经藏网
经藏网
瑜伽师地论原文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第六十九卷(注音)

导读:摄决择分中声闻地之三  复次应知毗奈耶由五种制立为最甚深。云何名为五种制立。一学制立。二犯制立。三出离制立。四止息制立。五羯磨制立复次略由五处应知学制立为最甚深。一自在故...

瑜伽师地论第六十九卷(注音)shī

lùn


liù
shí
jiǔ
juàn

shè
jué

fēn
zhōng
shēng
wén

zhī
sān


yīng
zhī

nài

yóu

zhǒng
zhì

wéi
zuì
shèn
shēn

yún

míng
wéi

zhǒng
zhìxué
zhì


èr
fàn
zhì


sān
chū

zhìzhǐ

zhìjié

zhìlüè
yóu

chù
yīng
zhī
xué
zhì

wéi
zuì
shèn
shēnzài


èr


zài


sān
xiǎn
xiàn
shī
luó
huài
guò
shīxiǎn
xiàn
guò
shī
èr
guò
shī
xíng

xíng


yán

zài
zhě

ruò
shí
suǒ
huà

suí
fán
nǎo
shì

ér
xíng

fēi
zhū
fán
nǎo
lìng


zài

ěr
shíshì
suǒ
huà

zài
xué
xíng

suí


zàizài
zhě

ruò
shí
suǒ
huà
suí
zhū
fán
nǎo

zài
ér
xíng

yóu
zhū
fán
nǎo
lìng


zài

ěr
shíshì
suǒ
huà


zài
xué
xíng

zhìzài
xué
chù

xiǎn
xiàn
shī
luó
huài
guò
shī
zhě

guān
zhū
xìng
zuì
dìng

yīng
xíng

zhì

suí

shī
luó
xué
chù

xiǎn
xiàn
guò
shī
zhě

wèi
guān
néng
zhàng
qín
xiū
shàn
pǐn

shì

zhì

zhē
zuì
xué
chù


èr
guò
shī
xíng

xíng
zhě

wèi

guān


zài
suǒ
huà
guò
shī

xíng


zhì


guān


zài
guò
shī
xiàn
xíng
zhì

xué
chù


lüè
yóu

chù
yīng
zhī
fàn
zhì

wéi
zuì
shèn
shēn

yún

wéi
fàn

wèi
néng
zhàng
ài
suǒ
yǒu
shàn

lìng


shēng
dāng
zhī

zhàng
lüè
yǒu

zhǒng


màn
huǎn
zhàng

èr
yǒu
zuì
zhàng

sān
qīng
màn
zhàng


è
zuò
zhàng


suǒ
zhī
zhàng

màn
huǎn
zhàng
zhě

wèi
xiè
dài


zhū
shàn


qín
fāng
biàn
便

yǒu
zuì
zhàng
zhě

wèi

yǒu

huò
yóu
tān
chán
huò
yóu
tián
chán

huò
yóu
chī
chán

huò
yóu
suǒ

suí

xīn

zhū
suí
fán
nǎo
zhī
suǒ
rǎn
shēng


shì
fán
nǎo
suí
fán
nǎo
chán

jiān
zhuó

shè

qīng
màn
zhàng
zhě

wèi

yǒu


zūn
suǒ
xué


zhū
xué
zhōng

shèn
gōng
jìngsuǒ
fàn

jiàn

wèi
ér
yǒu
suǒ
fàn

fàn


néngshī
suǒ

zhū
xué
zhōng
xìng

zūn
jìng

è
zuò
zhàng
zhě

wèi

yǒu

xiāng

rǎn

è
zuò
suǒ
chùè
zuò

néng
shàn
qiǎo
jīu
jìng
chú
qiǎn

yǒu
chàng
yǒu
kuài
yǒu
zhū
è
zuò

suǒ
zhī
zhàng
zhě

wèi

yǒu

xīn
huái
怀
biàn
huǐ


yīn
jìng
jiè

shēng
huānhuānshēng
shì
yuè


shì
nǎi
zhì
xīn


dìng
xīn


dìngshí
zhīshí
guān

yóu

yīn
yuán
míng
suǒ
zhī
zhàng

yóu
màn
huǎn
zhàng
zhī
suǒ
chùzhū
fán
nǎo

suí
fán
nǎo

wéi
xìng
zhí
zhuó

xìng
zhí
zhuó


wéi
yǒu
zuì
zhàng
zhī
suǒ
chù

wéi
yǒu
zuì
zhàng
zhī
suǒ
chùzhū
xué
zhōng

shēn
gōng
jìngsuǒ
fànfàn

biàn
便
wéi
qīng
màn
zhàng
zhī
suǒ
chù

wéi
qīng
màn
zhàng
zhī
suǒ
chù


shēng
rǎn

huǐ

néng
chú
qiǎn

suǒ
shēng
huǐ

biàn
便
wéi
è
zuò
zhàng
zhī
suǒ
chù

wéi
è
zuò
zhàng
zhī
suǒ
chù

biàn
huǐ
zhuǎn
zēng

yóu

yīn
yuán
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
xīn


dìng

xīn

dìng

biàn
便
wéi
suǒ
zhī
zhàng
zhī
suǒ
chù


shì
míng
wéi
zhàng
shēng

xiāng
wéi
dāng
zhī

shì

zhǒng

zhàng

wèi

màn
huǎn
zhàng


yǒu
zuì
zhàng


qīng
màn
zhàng


è
zuò
zhàng


suǒ
zhī
zhàng
huǐ
huài
zhěsuǒ
fàn
shàng

néng
chū

kuàng
néng

fàn

yún

míng
wéi


huǐ
huài

wèi
lüè
yǒu

zhǒngjīng
jìn

èr

fán
nǎo
yǒu
rǎn
zhuó


sān

suǒ
fàn
yǒu

fàn
è
zuò

chú
qiǎn
děng
chí

yǐn

zhě

shàng

yǒu
fàn

kuàng
chū
suǒ
fàn

yún

míng
wéi

dāng
zhī


lüè
yǒu

zhǒngjīng
jìn
yǒu
èr

fán
nǎo

rǎn
zhuó


sān

suǒ
fàn


fàn
è
zuò
yǒu
chú
qiǎn
děng
chí
yǒu
yǐn
shì
zūn
yán


suǒ
fàn
zuì
yóu
shuō
néng
chū
fēi
zhì
yīng
yóu
shí
chù

qiú
suǒ
fàn

wèi
yóu
bié
jiě
tuōyóu
guǎng
广
fēn
bié

nài
fàn

zhōng
yóu
fàn

xiāng


yóu
liù
zhǒng
chà
bié
chéng
zhòng
xiāng


wèi
zhì

chà
bié

shì
chà
bié

fán
nǎo
chà
bié

chuān
穿
xué
chà
bié
luó
chà
bié

shí
chà
bié

yóu

xiū
chǐ
zhě
chú

luó


jiā
suǒ

yǒu
cán
xiāng


yóu
chū

zhě
fēi
chū

zhě
xiàn
suǒ
xíng


yóu

nǎo
chūyóu
zhàng
nán
chūyóu
yǒu
fàn
zhě
shí
zhū

chú
bái

shī


yóu

bái


shī
wéi

zhǐ

dāng
suǒ
fàn

sēng
zhòng


yóu
sēng
zhòng


zhì

suǒ
fàn


zhì

suǒ
fànhòu
shí
suí
shì
kāi
tīng

lìng

jīu
jìng

nǎo
hàilüè
yóu

chù
yīng
zhī
chū

zhì

wéi
zuì
shèn
shēn

wèi

rǎn
chū
nǎo
chūzhàng
nán
chū

chūshuō
huǐ
chū
rǎn
chū
nán
zhě

wèi

yǒu


xiǎo
suí
xiǎo
suǒ
fàn

zhōng
suí
yǒu
suǒ
xíng

ruò
shàn

zēng

shàn

jiǎn

yóu

yīn
yuán
biàn
便

rǎn


yóu


rǎn

shì
chū


shì

shuō
wéi

rǎn
chūnǎo
chū

zhě

wèi
ruò
yǒu
zāo
kùn

zhòng
bìng
zhī
suǒ

qiē

chú

xìng
zuì


fàn

suí
yǒu
suǒ
xíng
yóu


nǎo

shì
chū


shì

shuō
wéi

nǎo
chū


zhàng
nán
chū

zhě

wèi
ruò
jiàn
yǒu
mìng
nán
xiàn
qián
huò
fàn
xíng
nán


xiǎo
suí
xiǎo
suǒ
fàn

zhōng
suí
yǒu
suǒ
xíng

yóu

zhàng
nán

shì
chū


shì

shuō
wéi
zhàng
nán
chū
chū

zhě

wèi
ruò
yǒu

yóu


fāng

jīng
xíng
kuàng

kuì

zhī
chù

suí
yǒu

zhǒng
zhàng
nán
zhī

ér
xiàn
zài
qián

suí

suǒ
yǒu
yīng
shòu
yòng
shì
qiú
shòu
yòng

ér

néng


suì
shēng
jìng
wèi
shòu
yòng

shì


xiǎo
suí
xiǎo
suǒ
fàn

zhōng
suí
yǒu
suǒ
fàn

yóu
shì
chū


shì

shuō
wéi


chū


shuō
huǐ
chū

zhě

wèi

yǒufàn

yǒu

fàn
zhōng
suí
yǒu
suǒ
fàn

suì

yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
suǒnàizhī
chén
shuōhuǐ
chú

yán
xiǎo
suí
xiǎo
suǒ
fàn

zhě

wèi
chú
xìng
zuì


lüè
yóu

chù
yīng
zhī
zhǐ

zhì

wéi
zuì
shèn
shēn


qīng
jìng


èr
fáng

huài


sān
wéi
yǐn
jiē
guǎng
广


luó
lìng

wéi
lìng
shèng
jiào
zhuǎn
zēng
shèngwéi
zhē
fáng
nán
cún
huó


qīng
jìng

zhě

wèi
yǒu
qīng
jìng
suǒ
zuò

bàn
zhū
ā
luó
hàn

yóu
qīng
jìng


sēng
biàn
便


xiǎo

suí
xiǎo
suǒ
yǒu
xué
chù
jiē
wéi
zhǐ


fáng

huài

zhě

wèi

sēng
zhōng

fēn

chú


yǒu
fàn
zhōng
shēng

fàn
xiǎngfàn
zhōng
shēng
yǒu
fàn
xiǎng


fēn

chú


yǒu
fàn
zhōng
shēng
yǒu
fàn
xiǎngfàn
zhōng
shēng

fàn
xiǎng

yóu

yīn
yuán


zhǒng
zhǒng
dǒu
sòng
wéi
zhèng

yóu

lìng
sēng


ān


wéi

jìng


zhèng
shì


sēng
zhòng


bái

jiéxiǎo
suí
xiǎo
suǒ
yǒu
xué
chù
jiē
gòng
zhǐ


wéi

yǐn
jiē
guǎng
广


luó
lìng


zhě

wèi

yǒu


xìng
gāo
guìluó


shèng
jiào
zhōng
duō
yǒu
suǒ
zuò

sēng


rén

bié
fāng
biàn
便

lìngwéi

yǐn
jiē
lìng
sēng
zhòng


bái

jiéxiǎo
suí
xiǎo
suǒ
yǒu
xué
chù
jiē
wéi
zhǐ


wéi
lìng
shèng
jiào
zhuǎn
zēng
shèng
zhě

wèi


jié
zhèng
jié
huì
jié
zhèng
xiàn
qián
shí


liàng
yǒu
qíng

xiǎo
suí
xiǎo
zhòng
duō
xué
chù


xiū
xué

wèi


zhě
zhěsǎn

yóu

shèng
jiào
jiàn
jiàn
shuāi
tuì
退


zēng
shèng

yóu

yīn
yuán
sēng
zhòngwéi
lìng
shèng
jiào

zēng
shèng

bái

jiéxiǎo
suí
xiǎo
suǒ
yǒu
xué
chù
jiē

zhǐ


wéi

zhē
fáng
nán
cún
huó
zhě

wèi


jié
zhèng
jié
huì
jié
xiàn
zài
qián
shí

yóu
xiǎo
suí
xiǎo
zhū
xué
chù


lìng
zhū

chú
nán

cún
huó
wéinán
cún
huó
shì

sēng
zhòng


bái

jié


zhǐ

xué
chù


lüè
yóu

zhǒngluó


shí
jié

yīng
zhī
jié

zhì

wéi
zuì
shèn
shēn


děng
míng
wéi
shí
zhǒng
jiéshòu

jié


èr
jié
jiè
jié


sān
cháng
yǎng
jiétóng

jié
xiàng
jié


liù


jiézhì

jiéshè
shòu
jié


jiǔ
bái
èr
jié


shí
bái

jié


yún


zhǒngluó


liáng
huì
luó

èr
yīng

luó

sān

zhú
luó


diàn
guāng
luó


shū
huà
luó

yún

liáng
huì
luó

wèi

yǒu


shàng
suǒ
shuō
shí
jié

zhōng

wéi


wén

wéi
suí

zhuǎn

suí
yīn
shēng

suī


zhōng
wèi
zuò

shì
jié

yán


rán
néng

yán
xíng
yún

yīng

luó

wèi

yǒu

wéi


wén

wéi
suí
wén
zhuǎn

suí
néng
yán


yún


zhú
luó

wèi

yǒu


shǎo
jié

biàn
便
duō
zēng


xiàn
xíng
zhǒng
zhǒng
suí

yán

zhú

yún

diàn
guāng
luó

wèi

yǒu

huò

shí
jiān

zhū
jié


zhū
xué
zhōng
xiàn


jiànshí
jiān
dōu

xiàn
jiàndiàn
guāng

yún

shū
huà
luó

wèi

yǒusuǒ
zhì
jié

yán
shì
zhuǎn

zēng

jiǎn


shū
zhòu
zhě

yǒu

zhǒng
wěi

nàiwěi
zhì

xué
chù

èr
wěi
zhì

suǒ
fàn

sān
wěi
zhì

chūwěi
zhì

zhǐwěi
zhì

jié


yún

wěi
zhì

xué
chù

wèi

yǒu

zhì

xué
chù
jīng


xiànwéi
bèi

xìng

wéi
bèi

xìng
zhě

wèi
néng
zēng
cháng
zhū

shànnéng
sǔn
jiǎn
suǒ
yǒu
shàn


yún

wěi
zhì

suǒ
fàn

wèi

yǒu


yǒu
fàn
zhōng

wéi

fànfàn
zhōng

wéi
yǒu
fàn

yún

wěi
zhì

chū


wèi

yǒuchū


wéi
chūchū

zhōng


chū


yún

wěi
zhì

zhǐ


wèi

yǒuyīng
zhǐ

zhì

zhǐ


yīng
zhǐ

zhōng


zhǐ


yún

wěi
zhì

jié


wèi

yǒu


fēi

jiéjiéjié

zhōng

fēi

jiéchú
shí
zhǒng
shì

ruò
yǒu

chúrén
qián

xuān
shuō
xiǎn
shì
zhū


chú
huài
jiè
huài
jiàn
huài
zhū
guǐ


huài
zhèng
mìng

dāng
zhī

yán
fēi
qīng
jìng
shuō

yún

shí
shì
bǎo

wéi
sǔn
hài
huò

jié
duó
bǎo
èr


bǎo

sān

sēng
bǎo
dāng
zhī

ěr


jiàn
yóu


huài
jiè
huài
jiàn

ruò
huài
guǐ

ruò
huài
zhèng
mìng

pǐn
lèi
jiàn
jiàn
zēng
cháng
guǎng
广


huò
wén
huòjiàn

xiǎn
shì
huài
jiè
huài
jiàn
huài
guǐ
huài
mìng

děng

zhèng

huò
wén
huò


liù

lìng

chū
huài
jiè
huài
jiàn
huài
guǐ
huài
mìng

shàn

chùān
zhì
zhū
shàn

chù


wéi


xīn


shǐ
使

rén
zuò

shì
jiě
shì
zhū

chú
jiē

huài
jiè
huài
jiàn
huài
guǐ
huài
mìng

rán
xiāng

cáng


huò
yǒu
shī
zhǔ

huò


suǒ
jiā

huò
zào


zhǔ

bái
sēng
zhòng
zuò

shì
yánrěn

zhū
yǒu
huài
jiè
nǎi
zhì
huài
mìng
zài

zhōng
zhù

zhū

chú
bèi

ruò
jiàn
huài
jiè
nǎi
zhì
huài
mìng
zhě

dāng
gào

zhī

ruò
zhū
sēng
zhòng
tóng
wén

yán

jiǔ
ruò
yǒu
jiàn

yóu
shí
yīn
yuán

huái
怀
xián
hèn
huò
wén
huò


shí
sēng
zhòng


huài
jiè
huài
jiàn
huài
guǐ
huài
mìng

rǎn

jiā
xíng
è

zhě


yǒu

néng
zhì


bìn

wéi
yǒu

yīn
wéi
yǒu

yuán

suǒ
wèi
xiàng

shuō


qīng
jìng
shì

ruò
yīnhuò
yīn
zēng
huì

huò
yīn
cáihuǐ

nǎo

lìng
sǔn
hài

yóu

yuán

xiàng

shuō
zhě

dāng
zhī
shì
míng

qīng
jìng
shuōnài

zhōng

lüè
yǒu

zhǒng
néng
xiǎn


zhū


shì


běn
shēng
shì

èr
běn
shì
shì

sān
yǐng
xiàng
shì


jiǎ

shì
shì

běn
shēng
shì
zhě

wèi
shuō
qián
shēng


xíng
shì

běn
shì
shì
zhě

wèi
shuō
qián
shì
zhū
xiāng
yīng
shì

yǐng
xiàng
shì
zhě

wèi
shuō

lào
shēng

shúděng


yǐng
xiǎn
zuì
shēngluó

yòu

shì
jiān

zhǒng

zhōngluó


yǐng
xiǎn
zhèng

zhōng

zhǒngluó


shì
suǒ

yǐng
xiàng
zhǒng
lèi
jiē
yīng
liǎo
zhī

jiǎ

shì
zhě

wèi

wáng

huò
liáng
shì
děng
lèi


liàng


suí
shùn
rǎn


qīng
jìng
pǐn


yǒu
xiàn
jiàn
shì
jiānhuò


rǎn
pǐn

huò

qīng
jìng
pǐn

yóu

shǎo
fēn
gòng
xiāng
yīng

jiǎ

ér
shuōshì
zhě

wèi
shuō
guǎng
广
cháng
zhòng
duō
cháng

liàng

shì
děng
lèi


yóu

zhǒng
xiāng
jiàn

suǒ
zhī
zhū

chà
bié


děng
wéiyóu
shì


èr
yóu
pǐn

chà
bié


sān
yóu
zhì

chù
chà
biéyóu
zhì
chà
biéyóu
shè

zhì
chà
bié


yún

yóu
shì


wèi
lüè
shuō

qiē
yǒu
wéi

wéi
míng
suǒ
zhī
shì
yún

yóu
pǐn

chà
bié


wèi


shì

yǒu

pǐn
suǒ
zhī
chà
biépǐn
suǒ
zhī
zuòděng
wéi


wèi

suǒ
zhī
huò
yǒu
jiǎ


míng
suǒ
zhī

huò
yǒu
shēng


míng
suǒ
zhī

huò
yǒu
suǒ
zuò
jīu
jìng

míng
suǒ
zhī

huò
yǒu

xīn
jìng

jìng
xíng

míng
suǒ
zhī

huò
yǒu

qiē
zhǒng
bié

míng
suǒ
zhī

ruò
shì

zhì
néng
zhī
jiǎ

suǒ
zhī

zhī
jiǎshí
liǎo
zhī
shì

dào

shàn

shàn


yǒu
zuì

zuì
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
yuán
shēng

děng

fēn
yīng
yuǎn


fēn
yīng
xiū


yòu
néng
liǎo
zhī
shì

yán
shuō
yóu
xíng
shì
jiān

suí
yīn
suí
yuán
ér

zhòng
xíng

zhì
lèi
zhì


zhì

zhì

miè
zhì
dào
zhì

néng
zhī
shēng

suǒ
zhī

zhī
shēng


néng
zhèng
jiàn
xiū
suǒ
duàn

duàn
jìn
zhì

shēng
zhì

néng
zhī
suǒ
zuò
jīu
jìng
suǒ
zhī

zhī
suǒ
zuò
jīu
jìng


xīn

jué
dìng

yǒu

huòduàn
zhōng

zēng
shàng
màn


xīn
zhì
néng
zhī

xīn
jìng

jìng
xíng
suǒ
zhī

yóu
zhīshí
zhī

suǒ
yǒu


jiè

suí
mián

shí

zhì
néng
zhī

qiē
zhǒng
bié
suǒ
zhī

yóu
zhī


néng
zhèng
qiē
zhǒng
jiào
jiè
jiào
shòu

néng
duàn

qiē
yǒu
qíng

huò

néng
shàn
ān
zhì

qiē
yǒu
qíng

shàn

guǒ

jiě
tuō
zhōng

yǒu

shì

néng
zuò

qiē
yǒu
qíngān

shì


shì
míng
wéi

pǐn
suǒ
zhī


zhǒng

yún

yóu
zhì

chù
chà
bié


wèi
yǒu
èr
zhǒng
xíng

èr


xíng

ruò
suí
shùn
duàn
shì

zhì

ruò
zhèng
néng
duàn
shēng

zhì

ruò

duàn
suǒ
zuò
jīu
jìng
zhì


shì
zhū
zhì

yīng
zhīxíng

chù

ruò
jiè

suí
mián
suǒ
yǒu

xīn
zhì

ruò


qiē
zhǒng
bié
suǒ
zhī
zhōng

suǒ
yǒu
shí

zhì


shì
èr
zhì

yīng
zhīxíng

chù


shì
míng
wéi
zhì

chù
chà
bié
yún

yóu
zhì
chà
bié


wèi
shì

zhì
huò
shàn
huò

shàn

huò


huò
yǒu
lòu
huò

lòu

wéi
shì
shì
jiān


lòu
zhě

wèi


duàn

qiē

xué
shēn
zhōng

suǒ

zǒng
míng

zhì


wéi
shì
jiān

dāng
zhī
suǒ


lèi
zhì
děng
shì
chū
shì
jiān


wéi

lòu

jìn

shēng
zhì
dāng
zhī
wéi

lòu
jìn
zhōng
shēng

ruò

fēn
bié
jìn


shēng

wèizhū
lòu
yǒng
jìn


wèi
láidāng
shēng
zhě

wéi
shì

lòu

wéi
chū
shì
jiān

ruò
zuò

shì
fēn
bié
zhě

wéi
shì

lòu
shì
chū
shì
jiān
shì

zhì
shè

shì
wèi
zēng

shì
ā
luó
hàn
xiāng

zhōng
shēng

xīn
zhì

wéi
shì
shì
jiān

ruò
zài

shēng

yǒu
xué
xiāng

zhōng
zhě

shì
yǒu
lòu

ruò

xué
xiāng

zhōng
zhě

shì

lòu

wèn

yīn
yuán

qīng
jìng
shēn
zhōng
zhū
shì

zhì

shuō
míng

lòu


yóu

shēn
zhōng
zhū
lòu
suí
mián

yǒng
duàn


yòu

zhū
zhì
shì

xīn
zhì
xiàn
suǒ
xíng
jìngxīn
zhì
fēi
rǎn

xìng

fēi

rǎn

xiàn
suǒ
xíng
jìng

yòu


xìngqiē
fán
nǎo
xiāng
yīng

shì


zhì
yóu
suí
mián


yóu
suǒ
yuán


yóu
xiāng
yīng


jiē
chéng

lòu

shí

zhì
zài

lái
xiāng

zhōng

shì
wèi
zēng

wéi
shì

lòu

shì
jiān
zhì
shè

yóu


qiē
zhǒng
zhì
jiē
dài

lùn
ér
xiàn
xíng

yún

yóu
shè

zhì
chà
bié


wèi
shén
tōng
zhì

jiě
tuō
mén
zhì


ài
jiě
zhì


zhèng
zhì

yuàn
zhì
wèi

niàn
zhù

qiē
zhǒng

gòng


děng
zhì

suí

suǒ
yīng
dāng
zhī
jiē
wéi

qián
suǒ
shuō
zhū
zhì
suǒ
shè

wèi

shén
tōng

jiē
shì

zhì
shè

ruò
zhū

shēng

zhū
yǒu
xué
xiāng

zhōng
zhě

jiē
shì
yǒu
lòu

ruò
zài

xué
xiāng

zhōng
zhě

jiē
shì

lòu


liù
shén
tōng

jìn


shēng
èr
zhì
suǒ
shè

jìn

shēng
zhì

qián
yīng
zhī

kōng
jiě
tuō
mén
zhì

zhì
suǒ
shè

wèi

zhì
lèi
zhì


zhì

zhì

miè
zhì
dào
zhì


chū
shì
jiān
jìn

shēng
zhì


yuàn
jiě
tuō
mén
zhì

liù
zhì
suǒ
shè

wèi

zhì
lèi
zhì


zhì

zhì

jìn
zhì

shēng
zhì


xiāng
jiě
tuō
mén
zhì


zhì
suǒ
shè

wèi

zhì
lèi
zhì

miè
zhì
jìn
zhì

shēng
zhì


ài
jiě
zhì

zhèng
zhì
yuàn
zhì
shí

děng

qiē

gòng


zhì
jiē
shì

zhì
shè

jiē
shì

lòu

zài
ā
luó
hàn


lái
xiāng

zhōngsuǒ
yīng
jìn
dāng
zhī

zhū
jiě
tuō
mén
jiàn

xiāng


běn

fēn

shuō


gòng
ài
jiě
děng


shuō


yún

shén
jìng

yún

shén
jìng
zhì

yún

shén
jìng
zhì
zuò
zhèng

wèi
cóng

zhǒng
biàn
zuò
duō
zhǒng


shì
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
fàn
shì
shēn

zài
zhuǎn

shì
míng
shén
jìng

yóu
shén
jìng
zhì


shén
jìng
lǐng
shòu
shì
xiàn

shì

shuō

míng
wéi
shén
jìng

ruò
zhì


wēi


xiū
suǒ
chéng
shì
xiū
guǒ

míng
shén
jìng
zhì

yóu

zhì


jìng
néng
lǐng
shòu
néng
shì
xiàn

shì

shuō

míng
shén
jìng
zhìzhì
zhǒng


yóu
shēng
yuán
suǒ
shè
shòu


shì

zēng
cháng
xiāng

suí
zhuǎn

míng
shén
jìng
zhì
zuò
zhèng


shì

qiē
zǒng
shè
wéi


míng
shén
jìng
zhì
zuò
zhèng
yún

tiān
ěr

yún

tiān
ěr
zhì

yún

tiān
ěr
zhì
zuò
zhèng

wèi
ruò
xiū
guǒ
ěr
suǒ
shè
qīng
jìng


shì
míng
tiān
ěrěr
shí
xiāng
yīng
zhì

míng
tiān
ěr
zhì


zhì
zuò
zhèng

qián
yīng
zhī


shì

qiē
zǒng
shè
wéi

děng

qián
shuō


yóu

dàoqiē
tōng
suǒ
zuò
wènqián
yīng
zhī

suǒ
yǒu
shì

suí

suǒ
yīng

jīn
dāng
shuō

wèi
zhū

xīn
yóu
yǒu
tān
děng
chà
bié
ér
zhuǎn

míng
xīn
chà
bié

ruò


wēi

xiū
suǒ
chéng

shì
xiū
guǒ
yuán

wéi
jìng
zhì

míng
xīn
chà
bié
zhì


zhì
zuò
zhèng

qián
yīng
zhī


shì

qiē
zǒng
shè
wéi

děng

qián
shuō

ruò

guò

shēng


chà
bié
míng
liǎomíng

宿
zhù
suí
niàn

ruò
zhì


wēi

xiū
suǒ
chéng

shì
xiū
guǒ

zhǐ

niàn

niàn
xiāng
yīng

fāng

zhuǎn

shì

shuō
míng

宿
zhù
suí
niàn
zhìqián
shuō

ruò
zhū
yǒu
qíng
hǎo
è

děng
zhǒng
zhǒng
chà
bié

cóng

bié
bié
yǒu
qíng
zhòng
méibié
bié
yǒu
qíng
zhòng
shēng

shuō
míng

shēng

ruò
xiū
guǒ
yǎn
suǒ
shè
qīng
jìng


wéi

zhǐ

yuán

shēng
jìng

shí
xiāng
yīng
zhì

míng

shēng
zhìqián
shuō

ruò

qiē
jié


yǒng
duàn

míng
wéi
lòu
jìn
zhōng
shì
jiān
jìn
zhì


shēng
zhì

míng
lòu
jìn
zhì

suǒ


qiē

qián
yīng
zhī


zhū

shén
tōng
xiū
guān
xíng
zhě

ruò


shí
biàn
便
néng
shì
xiàn

huò

ān
zhù
huò
xínghuò

shì
zhōng
néng
shàn
wèn


shì

míng
wéi

shén
tōng
zhěqián
sān
tōng
shì
tōng
fēi
míng

hòu
sān
tōng

tōng

míng


néng
duì
zhì
sān
shìyòu
chū
shén
tōng
néng
huí

lèi

lìng
shēng
zūn
jìng


èr
shén
tōng
zhī

suǒ
xíng
rǎn
jìngnéng
shàn


lìng

huānsān
shén
tōng
shàn
néng
zhī

ruò
jìng

jìng
xīn
xíng
chà
bié

néng
zhèng
jiào
shòu


jiào
jiè

hòu
sān
shén
tōng
néng
lìng
yuǎn

cháng
biān
duàn
biān

néng

diān
dǎo

zēng
shàng
mànlòu
jìn
xuān
shuō
zhōng
dào
zhōng
néng
shàn
jiào
shòu


guān
chá
sān
zhǒng

shì
fēn
jiě
tuō

gēn
ā
luó
hàn

chú
zhù

zhèng
dìng

wèi
huò
yǒuzēngzhèng
děng
chí

wén
yǒu

liàng
chà
bié
shēng


xīn
shēng
shēng
yuàn

yóu

yīn
yuán
yuán

wéi
jìng

měng
shù
shù
xūn
xiūzhèng

ā
luó
hàn


yóu

wéi
yīn
yóu

wéi
yuánshì
zhōng
xīn
shì

jīn
zhě
zhù

zhèng
dìng

yòu

yǒu
shēng
shí

lìng
zhū
yǒu
qíng


liàng
zhèng

zhǒng
zhǒng
nǎo
hài
tián
hèn
děng
shì

jīn

zhèng

ā
luó
hàn
guǒsuǒ
xíng


zhī
xíng

shēng

huǐ
kuì

shì

jīn
zhě
zhù

zhèng
dìng

yòu

yǒu
zhèng

ā
luó
hàn
guǒ


lìng

liàng
zhòng
shēng
zào
zuò
shùn
xiàn

shòu

ài
guǒ


yòu

lìng


xiàn

zhōng
shòu

ài
guǒ

shì

fāng
biàn
便
zhù

zhèng
dìng

yóu

yīn
yuán
xūn
xiū
biānjìng


wéi

zhǐ


shēng

zhèng
xiǎng
sān


fáng


xīnsuǒ


qiē
wēi


zhōng

lìng


fán
nǎo
zhèng

shì

shuō

míng
wéi

zhèng


shì
wéixīn


suí
suǒ

zhǐ
cūn


luò
suǒ
zhù
zhī
chù

zhōu
biàn


cūn


luò
zhū
zhòng
shēng
xīn


guān
chá


shì
biàn
guān

qiēqiē
jiā
zhǔ


zhòng
shēng
wèi
lái
shì
xīn


shì
guānruò
liǎo
zhī

shì
cūn


shì

luò


shìshì
jiā
zhǔ


shì
zhòng
shēng
dāng


suǒ
zàn

jiàn
shí


dìng
shēng

zhū
fán
nǎo
zhèng


biàn
便
yǐn

lìng

zhòng
shēng
jiē


jiàn


ruò
liǎo
zhī

yóu
jiàn


yóu

jiàn


shēng
fán
nǎo
zhèng


zuò
fāng
biàn
便
lìng


jiàn


ruò
liǎo
zhī
yóu
suí
shùn

lìng


zhèng


biàn
便
guān
chá
suǒ
suí
shùn
shì
wéi
jìng

jìng

ruò
qīng
jìng
zhě


xiāng
jiàn
suí
shùn

shì

ruò

qīng
jìng
huò

guān

suǒ
suí
shùn
shì
lìng

xiāng


fán
nǎo
zhèng


guān
cháxiāng
jiàn

yòu
shěn
guān
chá
ruò
yīn

shì

yán

shì
wēishì
shè
shòu

shì
shòu
yòng


děngshì
shuō


shì
quàn
dǎo

lìng

xiāng


fán
nǎo
zhèng

biàn
便
yuǎnshì

yán
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

shì
quàn
dǎo


yóu
duō
fēn
zhù

shì
zhù
xíng

shì
xíng

shì

shuō
míng
zhù

zhèng
zhě
yún

yuàn
zhì

wèi

fēn
jiě
tuō

gēn
ā
luó
hàn

chú
xūn
xiū
biānjìng

wéi

zhǐ


ruò
shēng
wén
chéng
suí
shēng
wén
zhì
suǒ
xíng
jìng
jiè

ruò

jué
chéng
suí

jué
zhì
suǒ
xíng
jìng
jiè


shì
yuàn

yuàn

dāng
zhī

shì

shì
suǒ
zhī
jìng
jiè

cóngshú
xiū
biānjìng
dìng

suí
xiān
suǒ
yuàn

qiē
liǎo
zhī

ruò
zhū

lái
biàn


qiē
suǒ
zhī
jìng
jiè
zhì

zhàng
ài


zhū


lái


zhèng
dìng
ér

shù


suǒ

zhě


yǒu
zhū
zhòng
shēng
shēng


shì

yóu

fán
nǎo

shí
chéng
bàn


lái


shēng


shì

néng

shèxūn
xiū
biānjìng


wéi

zhǐ
yǐn


zhèng


yuàn
zhì

dāng
zhī

lái
suǒ
yǒu

qiē

gòng


miào
zhì

ěr


shén
tōng
děng

qiē
jìng


wéi

zhǐ
jiē
néng
yǐnwéi

zhū
jìng


chū
jìng

jìn
fēn
wèi
zhì
dìng

néng

shèng

xiàn
guān

fēi


dìng

suǒ

zhě
dìng
zhōng
shē


dào
shēngshè

dào
liè

fēi


shè

liè
dào
néng

shèng

xiàn
guān

fēi
shēng
shàng

huò

jiè
huò


jiè
néng
chū

shèng

xiàn
guān


chù
nán
shēng
yàn


ruò
yàn
shǎo
zhě
shàng

néng

shèng

xiàn
guān

kuàng


chù

qiē
yàn
xīn
shǎo
fēn
dāng
shuō
shì

zhì

chū
shì

lòu
zhì
chū
zhōng
hòu

shēng

chà
bié

wèi
shì

zhì
chū

shēng
wèi


xiān
shuō

rǎn

jiàn


tān
děng
xiāng
yīng
xié
zhì
shì
rǎn

děng
zhū
shì

zhì
yīng
duàn

yīng
zhī
wéi

shēng


duì
zhì
shì
jiān
xìn
suǒ
shè
shòu

diān
dǎo
jiàn

shì
shàn
yǒu
lòu
shì

zhì
shèzhèng
jiàn
wéi

zhǐ
wén

suǒ
chéng
miào
huì


zhū
niàn
zhù
qín
xiū
guān
xíng


shàn
yǒu
lòu
shì

zhì
shèwéi
shùn
jué

fēn
fāng
biàn
便
dào
zhōng

yóu
xiū
suǒ
chéng
huì

zhū
niàn
zhù
qín
xiū
guān
xíng


shàn
yǒu
lòu
shì

zhì
shèwéi
jiàn
dào
fāng
biàn
便
shùn
jué

fēn

xíng
xiū
suǒ
chéng
huì


zhū
niàn
zhù
qín
xiū
guān
xíng


shàn
yǒu
lòu
shì

zhì
shèwéi
shìjiàn
dào

jiān
dào
suǒ
shè
zhèng
jiàn


shàn
yǒu
lòu
shì

zhì
shè


shì
míng
wéi
chū

shēng

zhū
shì

zhì
shēng
yòushìsuǒ
shè

zhì
wéi

zhǐ

néng

jiàn
dào

shēng
jiàn
dào
shí

xiān
suǒ
xiū
shàn
shì

zhì
suǒ
yǒu
zhǒng


yóu

xūn
xiū
jiē

qīng
jìng

míng
wéi
xiūmíng
wéi

xiàn
guān
biān
zhū
shì

zhì

chū
jiàn
dào

shēng


zhì

zhèng
jiàn
suǒ
duàn
zhū

jiě
tuō


lái


zēng
wèi
jiě
tuō

yóu

shēng

shì
zhū
shèng
zhě

jiàn
suǒ
duàn
fán
nǎo
duàn
zhōng
néng
zhèng
fēn
bié

wèi

luò
jiā


yǒng
jìn

nǎi
zhì


duò
zhū
è


yòu
néng
liǎo
zhī

jīn

zhèng


liú
guǒ

yòu
néng
liǎo
zhī

jīn

duàn

shì

shì
suǒ
yǒu
fán
nǎo

yòu
suí
suǒ

yīng

wéi

suǒ

bié
zhě
dāng
wéi
jiàn


yòu
shěn
guān
chá
ér

bié
zhī

yòu
néng

zhū
shèng

xiàn
guāndǎo
huì
ér
zhèng
jiàn

shàng
suí

suǒ
yīng
wèi


chù


shì
jiān
dào
jiàn

xiū

néng
nǎi
zhì
néng


suǒ
yǒu
chù


zuò
zhèng


zhū
shèng
zhě

chū
shì
jiān
zhì
hòu
suǒ

zhū
shì

zhì

zhū

shí

dāng
zhī
tóng

fēi
shèng
dào
zhě
suǒ
zuòdàn
néng
sǔn

fán
nǎo
zhǒng


fēi
wèi
yǒng
duàn


shì

zhì
shì
chū
shì
jiān
zhì
hòu
suǒ


yīng
yán

zhì

shì
shì
jiān

chū
shì
jiān


yīng

xiàng
míng
wéi
shì
jiān

yòu
xiū

zhì
lüè
yǒu

dào


fāng
biàn
便
dào

èr

jiān
dào

sān
jiě
tuō
dào


shēng
jìn
dàoqiē

xiū
dào
suǒ
duàn
nuò
zhōng
shàng
děng
jiǔ
pǐn
fán
nǎo

suí

pǐn
shù


chà
bié
néng
suí
shùn
duàn

shì
míng
chū
dào

néng

jiān
duàn

shì

èr
dào


jiān
duàn


shì

sān
dào


hòu

duàn

shì


dào


shēng
jìn
dào

yǒu
èr
zhǒng

huò
yǒu

jiān
wéi
duàn

pǐn
xiū
fāng
biàn
便
dàoqián
pǐn
míng
shēng
jìn
dào


hòu
suǒ
duàn
míng
fāng
biàn
便
dào

huò
yǒu

jiān

xiū
fāng
biàn
便

dàn

qián
pǐn
shēng


xiǎng


qiú
shēng
jìn
huò
zhù
fàng


huò


duàn

guān
chá
zhì
ér
gēng
guān
chá

huò
yǒu
dàn


chá
zuò

ér

chá
zhī

dāng
zhī

dào
wéi
míng
shēng
jìn

chú
wèi
zhì
dìng
suǒ


qiē
jìn
fēn

zhōng
wéi
yǒu

zhì

chū
shì
zhì

yóu
wèi
zhì

shì
chū
dìng
xīn
chū
jìng

shàng
suǒ
yǒu
dìng
xīn
jiē
xiān
yǒu
dìng


shèng


cóng


shàng

dàn

gēn
běn
xiū
chū
shì
zhì


jìn
fēnyǒu
zhōng
suǒ
yǒu
zhū
zhì

jiē

zhì
shè


chù
zuò


chū
shì
jiān
shèng
zhì
zuò


tóng
fēn


dàn
zuò
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
xíng

chū
shì
zuò


yǒu
xiǎng
zhū
dìng
suǒ
shè
shòu


shǐ
cóng
xué

nǎi
zhì


zhū
shì

zhì

dāng
zhī
jiē
míng
zhōng


zhì


ā
luó
hàn
shēn
zhōng
suǒ
yǒu

qiē
qīng
jìng

lòu
jiě
tuō


qiē
jié

fán
nǎo
jìn
zhì


shēng
zhìqiē
shén
tōng
děng
gōng

suǒ
shè
zhū
shì

zhì

jiē
shì
hòu

shì

zhì
shè


zhū


chū
zhōng
hòu

shì

zhì
zhě

wèi
cóng
shēng
jiě
xíng

nǎi
zhì
dào
jīu
jìng

suǒ
yǒu

qiē
shì

zhì

chū

zhě

wèi
shēng
jiě
xíng


zhōng

zhě

wèi
cóng
zēng
shàng


qīng
jìng

nǎi
zhì
jué
dìng
xíng


hòu

zhě

wèi
dào
jīu
jìng


yòu
zhūzhū

zhōng

èr
zhǒng
xíng

wèi
yǒu

lùn
xiǎng
chà
bié
xíng
lùn
xiǎng
xiàn
xíng
xíng


chū
shì
jiān

shàn
xiūhòu
suǒ

shì

zhì
shè

zhàng
ài
zhì

yòu
zhū


yǒu


lái
yuàn
zhì
xiāng

zhū
shì

zhì

shēng
zhū
shēng
wén

jué
suǒ


qiē
yuàn
zhì
zhū
shén
tōng
děng

kōng
zhì
děng

yīng
zhī

ěr

yóu
zhū


suǒ
yǒu
gōng

jiē

shí

zhǒng
xìng
ér
zhuǎn

shēng
wén

juéshìshì

shuō
chū
zhōng
hòu

zhū
shì

zhì

chū
zhōng
hòu

zhū
chū
shì
zhìdāng
shuō

wèi
jiàn
dào
xiū
dào

xué
dào

ruò

zhì
pǐn
jiàn
dào

duì
zhì

jiè
jiàn
suǒ
duàn
huò

ruò
lèi
zhì
pǐn
jiàn
dào

duì
zhìjiè
jiàn
suǒ
duàn
huò

wèn

qiē
lèi
zhì
xiàn
zài
qián
shí
jiē
néng
liǎo
bié

jiè


jièruò
yǒu
zēng
jiè
suǒ
yǒu
zhū

shàn
wén
shàn

shàn

xiāng
zhě


néng
liǎo
bié

ruò

ěr
zhě

néng
liǎo
bié

suǒ

zhū
zhì
huò
zài


shè

pǐn

huò
zài
shē


pǐn


zhì
lèi
zhì
èr
pǐn
suǒ
shè

yòu

jiàn
dào
chū
zhì
shēng
shí

zhū

zhì
yīn
yóu
néng
shēng
yuán
suǒ
shè
shòu


jiē

zēng
cháng

qiē
jiàn
dàoshà

jiē
míng
wéi


hòu
shí
jiàn
jiàn


xiàn
qián

dāng
zhī
jiàn
dào
shì
shēng
jìn
dào


xiū
dào
zhōng
ruò
yǒu
xiū

chū
shì
jiān
dào
ér


zhě

yīng
zhī

qián
fāng
biàn
便
dào
děng

jiē
shì
chū
shì

ruò


děng
zhū
shèng

zhōng

yǒu

lùn
xiǎng
ér
xiàn
xíng
zhě

shì
shì

zhìlùn
xiǎng
ér
xiàn
xíng
zhě

shì
chū
shì
zhì

wéi

zhū


yǒu
xiāng
xiǎng
shàn

xiāng


wéi

xiān
shí
suǒ
jiàn
suǒ
zhī
xiū

zhǒng
zhǒng
wēi
miào
zhì


wéi

shì
jiān
zhū
shàn
yàn
xíng
lìng
xīn
yàn


wéi
shòu
zhǒng
zhǒng
miào
shì
zhū
shèng
zhě

xiū
shì
jiān


zhī
dào
ér

zhūxué

zhōng


suǒ
shuō
chū
shì
jiān
zhì

jiě
tuō
xiū
dào
suǒ
duàn
huò


shàn
qīng
jìng

yòu
chū
shì
zhì

néng
wéi

qiē
shì
jiān
gōng

suǒ

chí
chù

néng
lìng

qiē
shàng

xià

suǒ
yǒu
gōng

jiē

zài
zhuǎn


shì
míng
wéi
chū
zhōng
hòu

chū
shì
jiān
zhì


shēngzhū
shén
jìng
zhì
huò
jiā
xíng

huò
shēng


jiā
xíng

zhě


shēng

jiān

shēng
yǒu
xuéxué
zhū


děng
suǒ
yǒu
xiū
guǒ

shēng

zhě

wèi
shēng

jiè
yóu
xiān
xiū

wéi
yīn
yuán


hòu


zhōng
shēng
biàn
便yòu
yǒu

jiè
zhū
tiān

rén

fēn

guǒ
suǒ
zhì


màn
tuó
duō
wáng
děng

yòu
bàng
shēng


fēi
qín
děng

shè
shòu

shì
zhòng
tóng
fēnshén
tōng

guǐ


fēnshì

yòu
yǒu
zhòu
shù
yào
cǎo
wēishén
tōng


zuò
huàn
huò
yàn
dǎo

shī
bàn

shī
děng


yóu

shì
chà
bié
dào
shén
tōng
suǒ
yǒu
chà
bié

suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

ěr


yún

suǒ
shí


wèi

qiē

jiē
shì
suǒ
shí

zhū
shí
néng
shí

yóu

zhǒng
xiāng
zhū
shí
chà
biésuǒ
yīng
jiàn

suǒ
shí


děng
wéi
yuán
chà
bié


èr
xīn

chà
bié


sān
shēng
liè
chà
biéxīn
suǒ
chà
biézhàng
zhì
shēng
chà
bié


yún


yuán
chà
bié

wèi
yóu
suǒ

suǒ
yuán
chà
bié

jiàn

yǎn
děng
liù
shí
chà
bié

yǎn
shí
liǎo
bié
zhū

jìng
jiè


shí


liǎo

jìng
jiè


shí
liǎo
bié

qiē
yǎn

nǎi
zhìwéi
jìng
jiè
yún

xīn

chà
bié

wèi

shòu
xiāng
yīng
shí
míngnéng
liǎo
bié
suí
shùn
yōushòu
xiāng
yīng
shí
míng
xīn


néng
liǎo
bié
suí
shùn
zhū


shòu
xiāng
yīng
shí
míng
fēi
xīn
fēinéng
liǎo
bié
suí
shùn
shè
shòu
fēi
èr
zhū


yún

shēng
liè
chà
bié

wèi

shàn


yǒu
xiāng
yīng
shí
míng
liè


néng
liǎo
bié
zhū
rǎn

shí
suǒ
xíng
zhū


shàn

xiāng
yīng
shí
míng
shēng


néng
liǎo
bié

qiē
shàn
shí
suǒ
xíng
zhū

xiāng
yīng
shí
míng
fēi
shēng
fēi
liè


néng
liǎo
bié

suǒ
xíng

yún

xīn

chà
bié

wèi
yǒu
xīn

biàn
zhū
xīnyǒu
xīn

biàn
shàn
xīn


suǒ

xīn

yīng
zhī

qián
yǒu
lòu

zhōng

shuō

xiāng

biàn
zhū
xīn


yǒu

zhǒng

wèi
zuò

chù
shòu
xiǎngqiánshuō

xiāng

biàn
shàn
xīn


yǒu
shí
zhǒng

wèi
cán
kuì

tān


tián

chī

xìn
jīng
jìn


fàng


hài
shè


shì
shí

ruò
dìng

ruò

dìng

shàn
xīn
jiē
yǒu

dìng

xīn
zhōng
gēng
zēng
qīng
ān

fàng

děng

wéi
shì
jiǎxiāng
yīng
shí
jiē
néng
liǎo
zhī

qiē
jìng


yún

zhàng
zhì
shēng
chà
bié

wèi
suǒ
zhì
zhàng
yǒu
shí

xīn


děng
shí


wèi

jiè

zǒng
yǒu

xīn

jiàn

jiàn

jiàn
miè
jiàn
dào

xiū
suǒ
duànjiè

zǒng
yǒu

xīn
jiè
dāng
zhī

ěr

néng
duì
zhì
xīn
shì

shí
liù

wèi
zhū

lòu
xué

xué
xīn


shì
suǒ
zhì

néng
zhì
shí

suí

suǒ
yīng

néng
liǎo
bié

suǒ
xíngshēng
chà
bié
zhě

lüè
yǒu

zhǒngjiè
shēng
xíng

èr

jiè
shēng
xíng

sān


jiè
shēng
xíng


wǎng
shàng

shēng


huán
xià

shēng


jiè
shēng
xíng
zhě

cóng

jiè

ruò
shàn
ruò
rǎn


ruò
xīn

jiān

biàn

jiè


qiē
xīn
shēng

shì
míng

jiè
shí
shēng
chà
biéjiè


shì
jièsān
xīn

jiān

jiē
shēng


sān
xīn

ruò
xiān
wèi

jìng
chū

shēng
shí
yào
cóng

jiè
shàn
xīn

jiān

chū
jìng


shàn
xīn

shēng

chū
jìng


shàn
xīn

jiān


èr
jìng

shàn
xīn

shēng


shì
nǎi
zhì


suǒ
yǒu
chù
shàn
xīn

jiānyǒu

shàn
xīn

shēng


cóng

jiè
shàn
xīn

jiān

chū
xué
xīn
shēng

xué
xīn

jiān


xué
xīn
shēng

ruò
xiān


jìng

tuì
退
shī
zhě


cóng

jiè
shàn
xīn

jiān

suí

suǒ

shàng

zhū
xīn


xué

xué
xīn


xiàn
qián

xiān

shàn


xíng
xiāng
zhū
xīn


néngshì
suǒ

shàng

zhū
xīn

jiān
suǒ
suǒ
yīng
dāng
zhī

ěr

yòu
cóng

jiè


xīn

jiān

jiè
shàn
xīn
shēngjiè
guǒ


jiè
biàn
huà
xīn

cóng

jiè
shàn
xīn

jiān


jiè


xīn
shēng

yòu
shuō

xīn
wéi

jiè
zhě

dāng
zhī
shì

yǐng
xiàng
lèi


fēi

xìng


yòu

jiè
méi
shēng
shàng

shí


jiè
shàn
xīn


xīn

jiān
shàng

rǎn

xīn
shēng

wèi
shēng
chū
jìng

nǎi
zhì
yǒu
dǐngqiē
chù
jié
shēng
xiāng

jiē
rǎn

xīn
fāng

huòshì
yīng
zhī
wǎng
shàng

shēng
zhū
shí
jué
dìng


suǒ
xíng
shēng

chà
bié

yòu
zhū

shēng
tuì
退
xiān
suǒ

shì
jiān
jìngdìng
shí

yóu
rǎn

xīn
xiàn
qián

tuì
退


xià

rǎn

xīn
cóng
shàng

shàn
xīn
rǎn

xīn

jiān
shēng

yòu
cóng
shàng

méi
shēng
xià

shí

cóng

qiē
shàng

shàn
xīn
rǎn

xīn


xīn

jiān
wéi
yǒu
xià

rǎn

xīn
shēng


shì
yīng
zhī

huán
xià

shēng
zhū
shí

jué
dìng


suǒ
xíng
shēng

chà
bié


shì
zhàng
zhì
shēng
chà
bié


zhū
shí
jué
dìng


suǒ
xíng
liǎo
bié
suǒ
shí
zhū

chà
bié