经藏网
经藏网
瑜伽师地论原文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第六十八卷(注音)

导读:摄决择分中声闻地之二  问诸行寂灭是灭谛耶。设是灭谛诸行寂灭耶。答若是灭谛亦诸行寂灭。或诸行寂灭然非灭谛。谓由无常灭故非择灭故。诸行寂灭问何等法灭故名灭谛耶。答略有二种。一烦恼灭故。二依灭故。烦恼灭故得有余依灭谛。依灭故得无余依灭谛。问若此灭谛先无后有。云何是常。若常时有。何不一切有情于一切时般涅槃耶。答不流...

瑜伽师地论第六十八卷(注音)shī

lùn


liù
shí

juàn

shè
jué

fēn
zhōng
shēng
wén

zhī
èr

wèn
zhū
xíng

miè
shì
mièshè
shì
miè

zhū
xíng

mièruò
shì
miè


zhū
xíng

miè

huò
zhū
xíng

miè
rán
fēi
miè


wèi
yóu

cháng
miè

fēi

miè


zhū
xíng

miè
wèn

děng

miè

míng
miè
lüè
yǒu
èr
zhǒng


fán
nǎo
miè


èr

miè


fán
nǎo
miè


yǒu


mièmiè

miè


wèn
ruò

miè

xiān

hòu
yǒu

yún

shì
cháng

ruò
cháng
shí
yǒu
qiē
yǒu
qíng


qiē
shí
bān
niè
pán
liú
zhuǎn
xiāng

xiàn
xíng
xiāng

shì
miè

xiāngyún

xiān

hòu
yǒu

yòu

shēng
xiāng

miè
xiāng

shì
cháng
xiāng

miè


ěr

shì

míng
cháng

ruò
yǒu
zhèng


qiē

zhòng
yǒng

miè
zhě


bān
niè
pán

ruò
wèi
zhèng

zhěbān
niè
pán

yǒu
mièzhū
yǒu
qíng
lèi
yǒu
zhèng

zhě

shì

niè
pán
shì
zhèng
suǒ
xiǎn

fēi
shēng
suǒ
xiǎnruò
yǒu
yuǎn


zhǒng
guò
shī
shuō
miè

zhě

shì
míng
zhèng
shuō


děng
míng
wéi

zhǒng
guò
shī


zēng

guò
shī

èr

xiāng
xié
fēn
bié
guò
shī

sān
xiāng

luàn
guò
shī


sǔn
jiǎn
guò
shī

ruò
yán
zhū
xíng
jìn
miè
yǒu

zhě

shì
zēng

guò
shī

yán


zhě
shì

xiāng
xié
fēn
bié
guò
shī

yán

yǒu
zhě

shì
xiāng

luàn
guò
shī

yán
fēi
yǒu

fēi


zhě

shì
sǔn
jiǎn
guò
shī

wèn
ruò
wéi

qiē
chū
shì
jiān

fēi

yùn
jiē
dào

shè


yīn
yuán

wéi
shuō
zhèng
jiàn
wéi
xiān

shèng
zhī
dào
ér
wéi
dào
sān
xué

zuò

shì
shuō
yóu
yǒu
xué
zhě

shí
shí
jiān

zēng
shàng
jiè
xué
ér

xiū
xué

shí
shí
jiān

zēng
shàng
xīn
xué
ér

xiū
xué


shí
shí
jiān

zēng
shàng
huì
xué
ér

xiū
xué

yòu


shèng
zhī
dào
sān
yùn
suǒ
shè

shì

wéi

shuō
míng
dào

wèn

yīn
yuán

zhèng

zhèng

zhèng
mìng
shuō
wéi
jiè
yùn


èr
yīn
yuán
zhèng
shòu
yòngèr

zhèng
shòu
yòng
cái


wèi
zhèng

zhèng

jiè
wéi
gēn
běn
jiè
wéi
suǒ


fāng
néng
shòu
yòng

qiē
zhèng


shì

shuō
míng

shòu
yòng


yóu
zhèng
mìngjiǎo
zhà
děng

xié
mìng

qiú


děng


wéi
gēn
běn

wéi

chù

zhèng
shòu
yòng
cái

shì

shuō
míng

shòu
yòng
cái

yòu

shì
chù
shì
zūn
shuō
wéi
zēng
shàng
qīng
jìng

xiàn
xíng
xìng


zhōng

zhǐ
tān
děng

fàn
jièzhǐ
jiǎo
zhà
děng


xié
zhuī
qiú


děng


ruò


shì
yīng
zhī
shì
míng
zēng
shàng
qīng
jìng

xiàn
xíng
xìng

wèn

yīn
yuán

zhèng
jiàn
zhèng

weí
zhèng
jīng
jìn
shuō
wéi
huì
yùn


yóu

huì
yùn
lüè
yǒu
sān
zhǒng
zuò

yīn

sān

fāng

jīu
jìng

wèi
tōng

zhū

zhēn


shì
chū


tōng

zhū

zhēn

zhēn

wéi

xuān
shuō
shī
shè
jiàn

fēn
bié
kāi
shì
lìng


liǎo

shì

èr


wéi
duàn

jié

suí

xíng

shì

sānshì
sān

yóu
zhèng
jiàn
zhèng

weí
zhèng
jīng
jìn


ér

jīu
jìng
wèn

yīn
yuán

zhèng
niàn
zhèng
dìng
shuō
wéi
dìng
yùn


èr
yīn
yuányóu

xìng


èr
yóu
suǒyóu

xìng
zhě

wèi
sānyóu
suǒ

zhě


yīn
yuán


niàn


dìng
néng
zuò
suǒ
suǒ
yuán


wèi


niàn
zhù

shè

xīn

èr
suí
shùn
dìng


wèi
yóu

niàn


shǒu

gēn
mén
zhèng
zhī
ér
zhù
shùn
huān

chù
suí
niàn
zuò

zhōng

néng
suí
shùn
dìng

sān
néng
duàn
gài


wèi


bié

jìng
guān
děng
zhū
gài
duì
zhì
zuò

zhōng

néng
duàn
zhū
gàiduō
xiū

xiāng
zuòwèi
yuǎn

zhě

zhǐ

shè
xiāng

jiān
yīn
zhòng
jiā
xíng
zhōng
néng
duō
xiū


shì


niàn
wéi
dìng
suǒzhèng
jiàn
chà
bié
lüè
yǒu
shí


wèi

bìng
jiàn


yōng
jiàn

nǎi
zhì


jiàn

jié
jiànjiàn

néng

jié
jiànzhǒng
xíng
yǒu

zhǒng
jiàn

wèi

zhū
fán
nǎo
chán

xíng
xíng
zhōng


fán
nǎo
suí
mián

xíng
xíng
zhōng


ài
wèi

xíng
xíng
zhōng


guò
huàn

xíng
xíng
zhōngguān
wéi

bìng

yōng

jiàn

zhàng

ruò

zhū
xíng
guān
wéi
shēng
miè

míng

cháng
jiàn

guān
wéi
sān

zhī
suǒ
suí
zhú

míng
wéi

jiàn

guān

yuǎn
suǒ

míng
wéi
kōng
jiàn

guān

zhū
xíng

xìng
fēisuǒ
xiāng

míng


jiàn


shì

zhǒng

shì
yuán


zhèng
jiàn

ruòguān
wéi
yīn

shēng
yuán

míng
wéi
jié
jiàn

yóu


zhōng


rǎn
jié


ruò

miè

guān
miè
jìng
miào


míng


jiàn

yóu

miè


qiē
fán
nǎo
suǒ
xiǎn


ruò

dào

guān
dào

xíng
chū

míng
néng

jié
jiàn

yóu

dào

jīu
jìng
néng

jié

suǒ
xiǎn

wèn
ruò
xiān


cháng

kōng


jiàn

hòu
fāng


bìng

yōng

jiàn

zhàng
jiàn


yuán

zhōng
xiān
shuō

bìng
děng
jiànzhōngdàoluó
shuō

wéi
xiānshèng
dào
zhū
yǒu
xué
zhě

yóu
zēng
shàng
zhū

yùn

guān
wéi

bìng
nǎi
zhì

zhàng


shì
guān

wéi
duàn

jiéshàng
wèi
qīng
jìng

cháng
jiàn
nǎi
zhì


jiàn

dāng
zhī

zhōng
lüè
yǒu
èr
zhǒng

cháng
děng
jiàn


shì

bìng
děng
jiàn

suǒ


qīng
jìng
jiànwéi
xiān

wéi
yǐn
dǎo

wéi

huò

suǒ
wèièr
shì

bìng
děng
jiàn

néng

qīng
jìng
jiàn
bìng
děng
jiàn


lìng
zēng
cháng


wéi

xīn
shàn
jiě
tuōshì
shí

zhèng
jiàn
zhōng
kōng
xíng


xíng
jiàn
míng
wéi
kōng
xíng


xíng
jiàn
míng

yuàn
xíng


xíng
jiàn
míng

xiāng
xíng

wèi

mièxíng
jiànxiū
dào
zhōng


qiē
chū
shì
jiān
dào
yuán


wéi
jìng

dāng
zhī
jiē
néng
duì
zhì
sān
jiè

qiē
fán
nǎo

yóu
zhū
yǒu
xué

jiàn

zhě

xiān
yóu

zhì
lèi
zhì

xiàn

xiàn

qiē
xíng
zhōng

xiàn
guān


hòu

xiū
dào
shè

qiē
xíng

zǒng
wéi

tuán

fēn

cháng
děng
xíng


guān
chá

ér

fēn
bié

shì

xíng


shì

xíng
xíng


shì
xiàn
jiàn


fēi
xiàn
jiàn

shì

dāng
zhī


xiū
dào
zhōng
zhū
chū
shì
dào
suǒ
shè
shèng
dào

néng
zǒng
duì
zhì
xià

shàng


qiē
fán
nǎozhū
shèng
zhě


xiū
dào
zhōng
yóu
chū
shì
dào
ér
shēng
jìn
shí

duō
fēn


xiāng
xíng
shù
shù
zuò


weí

xiāng

yóu

zuò


zuì
néng
yǐn

xiàn


zhù

duàn
fán
nǎo
shén
tōng

zhèng
yuàn
zhì

ài
jiě
děng


zhū

lái


wèi
děng
suǒ
yǒu

qiē

gòngjiē
shì
dào
hòu
suǒ


xìng
qīng
jìng
dào
suǒ
jiàn


yóu

yīn
yuán
jiē
dào

shè

wèn

qiē


jiē
yīng
biàn
zhī


yuán
dàn
shuō


shì
yīng
biàn
zhī


yóu
èr
zhǒng
xiāng
yīng
biàn
zhī


suǒ
wèi

xiāng


gòng
xiāng


suǒ


dàn
zhī

xiāng

wèi

yīn
děng
xíng
zhīxiāng


miè
děng
xíng
zhī
miè


xiāng


dào
děng
xíng
zhī
dào


xiāng

shì

wéi
shuō


shì
yīng
biàn
zhī
wènyīng
yǒng
duàn


yuán
wéi
shuō


shì
yīng
yǒng
duàn


yóu


yǒng
duàn
néng
xiǎn


yǒng
duàn

shì

wéi
shuō


shì
yīng
yǒng
duànzhū

zhōng
lüè
yǒu
èr
zhǒng
xiàn
guān


zhì
xiàn
guān

èr
duàn
xiàn
guān

zhì
xiàn
guān
zhě

wèi
suízhū

zhōng
bié
xiāng
zhì
shēng

duàn
xiàn
guān
zhě

wèi
suídǎo
zhì
shēng
wéi

zhǐ


zhèng

suǒ
yǒu
fán
nǎo
duàn
miè


lüè
yǒu

zhǒng


zhèng
jīng
jìn
yīn
yuán


xuān
shuō
zhèng


èr
xiū
xíng
gòng
zhù

sān
chá
xiè
dài
guò
shī
jiàn
jīng
jìn
gōngyóuxiāng

chéng
shú


zhī
suǒ
zhèng

qián
hòu
chà
bié


lüè
yǒu
èr
zhǒng

duàn
zuò
zhèngzhǒng


duàn
zuò
zhèng

èr

zhǒng

yǒng
duàn
zuò
zhèng

dāng
zhīyǒu
èr
zhǒngzhū
fán
nǎo
pǐn
biéèr

fán
nǎo
shì
xiāng
zhǔ


wèn

shì
zūn
yán


děng

chú

xíng
chǎn
kuáng


zhōng

lái
guān
jiàn
chǎn


zhǒng
guò
huàn

jiè
zhū

chú

lìng
xíng
chǎn


guān
chǎn

zhě
yǒu
shí
èr
guò
huànchǎn

yīn
yuán

néng
zhèng

zhēn
shí
zhì
huì

èr
tuì
退
shī
míng


sān
tuì
退
shī

xìn


tuì
退
shī
gōng

zēng
cháng


tuì
退
shī

zhì
zhě
biān
tīng
wén
zhèng

jiào
jiè
jiào
shòu

liù
zhū
è
zēng
cháng


lìng
xīn
xiāng

yuǎn

zhū
shàn


yóu
chǎn

píng
sǔn
hài

xīn
cháng
huái
怀

nǎo

ān
yǐn
zhù

jiǔ

hòushí
fēi
shèngshí

lín
zhōng
zhuī
huǐ

shí
èr
shēn
huài

hòu
duò
zhū
è

shēng

luò
jiājiè
zhōng
chǎn
yǒu

zhǒng
xíng


zhǒng
shì

yún


xínghuò
chǎn
xíng

èr

cáng
chǎn
xíng

sān
xiǎn
shì
chǎn
xíng


jié
gòu
chǎn
xíng


gōng
shùn
chǎn
xíng

liù
móu

chǎn
xíng


tuī
zhù
chǎn
xíng


xiàn
bēi
chǎn
xíng

yún


shì


yán
shuō
shì

èr
jié
wèn
shì

sān
wéi
zhèng
shì


xiàn
qīn
yǒu
shì


xiàn
wěi
xìn
shì

liù
suǒ
zuò
jiǎ
tuō
shì


jiān
xīn
shì

yóu
chū
shì


chǎn

zhě


zhū
shì
jiān
suí

yán
shuō


fēi

zhōng
shì
xiàn
wéixiāng

huò

huò


zhōng
shì
xiàn
fēi

fēiyǒu
fēi
yǒu
dāng
zhī

ěr

yòu

xiàn
xíng
chǎn

suǒ

zhū
è
xíng
zhōng

ruò

jié
wèn
chǎn
zhě


biàn
便

cáng
shí
zuì
xiǎn

shí


yòu
zhèng
lùn
zhě
jiāng

tuī

gōng

guò
shī

ěr
shí
chǎn
zhě

biàn
便
jié
gòu
zhū
è
péng
dǎng

yòu
chǎn

zhě
jiàn
zhèng
lùn
rén
yǒu

bào
è

xīn
shēng

bēi
xià
shēn

èr


suí
shùn
gōng
jìng
xiàn
qīn
yǒu
xiāng

yòu
chǎn

zhě
ruò
jiàn
nuò
zhí

guīwěi
xìn
zhě
děng

ér
wài
xiànwěi
xìn
wèi
xíng
zhù
zhōng

zhà


qīng
shàn
zhī
xiāng

yòu
chǎn

zhě

zhū
qīn
shàn


yǒu
péng
wèi
lái
guǎng
广

suǒ
zuò
shì
zhōng

xiān
zhà
wéi
bàn

hòu
suǒ
zuò
shì
xiàn
zài
qián
shí

jiǎo
xiàn
zhǒng
zhǒng
fāng
biàn
便
tuī
zhù

wèi
wéi
zhē
fáng


láo


yòu
chǎn

zhě
suí
zāo

zhǒng

nǎo
shì
yuàn
duì
suǒ
zāo

shì

shí


shì
zhòng
yōu
zhòng


rán

xiǎn
shì
yǒu
zhòng
yōu


wèi
shēn
tàn
hèn
chóu
yōu

nǎo
nǎi
zhì
mèn
jué
shēng
wén

shàng

yīng


zhū

zhōng
jiào
jiè
jiào
shòu

kuàng
dāng
néng

zhēn

xiàn
guān
huò

qīng
jìng

yòu
yǒu
jiǔ
zhǒng


shēng
wén


zhī
xiāng

ruò
yǒu
chéng
jiù

shì
xiāng
zhě

dāng
zhī

míng


shēng
wén


děng
wéi
jiǔ

wèi
néng

zuìluó
zhèng
jié
wèn
shíměi
yán
jiǎ

ér


huò

xiāng
yīng
huò

yuán
mǎn

huò
tuō

shì
fāng
biàn
便
ér


shì
míng
chū
xiāng

yòu

miù
yán
jiǎ
shè

lùn

fāng
biàn
便
tuī
qiǎn
suǒ
jié
wèn
shì

shì

èr
xiāng

yòu
tián
huì
chán
rǎo
luàn

měng
kuì
hún
zhuó

xīn

shì

sān
xiāng

yòu
tián
huì
chán


fèn
yuàn

yánshì


xiāng

yòu

gāo
xīnshuōdāng


ér

shuō


shì


xiāng

yòu
jiān

cáng

suǒ
zuò
zuì

shì

liù
xiāng

yòu
jié
yuàn
xīn
xiāng


shè

shì


xiāng

yòu
duō


bào
yuàn
zhī
xīn

shì


xiāng

yòu

xiǎn
shuō
néng

zuì
zhě
ruò
shí

shí
zhū
gōng

shí


shēng
xìn
jiě
fēi

huǐ


shì

jiǔ
xiāng


zhōng
lüè
yǒu
èr
zhǒng

zuìluó


gòng
suǒ
zūn
zhòng

èr
fēi
gòng
zūn
zhòng

dāng
zhī

zhōng
chū
èr
zhǒng
xiāng


chū
néng
luózhǒng
xiāngèr
néng
luó


běn

fēn
zhōng

jiè


zhū

nài

xiāng
yīng
zhī
xiāng

jīn
dāng
juétuō
nán
yuē

shè
zhì

shī
luó


zhàng
xué
guān


shè
shòu
shòu
yòng
shèn
shēn
shuō

shì

lüè
yǒu

chù

shè

nài


bié
jiě
tuō


děng
wéijiào
chì

èr
kāi
tīng

sān
zhì
zhǐ


fàn
chù


yǒu
fàn

liù

fàn


chū
zuì
yún

jiào
chì

wèi

shì
zūn

nài

zhōng
chì
zhū

chú

shè

shàn

zēng
cháng
shàn


dāng
zhī
shì
míng
lüè
shuō

qiē
jiào
chì
zhī
xiāng

ruò
guǎng
广
fēn
bié

liàng

biān
yún

kāi
tīng

wèi

shì
zūn

nài

zhōng
kāi


qiē
néng

rǎn

xiàn
suǒ
shòu
yòng

shēng
yīn
yuán

yún

zhì
zhǐ

wèi

shì
zūn

nài

zhōng
zhì
zhǐ

qiē

xìng
zuì

wéi

zuì

yún

fàn
chù

lüè
yǒu
shí
shàn

èr
wéi
shàn

sān
shēn


liù
jiè
huài


jiàn
huài


guǐ

huài

jiǔ
zhèng
mìng
huài

shí
suí


xīn

shísǔn
nǎo

shí
èr

fēi
chùshí
sān
yín

shíshíshí
liù
shí

shí
shí

bìng
yuán

yào


shàn
zhě

wèi
suǒ
yǒu
xìng
zuì

wéi
shàn
zhě

wèi
suǒ
yǒu
zhē
zuì

shēnchù

suí

suǒ
yīng


qiē

fàn

zhōng
dāng
zhī

xiāng


shì
suǒ

fàn
chù
fàn

zhōng


suǒ
yīng
dāng
zhī

xiāng

yún

yǒu
fàn

wèi
ruò
lüè
shuō
yǒu

fànfàn

zhōng

zhū
wéi
fàn

wèi

yīnyīn
yuán


èr
sān
shìfāng
biàn
便jīu
jìngfēn
biéshè
shì
fēn

nài
jiā
zhōng

dāng
guǎng
广
shuō

yǒu
jiǔ
zhǒng
fàn


jìn
shì
nán
fàn

èr
jìn
shì

fàn

sān
qín

nán
fàn


qín


fàn


zhèng
xué
fàn

liù

chú

fànchú
fànshēng
fàn

jiǔ
yǒu
xué
fàn

yǒu

xué
fàn

yóu

gēng

suǒ
yīng
zuòěr
huò

xiǎo

suí
xiǎo

qiē
xué
chù

jiē
zhǐ


yòu
dìng

néng
fàn
rǎn

zuì

yún


fàn

lüè
yǒu

zhǒng


chū


èr
diān
kuáng

sān
xīn
luànshòu
suǒ

yún

chū
zuì

lüè
yóu

xiāng


yóuèr
yóusān
yóu


zhuǎn
shè


yóu


zhě

wèi
yīng

jìngyóu


zhě

wèi
jiàn

zhě
yǒu
suǒ
wéi
fàn

rǎn

zuì

yóu


zhě

wèi
zhū

shēng
rǎn

rǎn
zuì


zhuǎn

zhě

wèi
zhuǎn
shè

chú

zhuǎn


chúhuò
zhuǎn
shè

chú


zhuǎn


chú


ěr
shí

chú

chú


suǒ
fàn
zuì

huò
zhuǎn

xíng
huò
zhuǎn

xíng


shè

zhě

wèi
mìng
zhōng
lüè
yǒu
shí
zhǒng
zhì

xué
chù
qīng
jìng


dào

qīng
jìng

èr
guǒ
qīng
jìng

sān
shè
shòu
qīng
jìng


wài
qīng
jìngqīng
jìng

liù

fēn
qīng
jìng


ài
jìng
qīng
jìngduì
zhì
xiū
qīng
jìng

jiǔ
suí
mián
duàn
duì
zhì
xiū
qīng
jìng

shí
xiāng


duàn
qīng
jìng


yǒu
chà
bié

wèi
yǒu
yīn
yuán
zhì

xué
chù
qīng
jìng

yuǎn

shòu
yòng


biān
qīng
jìng

yuǎn

shòu
yòng


biān
qīng
jìng

shēng
xíng
qīng
jìng

shēng
mìng
qīng
jìng

tóng

gòng
zhù
qīng
jìng


wéi
zhèng
qīng
jìng

zhì

fán
nǎo
qīng
jìng

fán
nǎo


qīng
jìng

rén
chí
zhèng

qīng
jìng


lüè
yǒu
shí
zhǒng
shī
luó
guò
shī


huǐ
huài
suǒ
xué
guò
shī

èrguò
shī

sān
bàn
xiāng
wéi
guò
shīyuàn
guò
shī


fàng

guò
shī

liù
zēng
shàng
màn
guò
shī


suí
mián

qīng
jìng
guò
shī

qīng
jìng
guò
shī

jiǔ

chū

guò
shī

shí
xié
jìn
guò
shī

yǒu
shí
zhǒng
shī
luó
gōng

shī
luó

èr

jiān
shī
luó

sān

yuàn
duì
shī
luósǔn
hài
shī
luó


jiān

shī
luó

liù
chū

shī
luó


shēng
suǒ
zhì
shī
luótuì
退
zhuǎn
shī
luó

jiǔ

gòng
shī
luó

shí

shàng
shī
luó
nài

qín
xué

chúshí
shí
yīng

fàngděng
wéi
shífàn
shí

èr

dìng
shí

sān

shēng
shí
shí
shísuǒ
zuò
shí

liù

shòu
yòng

yǎng
gōng
jìng
shíqiú
duō
wén
shí
zhèng

shí

jiǔ

yuǎn

shí

shí

tōng

jīu
jìng
shí
yúnnài

qín
xué

chú

fàn
chū
shí
yīng

fàng


wèi
yǒu

chú
chéng
jiù

zhī
suǒ
shè

fàng


qián


xíng
děng


qián
guǎng
广
shuō


shì
míng
wéi


nài

qín
xué

chú

chū
shí
zhōng
xiū

fàng

yúnnài

qín
xué

chú

dìng

èr
shí
yīng

fàng


wèi
yǒu

chú

huò
zhù
kōng
xián
huò

shù
xià

shēng
tān

gài
nǎi
zhì

gài

zhōng

ān
rěn


biàn
便

shè
chú
qiǎn
biànyóu

gài
néng
rǎn

xīn
nǎi
zhì
néng
lìng


niè
pán

wéi

duàn


shí
shí
jiān
yīng
xiū
zhǐ
xiāng


shí
shí
jiān
yīng
xiū

xiāng


shí
shí
jiān
yīng
xiū
shè
xiāng
shì
zhǐ

shè
xiāng

shàn
qiǎo


yóu
xià
liè
xīn

kǒng
xià
liè
biàn
便
zhèng
xiū


yóu
diào

xīn

kǒng
diào

biàn
便
xiū

zhǐ

xīn

píng
děng
biàn
便
xiū
shàng
shè

yòusān


zhōng


shēng
ài
wèiliàn


yǒu
tān
rǎn

zhuó
ér
zhù


shì
míng
wéi


nài

qín
xué

chú

èr
shí
zhōng
xiū

fàng


yúnnài

qín
xué

chú

shēng

sān
shí
zhōng
yīng

fàng


wèi
yǒu

chú

lín
mìng
zhōng
shí

xīn
měng

shì
zhèng
jiā
xíng
xīn

wèi

jīn
zhě
yīng

yuán

yuán

yuán
sēng
zhèng
mìng
ér


yīng

yuán
shàn
shàn
xīn
érsuìshì

shì
shàn
shǒu

xīn

zhèng
niàn
xiàn
qián


yuánsēng
zhèng
niàn

yuán
zhū
shàn
shàn
xīn
éryóu
yuán

yuán

yuán
sēng
suǒ
yǒu
zhèng
niàn


yóu
yuán
shàn
suǒ
yǒu
shàn
xīn
ér
mìng
zhōng


míng
xián
shàn

xián
shàn
yāo
méi


míng
xián
shànhòu
shì


shì
míng
wéi


nài

qín
xué

chú

sān
shí
zhōng
xiū

fàng

yúnnài

qín
xué

chúshí


shí
zhōng
yīng

fàng


wèi
yǒu

chú


cūn


luò
ér
zhù

cūn


luò

guǎng
广
shuō


shí
qīng
jìng
jīng


shì
míng
wéi


nài

qín
xué

chú


shí
zhōng
xiū

fàng


yúnnài

qín
xué

chú


suǒ
zuò


shí
zhōng
yīng

fàng


wèi
yǒu

chú


zuò
zuòzhū
zhì
zhě
tóng
fàn
xíng
suǒ
kàn
shì
zuò


huòsuǒ
yǒu
zuò

jiē

zòngzòngjiāo

làn


shī

huàilíng
luò

guò

suǒ
zuò


suǒ
zuò

è

suǒ
zuò


suǒ
zuò

huǎn

suǒ
zuò

diào
suǒ
zuò

rǎn

suǒ
zuò
suí
shùn
shì
jiān

shùn

nài

suǒ
yǒu
guǐshì
míng
wéi


nài

qín
xué

chú


shí
zhōng
xiū

fàng

yúnnài

qín
xué

chú

shòu
yòng

yǎng
gōng
jìng

liù
shí
zhōng
yīng

fàng


wèi
yǒu

chú

suí
suǒ
huò


yǎng
gōng
jìng


suǒ
huò


rǎn

zhuó


dān

miǎn


mèn

zhíbǎo
wán
ér
shòu
yòng
zhī

shēn
jiàn
guò
huàn

shàn
zhī
chū

ér
shòu
yòng
zhī

suí

suǒ


yǎng
gōng
jìng
néng

zhìyīn
suǒ


yǎng
gōng
jìng
xīn
zhù
jiāo
ào


shì
míng
wéi


nài

qín
xué

chú

liù
shí
zhōng
xiū

fàng

yúnnài

qín
xué

chú

qiú
duō
wén


shí
zhōng
yīng

fàng


wèi
yǒu

chú


shè
shì
jiān
suǒ
yǒu
fěng
sòng

shì

lùn

xuàn
zǎo
wén
zhāng

suí
shùn
shì
jiān
xiāng
yīng
duō
wénsuǒ
shuō
suǒ
yǒu
shèn
shēn

xiāng

shèn
shēn
kōng
xìng
xiāng
yīng
yuán
xìng
yuán


ruò
shùn
ruò


qiē
jīng
diǎn

gōng
jìng
shòu
chí

lìng

jīu
jìng

fēi
guān
zhū

cún
yǒu
suǒ

suǒ
huò
shēng


míng

jīu
jìng

fēi
guān
zhū

miǎn
tuō
lùn
nán
suǒ
huò
shēng


míng

jīu
jìng

fēi
wéi

yǎng
fēi
wéi
gōng
jìng

nǎi
zhì
dàn
wéi


diào

jìngniè
pánshā
mén
ruò

luó
mén
zuì
shàngshàn
tīng
shàn
shòu

sòng
tōng

chún
shú
jīu
jìng


shì
míng
wéi


nài

qín
xué

chú


shí
zhōng
xiū

fàng

yúnnài

qín
xué

chú


zhèngshí
zhōng
yīng

fàng


wèi
yǒu

chú


chù
kōng
xiánsuǒ
wén


suǒ
shòu


suǒ


suǒ
yǒu
zhū


weí


chèn
liàng
guān
chá


suǒ
yīngyīng
shǎo
fēn
dàn
shēng
xìn
jiěshǎo
fēn

huì
guān
chá

fán
suǒ

weí
dàn


wén


shí
liǎo
zhī
hēi
shuō

shuō

jiān


weí
shěn


weí

xiāng


weí

suí
suǒ

weí
yào
dāng
jīu
jìngzhōng
jiān
zhōng

tuì
退shì
míng
wéi


nài

qín
xué

chú


shí
zhōng
xiū

fàng

yúnnài

qín
xué

chú


yuǎn


jiǔ
shí
zhōng
yīng

fàng


wèi
yǒu

chúzài
jiā

chū
jiā
zhòng
gòng
xiāng

zhù


tóngtóng

yōu

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

suǒ
shēng

shì
shì

zhōng

zhōngjīu
jìng
suí
zhuǎn

chù
kōng
xián
lín
biān
yuǎn


qiē
yǒu
qíng
fāng

sǎn
luàn
xiè
dài

zhàng
zhǐ
guān
zhū
suí
fán
nǎo


shì
míng
wéi


nài

qín
xué

chú

jiǔ
shí
zhōng
xiū

fàng

yúnnài

qín
xué

chú

tōng

jīu
jìng

shí
shí
zhōng
yīng

fàng


wèi
yǒu

chú


yǒu

shí
zhī
yǒu


fēi
yǒu


shí
zhī
fēi
yǒu


yǒu
shàng

shí
zhī
yǒu
shàngshàng

shí
zhī

shàng

yóu


yǒu
fēi
yǒu
yǒu
shàng

shàng

shí
zhīsuǒ
wèi


shēng

xiǎng


suǒ
wèi
zhèng

shēng
zhèng
xiǎng


zēng
shàng
màn

fēi
zēng
shàng
màn

suǒ
shè
chísuǒ
jiě


shì
míng
wéi


nài

qín
xué

chú

shí
shí
zhōng
xiū

fàngyǒu

zhǒng
zhàng
néng
zhàng
chū
jiā

wèi


zhàng

suǒ

zhàng


zhàngzài
zhàngzhàng
zhě

wèi
huò
wéi
wáng
wēi
suǒ


ér
qiú
chū
jiā


shì
děng

suǒ

zhàng
zhě

wèi
huò
máng
lóng
huò
shàn

jiā
huò
bàn

jiā

huò
wéi
jiè
lài

luán

děng
zhǒng
zhǒng
è


qiē

shēn


shì
děng


zhàng
zhě

wèi
hài

děng
zhū
zhòng
è
zài
zhàng
zhě

wèi


děng
suǒ

tīng


ruò
zhū
tóng

ruò
wáng

chén

suǒ
jié
lüè

ruò
lán
suǒ


ruò
yǒu
biànshì
děnglüè
yǒu

chù

zhū
chū
jiā
zhě


nài

jué
dìng
yīng
xué


děng
wéi


wèi
yīng
xué
zhī
yǒu
fàn

fàn
ruò
zhòng
ruò
qīng

lüè
suǒ
shuō
bié
jiě
tuō
jīng

yǒu
fàn

fàn

qián

shuō

yóu
liù
zhǒng
chà
bié
suǒ
fàn
chéng
zhòng


zhì

chà
bié

wèi

xué
chù
ér
zhìèr
shì
chà
bié

wèi
suī
tóng
shìjiā

rán
shā
shēng
děng
suǒ
yǒu
xìng
zuì


zhē
zuì
yǒu
chà
bié


sān
chuān
穿
xué
chà
bié

wèi

yǒu

shù
shù
fànfán
nǎo
chà
bié

wèi

yǒu

yòng

měng

tān
tián
chī
chán
ér
huǐ
fànzhì
chà
bié

wèi

yǒu

shàn
pǐn
wēi
shǎo
zhì
huì
xiá
liè

suī
děng
jiàn

děng
shì
děng
chuān
穿
děng
fán
nǎo


rán

suǒ
fàn
chéng

zhòng
zhàng

fēi

xiāng
wéi
yǒu
suǒ
fàn
zhě


xiǎo
shuǐ
liú
shǎo
cǎo
néng
yǎn
cǎo

néng
piāo
méishuǐ
liú


cǎonéng
yǎn


zhōng
dào

dāng
zhī

ěr

liù
shí
chà
bié

wèi

yǒusuǒ
fàn

néng
huǐ
chú

cháng
shí


rán
hòu
duì
zhìxiāng
wéi
yīng
zhī
suǒ
fàn
míng
wéi
qīng
zuìzhū
chí

zhě

yīng


xiāng
guān
chá
suǒ
fàn
rán
hòu
duàn
zuì


děng
wéi


wèi

xiàng

rǎnxiàng

xíng


zhì


chù


xiàn

guò
shī
shēng

shēng


fēi

xiàng
xiàn
xíngzhōng

xiàng

rǎn
suǒ
fàn

wèi
zhū
xìng
zuì
yīng
dāng

xiàng
jiào
lìng

fàn

ruò
huǐ
fàn
zhě


suǒ
yīng
dāng
wéi
xiǎn
shì
lìng

huǐ
chú

yòu

shì
zūn

luó

fāng

shí

zhì


shì
zhē
zuì
xué
chù

ruò
yǒu
suǒ
luó


fāng

shí
fàn

guò
shī

yóu
guān

shī
ér
zhì

suǒ
fàn
yīng
wéi
xiǎn
shì
duì
zhì
zhī


ruò
yǒu

fàn

shì
guò
shī


yīng


duàn

yǒu
fànyīng
xiǎn
duì
zhì
zhīshì
míng
wéi
zǒng
lüè
xuān
shuō
guān
chá
suǒ
fàn

nài

qín
xué

chú


zhǐ

chù

liù
chù
zhōng
yīng
xiū
jiā
xíng

yún


zhǐ

chù

liù
chù
zhōng
yīng
xiū
jiā
xíng

wèi

zhǐ

shī


zhǐ
qīn
jiào


zhǐ
guǐ
fàn


zhǐ
zhǐ

shí


zhǐ
zhǐ
bìng
yuán

yào
shí

xué
jiào
shòu
jiào
jiè
děng
chí
gōng
yǎng

fàng

zhōng

yīng
xiū
jiā
xíng


zhōng

zhě

wèi
bié
jiě
tuō
jīng

guǎng
广
fēn
bié

xué
zhě

wèi
zēng
shàng
jiè
xué
zēng
shàng
xīn
xué
zēng
shàng
huì
xué

jiào
shòu
jiào
jiè
zhě

wèi

zēng
shàng
jiè
xué
jiào
shòu
jiào
jiè


zēng
shàng
xīn
xué
jiào
shòu
jiào
jiè


zēng
shàng
huì
xué
jiào
shòu
jiào
jiè

děng
chí
zhě

wèi
jiǔ


dìng

gōng
yǎng
zhě

wèi
cái
gōng
yǎng


gōng
yǎng

cái
gōng
yǎng
zhě

wèi
yóu

zhǒng

ài
gōng
yǎng
zhě

wèi
yóu
suǒfàng

zhě

wèi


zhǒng
shàn
qiǎo
xiāng


jiān
qín
xiū
jiā
xíng

wèi
yùn
shàn
qiǎo
nǎi
zhì
chù
fēi
chù
shàn
qiǎonài

zhōng
yǒu

zhǒng
shè
shòu


zhǔ

shòu

èr
chéng
shòu
shòu

sān
wěi

shòu


shè
shī
shòu


wéi

shòu

yóu
èr
yīn
yuán
lìng
zhǔ

shòu


qīng
jìng


shēng
rǎn
zhuó


èrxiāng
wéi
nǎi

qīng
jìng

yóu
èr
yīn
yuán
lìng
chéng
shòu
shòu


qīng
jìng


fēi
chù
shòu


èr
fēi
liàng
fēi

shòu
xiāng
wéi
nǎi

qīng
jìng

yóu
èr
yīn
yuán
lìng
wěi

shòu


qīng
jìngguān
chá
rén
ér
wěièr


jìng

xīn

zhuó
xiāng
wéi
nǎi

qīng
jìng

yóu
èr
yīn
yuán
lìng
shè
shī
shòu


qīng
jìng
è
tián
ér
shè
shī


èr
fēi


wàng
ér
shè
shī


chú
sān
zhǒng
tián
dāng
zhī
suǒ

míng

è
tián

wèi
gōng

tián

bēi
tián

ēn
tiánxiāng
wéi
nǎi

qīng
jìng

yóu
èr
yīn
yuán
lìng
wéi

shòu


qīng
jìng


fēi

宿
jiāo

yòu

gào
bái


xìng

shí


èr
yǒu
rǎn
xīn
xiāng
wéi
nǎi

qīng
jìngnài

zhōng
yóu

yīn
yuán
suǒ
shòu
yòng
shì


qīng
jìng


xìng
yǒu
zuì


èr

duān
yán


sān

rén
yòngfēi
shè
zhǔ
zuò
jìng


xìng
yǒu
zuì
zhě

wèi

wěi
dǒu
wěi
chèng
wěi
hán
ruò
zhuó
ruò
shā


shǐ
qiě
cuō
děng
suǒ
huò
cái

ér
shòu
yòng
zhī

míng

qīng
jìng


duān
yán
zhě

wèi
shòu
tián
zhái

zhū
huì
贿
huò
xiàng

niú
yáng

zhū
gǒu
quǎn

nán


xiǎo
nán
xiǎozuò
shǐ
使
jīn
yín
zhēn
bǎo

shēng

děng

ér
shòu
yòng
zhī

míng

qīng
jìng


rén
yòng
zhě

wèi

xiǎo
biàn
便


tuò
suǒ

nóng
xuè
fáng
gāo


děng

rǎn


yǒu
suǒ


shì
děng
lèi

ruò
shòu
yòng
zhě
míng

qīng
jìng


shì
zūn
yán

biàn
便

děng

jiē

qīng
jìng


yīng
shòu
yòng

fēi
shè
zhǔ
zhě

wèi
huò
sēng
zhī


ruò

bèi
chà


duò

zhōngzhǔ


huò
bié
rén
shè


juān

fēi
chù
wěi
xìnfēi
liàng
ér
shòu
yòng
zhī

míng

qīng
jìng


zuò
jìng
zhě

wèi

zhǒng
jìng


děng
wéishòu

jìng

èr
sǔn
huài
jìng

sān
wěi

jìng


shí

jìng


shè
fēn
bié
jìngxiāng
wéi
suǒ
yǒu
shòu
yòng
míng
wéi
qīng
jìng