
wèi
shēng

lǎo


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
zǒng
lüè


yùnzhōng

xiāng
xiǎn


xìng


xiāng
xiǎn
huài

xìng


xiāng
xiǎn
xíng

xìng


qián

xiǎn


xìng

zhōng
èr
xiǎn
huài

xìng

ài
bié

suǒ
ài
biàn
huài


qiú
wèi

suǒ
ài
biàn
huài


hòu

zǒng
lüè


yùn


xiǎn
xíng

xìng
wèn
ruò

cháng
shìshè

shì

chángzhū

jiē

cháng

yǒu

cháng
fēi


wèi
dào


suǒ

zhě


dào
fēi

shòu
děng
suǒ
shè

fēi


dào
fēi
biàn
huài

yǒu
biàn
shí
dāng
shēng
huài


dào
néng
jiě
tuō

qiē

rǎn
pǐn

zhòng


néng
wéi

qiē
shēng
xiāngshì


fēi
xíng

suǒ
shè
wèn
ruò

cháng

jiē
kōng
shè
kōng


jiē

cháng
zhū

cháng

jiē
kōngyǒu
kōng


fēi

cháng


wèi


zhōng

zhǒng

dào

yǒu
sān

miè

yǒu
èr

fēi

cháng
fēi

wèn
ruò

cháng

zhě
jiē

cháng

shì
huò

cháng

huò

xìng


wèi
suǒ
yǒu
xíng
huài


cháng

shì


ruò

xíng


xìng


shì

sǔn
nǎo
xìngsuǒ
róu

wèn
ruò
shìshè
shì
zhū
shì


zhě
jiē
shìhuò
shì


ér
fēiwèi

qiē
ā
luó
hàn
qīng
jìng
xiāng

zhōng
suǒ
yǒu
ruò
shàn
ruò
qiē
shì
jiān


qiē

shēng
shēn
zhōng
suǒ
yǒu
guǒ

shú
shè


zhūqiē
xiàn
zài
shì
yòng
suǒ
shēng
ruò

ruò


ruò

xíng


zhū
xíng

dāng
zhī
wéi
shì


suǒ
shè
wèn
ruò
yàn
huàn
hòu
yǒu

néng
bèi
hòu
yǒu

yǐn
chū
shì
dào
shì
jiān
zhū
yīn
yuán


suǒ
shè


suī


xìng
yàn
bèi
hòu
yǒu

rán
néng
suí
shùn
hòu
yǒu
shēn


miào
xíng

shì


shì


suǒ
shè
wèn
ruò

qiē
hòu
yǒu

fán
nǎo
yóu
xiāng

jiē
shì


shè


yuán
shì
zūn
wéi
shī
shè
àiài
néng
néng
biàn
zhū
shìài
shēng
shí

néng


shí

zhǒng

biàn
zhū
shì
zhě

wèi


ài
míng
shùn
hòu
yǒu
ài

ruò

tān

xíng
ài
ruò
ài
míng
biàn
zhū
shì

dāng
zhī

ěr

shùn
hòu
yǒu
ài

yǒu
èr
zhǒng


yuán
hòu
yǒu
jìng

èr
shì
hòu
yǒu
yīn


tān

xíng
ài
zhě

wèi

jìng
jiè

huò

zhèng
shòu
yòng
zhōng
suǒ
yǒu

xiāng

jiǔ
zhù
ài

ài
zhě

wèi

wèi

suǒ
qiú
jìng
jiè

huò
wéihuò
wéihuò
wéi
zēng

zhū
suǒ
yǒu
ài

wèn
ruò
shì
ài
zhě


shì
shùn
hòu
yǒu

tān

xíngyīng
zuòhuò
yǒu
shì
ài
fēi
shùn
hòu
yǒu
fēi

tān

xíng
fēi

wèi

shàng
jiě
tuō

qiú

zhèng

huò
yǒu
shùn
hòu
yǒu

tān

xíng
ér
fēi
shì
ài

wèi

shùn
hòu
yǒu

tān

xíng
àifán
nǎo
xiāng
yīng
suǒ
yǒu
shòu
xiǎng


míng
děngsān
ài
shì

sān


chú
shàng
ěr
suǒ
xiāng
shìwèn
ruò
shùn
hòu
yǒu
ài
shì

tān

xíng
ài


shè

tān

xíng
ài

shùn
hòu
yǒu
àizhū

tān

xíng
ài


shì
shùn
hòu
yǒu
ài

huò
yǒu
shùn
hòu
yǒu
ài
fēi

tān

xíng
ài

wèi
rǎn

yōu

xíng
ài

huò
bié

ài
huòài

wèn
ruò
shùn
hòu
yǒu
ài

shì
ài


shè
ài

shùn
hòu
yǒu
àiruò
ài

shì
shùn
hòu
yǒu
ài

huò
yǒu
shùn
hòu
yǒu
ài
fēi
ài

wèi
yuán
hòu
yǒu
jìng
àitān

xíng
ài
wèn
ruò

tān

xíng
ài
shì
ài


shè
ài


tān

xíng
àiyīng
zuòwèi
ài
jìng
jiè
huò

zhèng
shòu
yòng
zhōng
suǒ
yǒu
ài
shì
chū

ài
wèi
lái
dāng

wèi
jué
dìng
zhōng
suǒ
yǒu
ài
shì

èr

dāng

jué
dìng
zhōng
suǒ
yǒu
ài
shì

sān


chú
shàng
ěr
suǒ
xiāng

shìwèn
ruò
chéng
jiù

jiè

shòu

chéng
jiù

jiè

shòu


shè
chéng
jiù

jiè

shòu

chéng
jiù

jiè

shòuyīng
zuòhuò
chéng
jiù

jiè

fēi

jiè


wèi
shēng

jiè
wèi


jiè

duì
zhì

huò
chéng
jiù

jiè

fēi

jiè


wèi
shēng

jiè

huò
chéng
jiù

jièjiè


wèi
shēng

jièjiè

duì
zhì

huò


chéng
jiù

wèi
shēng


jiè

yòu
shēng

jiè

jiè


jiè
zhōng

suǒ
zuò

bàn

zhù
chū
shì
dào

miè
jìn
dìngjiè

wàng

jiè

zuò
shì

jiè

wàng


jièjiè

wàng
jiè

wàng


jièjiè

wàng

jiè

wàng

suǒ
yīng
jiē
zuò


wèn
zhū
miào


shì
guò
huàn
guò
shī
xiāng
yīngshè
shì
guò
huàn
guò
shī
xiāng
yīng

shì
miào
yīng
zuòhuò
yǒu
miào

fēi
guò
huàn
guò
shī
xiāng
yīng


wèi
ruò

shēng
xiāng
wèi
chù
néng

rǎn

xiàn
xíng

ruòzuò
gōngzuì
ān

zhù

néng
shè
shòu
fàn
xíng

huò
yǒu
guò
huàn
guò
shī
xiāng
yīng

fēi
miào


wèi
ruò

shēng
xiāng
wèi
chù

xiàng


ài

xīn

néng
yuèfán
nǎo


huò
yǒu
miào


shì
guò
huàn
guò
shī
xiāng
yīng


wèi
ruò

shēng
xiāng
wèi
chù

néng

rǎn

xiàn
xíng


xiàng

ài
nǎi
zhì
yuè


huò
yǒu
fēi
miào


fēi
guò
zhōng
guò
shī
xiāng
yīng


wèi

qiējiè

fán
nǎo

shì

shì
zūn


miào


guò
huàn
guò
shī
xiāng
yīngshuō

shì
yán

wàng
fēn
bié
tān
shì
shì

ài
lüè
yǒu
èr
zhǒng

chū
shì
yǒu
ài

hòu
shì
shòu
yòng
àièr
zhǒng

wèiwèi

suǒ
shòu
yòng
chù
chà
bié


yòu


ài
jiè
chà
biéyǒu
sān
zhǒng

wèi

ài

ài


ài

ruò
shēng

jiè

qiú

jiè
hòu
yǒu
zhě

suǒ
shòu
yòng
shì

xīn

wèi

suǒ
shòu
yòng
shì

zhū
suǒ
yǒu
ài
shì
míng

ài

ruò
shēng

jiè

huò
shēng

jiè
jièqiú

jiè
hòu
yǒu
zhě


jiè
děng
zhì

xīn

wèi

shēng
shàng
děng
zhì

zhū
suǒ
yǒu
ài

shì
míng

àiài

shìài
suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

ěrhòu
yǒu
ài

cháng
jiàn
duàn
jiàn
wéi

zhǐ


jiàn

yǒu
ài


yǒu
ài

shì


ài
míng
biàn
zhū
shì
yún


ài
shēng
shí

néng


shí

lìng
suí
mián
jiān


èr
yóu
chán

rǎn
nǎo

qiē
xīn
xīn
suǒ


sān
lìng
xīn
xiāng


suǒ
yuán
jìng
diān
dǎo
ér
zhuǎn

suǒ
shè
suǒ

fán
nǎo


néng
ān


lèi
xiāng


liù
néng
suí
shùn
shēng

wèi
shēng
è

shànnéng
suí
shùn

shēng
è

shàn

lìng

zēng
guǎng
广


néng
zhàng
ài
wèi
shēng
shàn

lìng


shēng

jiǔ
néng
zhàng
ài

shēng
shàn

lìng


zhù

wàng
bèi
zēng
cháng

guǎng
广


shí
lìng
xíng
è
xíng

jié


qiē
zhū
èshí


qiú
hòu
yǒu

jié

shēng
lǎo
bìng

děng


shí
èr
néng
lìng
yǒu
qíng

wèi
niè
pán

shí
sān
néng
lìng
yǒu
qíng
ài

shēng

xié
zhí
suǒ
yǒu
gōng

shēng


shíshēng


jìng
jiè

ěr

shí

néng
lìng
yǒu
qíng

wéi

hài

wéi
hài


guǎng
广
shuō

jīng

nǎi
zhì
shòu
ài
suǒ
shēng
xīn
zhū
yōu