经藏网
经藏网
瑜伽师地论原文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第六十六卷(注音)

导读:摄决择分中思所成慧地之二  复次如佛世尊说三苦性。此中云何为行苦性。谓后有业烦恼所生诸行于彼彼自体中。能随顺生一切烦恼及与众苦所有安立。一切遍行粗重所摄。亦名粗重。是行苦性。依...

瑜伽师地论第六十六卷(注音)shī

lùn


liù
shí
liù
juàn

shè
jué

fēn
zhōng

suǒ
chéng
huì

zhī
èr

shì
zūn
shuō
sān

xìng


zhōng
yún

wéi
xíng

xìng

wèi
hòu
yǒu

fán
nǎo
suǒ
shēng
zhū
xíng

zhōng

néng
suí
shùn
shēng

qiē
fán
nǎo


zhòng

suǒ
yǒu
ānqiē
biàn
xíng

zhòng
suǒ
shè


míng

zhòng

shì
xíng

xìngxíngshì
zūn
shuō
lüè


yùn
jiē
míng
wéi


yòu

xíng

biàn
xíng

qiē
ruò

shòu
zhōng
ruò

shòu
zhōng
ruò
shòu
zhōng

rán

shòu
zhōngzhòng
xìng
fēn
míng
xiǎn
xiàn

shì

dàn
shuō
shòu
yóu
xíng


shòu

shòu
zhōng

ài
huì
èr

rǎo
luàn
xīn
zhòng

fēi


liǎo
yōng

ruò

lěng
chù
fēng
zhī

shēng

xiǎng


huī
duò
shàng
biàn
便
shēng

xiǎng

ruò
èr


yōng
ěr
shí
wéi
yǒu
yōng

xìng

fēn
míng
xiǎn
xiàn


shì


fán
nǎo
suǒ
shēng
zhū
xíng

suǒ
yǒu
ān


zhòng
suǒ
shè

yóu


yōng

xíng

xìng
zhōng
suǒ
yǒu

shòu

lěng
chù
fēng

suǒ
yǒu

shòu


huī
duò

suǒ
yǒu
shòu


èr
chù
yōng

xìng


yòu

shòu
zhōng
duō
shēng
rǎn
zhuó

shì

shuō

tān
suǒ
suí
zēngshòu
zhōng
duō
shēng
zēng
huì

shì

shuō

tián
suǒ
suí
zēng


fēi


zhī
suǒ
xiǎn
xiàn

zhòng
suǒ
shè
suǒ
yǒu
ān

xíng


zhōngcháng
xìng

cháng
diān
dǎo


zhòng

xìng


diān
dǎojìng
xìng

jìng
diān
dǎo
xìng


diān
dǎo

shì

shuō

shòu

míng
suǒ
suí
zēng

yòu
zhū
shòu
zhōng
duō
shēng
rǎn
zhuó

yóu
shì
yīn
yuán

xiàn

zhōng

xíng
shēn
è
xíng
xíng

è
xíng
xíng

è
xíng

shēn
huài
mìng
zhōng
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shēng

luò
jiā

yòu
yóu
hòu
yǒu
ài

néng
gǎn
dāng
lái
shēng
děng
zhòngshì

shòu
tān
suǒ


néng
shēng
dāng
lái


děng


yòu


shòu
duō

tián
xīn


suí
suǒ

chù
zhòng

shì

biàn
便
shēng
zhǒng
zhǒng
chóu
nǎo
yuàn
tàn
nǎi
zhì

luàn

yóu

yīn
yuán
xíng
sān
è
xíng
duò
zhū
èshì

shòu
tián
suǒnéng
gǎn
xiàn

hòu

zhòng


yòu

shòu
zhōng
duō
shēng

shàng
diān
dǎo
zhī
xīn


èr
zhǒng


wèi


shòu
tān
suǒ
shēng

shòu
tián
suǒ
shēng


shēng

shèshè
xíng

shì

suī
yǒu
zhòng
duō
fán
nǎo

suí
fán
nǎo

rán

shì
zūn
dàn

sān
zhǒng
gēn
běn
fán
nǎo

wèi
tān
tián
chī


shì
zūn
shuō

yīng
guān

shòu
shì
zhòngyīng
guān

shòu
yóu


jiàn

yīng
guān
shòu
xìng
shì

cháng
yǒu
huài
miè


ruò
néng

shí
guān

cháng
xìng

jiàn

néng
duàn

qiē
diān
dǎo


shì
zhū
xíng
shì
shèng

shì


qiē
shèng
xián
shèng
zhì
guān

yǒu
zuì


jìng
zhū

yùn
zhōng

shàng

yuànkuàng

xià

luò
jiā
zhōng
néng
shēng
hòu
yǒu
zhū
xíng


fán
nǎo

yóu
xiāng
dào

shì

shèng


shì
zūn
jīng
zhōng

shēng
dào

wéi
xiǎn
shì
àifán
nǎo
pǐn

zhòng
yǒng
miè

shì
yǒu


niè
pán
zēng
shàng
suǒ

miè


yòu
yīn
yǒng
duàn
wèi
lái

shēng


xiān
shì
yīn
shòu
yòng
jìn


xiàn
zài
zhū
xíng
rén
yùn
xiè
miè

shìniè
pán
zēng
shàng
suǒ

miè
ruò
néng
zhèng
jiě
suǒ
yǒu
zhèng
jiàn


zhèng
jiàn
wéi
xiān

qiē
shèng
dào

shì
míng
dào
lìng


biàn
zhī


yǒng
duàn


miè
zuò
zhèng

dào
xiūlüè
jiàn

zhū
shèng

xiāng

ruò
guǎng
广
jiàn

dāng
zhī

xiāng

liàng

biān

yòu
lìng
liǎo
zhīxiāng

wéi

zhǐ

jiàn
néngwēi

xiāng


xiān
shī
shè
shēng
děng
zhòng


hòu
fāng
xiǎn
shì


yùnyóu

xiāng

jiàn

rén
chí
zhū

chà
bié


děng
wéiduàn
shí

èr
chù
shí

sān


shí


shí
shí


mìng
gēn
ruò

duàn
shíjiè


zhōng
jiē
xiàn


fēn

bié

luò
jiā

fēi


luò
jiā


shí

mìng

biàn
sān
jiè
zhōng
jiē
xiànyóu

zhū
xíng
jiǎ

yǒu
qíng

shì

shì
zūn
shuō

zhū

rén
chí
yǒu
qíng
lìng
zhù

huài

wèn
yǒu

yīn
yuán
rén
chí
zhū
xíng
lìng
zhù

huàishì
zūn
dàn
shuō
yǒu
qíng
yóu
shí
ér
zhù


děng
wéishēng
shì
zhū
xíng
zhù
yīn

yóu
zhū
xíng
shēng
fāng

yǒu
zhù


yǒu

shēng
ér
yǒu
zhù
zhě

èr
mìng
gēn

sān
shí


xīn

zài
tōng

yóu

shì

zēng
zhū
shòu
寿
xíng

huò
zhù

jié
huò
zhù
jiéyīn
yuánshì
zhū
xíng
zhù
yīn

wèi
shàn

shàn


zhū


nǎi
zhì
yīn
yuán
yóu
wèi
sǎn
huài


ěr
suǒ
shí
xiāng

ér
zhù

yǒu
duàn
jué

liù
yóu
shàn

shàn


zuò

yǐn

xiān


néng
qiān
zhū
xíng
niàn
zhù

jué

suǒ
wèi
wài
fēn
gòng

gòng

zhī
suǒ
shēng
zhū
zhàng
ài

shì
zhū
xíng
zhù
yīn

yóu

néng
lìng
zhū
xíng
shēng
shí

zhàng
yīn
yuán

zhū
xíng
shēng

xiāng

xiāng

ér
zhù

yuǎn

xiāng
wéi
bài
huài
yīn
yuán

ruò

ěr
zhě
biàn
便
yīng
miè
huài


suī
yóu

shì

zhǒng
yīn
yuán
zhū
xíng

zhù

rán


shí
shì
zhū
xíng
zhù
duō
fēn
yīn
yuán

yóu
zhǒng
zhǒng
mén
néng
lìng
zhū
xíng
xiāng

ér
zhù

yòu

zhū
shí
néng
lìng
yǒu
qíng
xiāng

ér
zhù


nǎi
zhì


yīng
ér
děng
lèi

néng
suí
jué

fēi
suǒyòu

zhū
shí
néng
lìng
léi
sǔn
zhū
gēn

zhǒng
jiē

zēng


yòu
lìng

bìng


chú


fēi
suǒyòu
yǒu
cháng
shòu
寿
zhū
yǒu
qíng
lèi

ruò


shí
fēi
shí
zhōng
yāo

yòu

zhū
shí
lìng


dào

néng
xiū
shēn
děng

zhǒng
niàn
zhù

wèi

qiē
yǒu
qíng
shí
suǒ
zhù


shì

yóu


zhǒng
yīn
yuán

shì
zūn
dàn
shuō

qiē
yǒu
qíng
yóu
shí
ér
zhù


yuán

shuō

zhǐ
mìng
gēn
zhū
xíng

zhù

wèi
yǒu
shì
chù
zēng

yǐn
shí
yǒu
suǒ
què


fēi
qiú
yǐn
shí
yǒu
suǒ
jiān
nánchù
suǒ
wéi
yóu
mìng
gēn
shì

ér
zhùsuǒ
gǎn
shòu
寿
liàng
ér
zhù

shì

shì
zūn


chù
suǒ
shuō
zhū
yǒu
qíng
yóu
mìng
gēn

zhū
xíng

zhùzhōng
duàn
shí
dāng
yán
xiāng
wèi
chù
chù
suǒ
shè

yóu
xiāng
wèi
chù
ruò
zhèng
xiāo
biàn
biàn
便
néng
cháng
yǎng


zhèng
xiāo
biàn
nǎi
wéi
sǔn
jiǎn


děngyǒu
cháng
yǎng
sǔn
jiǎn
xiāo
biàn

shì

shuō

fēi
duàn
shí
xìng

ruò
zhū
duàn


tūn
yān
shí

lìng
xīn
huān

zhū
gēn
yuè


dāng

ěr
shí

míng
duàn
shí

dàn
míng
chù
shí

ruò
shòu
yòng

ān
yǐn
xiāo
biàn

zēng
cháng
xiāo
biàn
shí
nǎi
míng
duàn
shí

ruò
yǒu
shú
biàn

néng
cháng
yǎng
zhū
gēn
ānsuī
shú
biàn

míng
duàn
shí

ruò
zhū
duàn


tūn
yān
shí


shēng
huānnéng
lìng
zhū
gēn
yuè


dāng

ěr
shí
dōu

míng
shíhòu
shí
ān
yǐn
shú
biàn
zēng
cháng
ān
ěr
shí
nǎi
míng
duàn
shí

ruò
yǒu
shú
biàn

cháng
ānsuī
shú
biàn


míng
shí
wèn
ruò
yǒu
duàn


shì
shí


shè
shì
shí
zhě

duàn


suǒ
yīng
dāng
zuòhuò
yǒu
duàn

ér
fēi
shì
shí

wèi
zhū
duàn


néng
cháng
yǎng
zhū
gēn

zhǒng

huò
yǒu
shì
shí
ér
fēi
duàn


wèi
ruò
yǒu
chùshí

néng
lìng
zhū
gēn

zhǒng
cháng
yǎng

huò
yǒu
shì
shí

shì
duàn


wèi
zhū
duàn

néng
lìng
zhū
gēn

zhǒng
cháng
yǎng

huò
fēi
duàn


fēi
shì
shí

wèi
ruò
yǒu
chùshí


néng
cháng
yǎng
zhū
gēn

zhǒng


shì
suǒ

chù
nǎi
zhì
shí

suí

suǒ
yīng
jiē
zuò
ruò
yǒu

shú


ruò

shú


ruò

shú
shēng


jiē
yīng
liǎo
zhī

lüè
shuō
yǒu

shú


wèi
lòu

yǒu
lòu


yào
yǒu


bèi
sǔn
hài
shòu
yòng
wèi
jìn

dāng
zhī
shì
míng
yǒu

shúzhū
lòu
zhōng
ruò

shàn
zhě
shuō
míng
yǒu


yǒushuō
míng
yǒu
lòu
zhōng
ruò
shàn

shàn
shuō
míng
yǒumíngruò
lòu
yǒu
lòu
wéi
shì
chū
shì
èr


dào
zhī
suǒ
duàn
zhě

míng
bèi
sǔn
hàixiāng
wéi
míng

sǔn
hài

ruò
guò

shì


shú
guǒ

chéng
shú
zhě

míng
shòu
yòng

jìnshú
guǒ

guò


gēng

suǒ
yǒu

ruò
wèi
lái
shì
dāng


shú
guǒ
zhě

ruò
xiàn
zài
shì


shú
guǒ
zhèng
xiàn
qián
zhě

míng
shòu
yòng
wèi
jìn

yóu

chà
bié
lòu

yǒu
lòu


suǒ
yīng

ruò
shàn

shàn
wèi
bèi
zhì
duànshú
guǒ
fēi
xiān

shú


shì
nǎi
míng
yǒu

shú


ruò
zhū

lòu


yǒu
lòu

ruò
shàn

shàn
yǒu
lòu

duàn

ruò

shú
guǒ
xiān

chéng
shú


shì
jiē
míng


shú


yòu
lín
zhōng
shí
zuì
hòu
niàn
xīn
shì

shú


ruò
jié
shēng
xiāng


jiān
zhī
xīn

shì

shú

cóng


hòu
suǒ
yǒu

qiē

xìng
zhù
xīn
jiē
shì

shú

chú
shàn
rǎnchú
jiā
xíng


zhī
xīn

suǒ

jiē
míng

xìng
zhù
xīn

ruò
xīn


yóu

suí
zhuǎn

chú
xià

shàn


jiā
xíng


zhī
xīn

dāng
zhī

xīn

shì

shú

yòu


shú


qiē
chù

dāng
yán
wéi
shì

ruò
cóng

qiē
zhǒng


shú

chú


duàn
wèi

zhī
zhǒng

wéi
yīn
suǒ
shēng

ruò
shàn

shàn
huò

shì

qiē
dāng
zhī
jiē
míng

shú
shēng
qiē
chù
zuì
hòu
méi
xīn


suí
chū

èr
xiāng

xīn


sān
jiè
zhōng
dāng
zhī
wéi
yǒu
fēi


shòu

chú
chū
xiāng

xīn

yīng
zhī

shòu


qiē
chù

shú
suǒ
shè
shòu
yīng
zhī
jiē
shì

shú
suǒ
shēngzhǒng


shú
suǒ
shè


suí

yīn

yuán
wéi
yīn
yuán


cóng

shú
shēng
shēng

luò
jiā
zhū
yǒu
qíng
lèi


shú

jiān
yǒu

shú
shēng


yōu
xiāng


shēng

luò
jiā

shì

ruò
shēng

fēn
è
饿
guǐ

bàng
shēng
zhōng

dāng
zhī

ěr

ruò
shēng
rén
zhōng


jiè
tiān
zhū
yǒu
qíng
lèi


yǒu
jué
dìng

shú


jiān
huò
shí

yōu

huò
shíhuò
shí
wéi
yǒu
shòu
yǎn

shēng

ruò
shēng
chū
èr
jìng


shú


jiān
wéi

shú
shēng

shòu
xiāng


ruò
shēng

sān
jìng


wéi

shú
shēng

shòu
xiāng


ruò
shēng


jìng


shàng

wéi
yǒu

shú
shòu

shì

dāng
zhī


shòu


míng

shú
shēng
guǎng
广suǒ
shè
shòuzhū
shàn

zhèng
xiàn
qián
shí


míng

ài

shúxiāng
wéi
dāng
zhī
míng


ài

shú


bái
bái

shú

suǒ


shú
guǒ


xiàng

ài
shòu

zhǒng

suǒ
shè
shòu


dāng
zhī

xiàng

ài

xiànghēi
hēi

shú

dāng
zhī


xiāng
wéi

hēi
bái


shú


èr
zhǒng
zhǒng

suǒ
suí
zhú


suǒ


shú
guǒ
dāng
zhī

yǒu
èr
zhǒng

shú
shēng
shòu

yòu
hēi
bái

yóu
shēng
lèi
chà
bié
jiàn


wèi

shì
chù
hēi
bái

yǒuchù

zǒng

hēi
bái

yòu
yóu
shì
chà
bié
jiàn


wèi

yǒu

suí


shì


shí
jiānxīn
ér
xiàn
zài
qián
shìshíxīn
ér
xiàn
zài
qián

huò
duó


ér
xíng
huì
shī


shì
dāng
zhī
yóu
shì
chà
bié
zhī
suǒ
jiàn


yòu
yóu

xìng
jiàn


shì
hēi
báiwèi

yǒu

suí


suǒ

zuò
yóu

shìsuǒ
zuò


yǒubào
nüè
zuò
è
rén
suǒ


shēng
tián
huì

xíng
zhī

è

dāng
zhī


tián

xíng


duò
hēi
fēn
zhōng

è

xíng


duò
bái
fēn
zhōng

shìshuō
míng
hēi
bái


shì
suǒ

zhǒng
lèi

ěrruò
shàn

shàn


zhū

suǒ
yǒu
zhǒng

wèi
bèi
sǔn
hàiqiē

jiē
yóu
néng
shēng
shēng

yīn


míng
yǒu
yīn


yòu
xiān
suǒ
zuò
zhū

fán
nǎo


sān
jiè
zhōng

shú
guǒ
shúshú
guǒ
yóu

fán
nǎo
yǐn

yīn


míng
yǒu
yīn


yòu
yóu
sān
chù
zhèng
xiàn
zài
qián
yǐn

yīn


shēng
tāi
shēng
zhōng

dāng
zhī


míng
yǒu
yīn


shī
湿shēng
shī
湿
shēng
zhōng

luǎn


luǎn
cáng

shēng
luǎn


luǎn
zhōng

dāng
zhī

ěr

yòu
liù
shí
shēn

cóng
yǎn

nǎi
zhìwéi
zēng
shàng
yuán
tóng
shì
yīn


míng
yǒu
yīn


yòu
yǒu

shēng
zhū
xīn
xīn
suǒ


wéi
zhǎn
zhuǎn
tóng
shì
yīn


míng
yǒu
yīn


yòu

shàn

yóu
jìn
è
yǒu
wén
fēi
zhèng


zhèng

weí

yǐn

yīn


míng
yǒu
yīn


dāng
zhī


xiāng
wéi
sān
zhǒng
yǐn

yīnqiē
shàn

míng
yǒu
yīn


yòu
rǎn

zhù
shēng
xié
jīng
jìn


guǒ

láo
shēng
yōu

zhù


yóu
yǐn

yīn

míng
yǒu
yīn


yòu

rǎn

zhù
shēng
zhèng
jīng
jìn

yǒu
guǒ

láo
shēng


zhù


yóu
yǐn

yīn

míng
yǒu
yīn


yòu
shì
jiān
dào


néng
yǐn

jìng

yóu
yǐn

yīn

míng
yǒu
yīn


yòu
xiàn

zhōng
jìngděng
zhì
wéi
suǒ
yīng
wǎng
shēng
shàngyóu
yǐn

yīn

míng
yǒu
yīn


yòu
shì
jiān

yǐn
chū
shìyóu
yǐn

yīn

míng
yǒu
yīn


yòu
chū
shì

shèng
dào
suǒ
shè
néng
zhèng
niè
pán


zhèng
niè
pán
yóu
yǐn

yīn


míng
yǒu
yīn


yóu

shì
děng
suǒ
shuō
zhū
xiāng

dāng
zhī
jiàn

yǒu
yīn
zhū
zhōng
néng
shēng
shēng

yīnyóu

bié
děng
liú
guǒ


míng
yǒu
guǒ


ruò
zhū
hòu
yǒu


fán
nǎo


yóu

bié

shú
guǒ


míng
yǒu
guǒ


ruò
yǒu
sān
chù
zhèng
xiàn
zài
qián

ruò
shī
湿


zhèng
xiàn
zài
qián

ruò
luǎn


luǎn
cáng

ruò
yǎn

děng

ruò


shēng
zhū
xīn
xīn
suǒ

ruò
jìn
è
yǒu
děng

ruò
jìn
shàn
yǒu
děng

èr
zhǒng
sān


shì

qiē

jiē
yóu

bié
zēng
shàng
guǒ


míng
yǒu
guǒ


ruò
xiàn

zhōng
yóu
rǎn

zhù
shēng
xié
jīng
jìn


guǒ

láo
shēng
yōu

zhù

ruò
xiàn

zhōng

rǎn

zhù
shēng
zhèng
jīng
jìn

yǒu
guǒ

láo
shēng


zhù


shì

qiē
jiē
yóu

bié
shì
yòng
guǒ


míng
yǒu
guǒ


ruò

shì
jiān


shēng
dào


yóu


zēng
shàng
guǒ


míng
yǒu
guǒ


yòu
néng
yǐn
chū
shì
jiān
zhī
dào


néng
zhèng
niè
pán
chū
shì
shèng
dào


yóu


zēng
shàng
guǒ


míng
yǒu
guǒ


wèi
yóu
jīu
jìng


guǒ


míng
yǒu
guǒ


ruò
shì
jiān
dào
fēi
yóu
jīu
jìng


guǒ


míng
yǒu
guǒ


dāng
zhī
shì
míng
èr
dào
chà
bié

yóu

shì
děng
suǒ
shuō
xiāng


dāng
zhī
jiàn

yǒu
guǒ
zhū

chà
bié
zhī
xiāng

wèi
suí
suǒ
yīng


děng
liú
guǒ

ruò

shú
guǒ

ruò
zēng
shàng
guǒ

ruò
shì
yòng
guǒ

ruò


guǒxiāng
wéi
yīng
zhī
jiàn

fēi
yǒu
yīn

fēi
yǒu
guǒyuán
shēng

zhě

wèi

zhǔ
zǎi

zuò
zhěqián


jué

yuán

shàn
qiǎo
zhōng

guǎng
广
fēn
bié


lüè
yóu

yīn
dāng
zhī
jiànchà
bié

yóu

yīn

shuō
míng
wéiděng
wéi


wèi
jiǎ
míng


wàng
zhí


zēng
shàng


shè
shòu
zhǒngshì


ruò

shì
chù
jiǎ
xiǎng
jiàn


shì
zhǒng
lèi

wèi

wéi

huò

yǒu
qíngshì
míng

shì
shēng
lèi

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

shì
shòu
寿
liàng


shì
míng
wéi
yóu
jiǎ
míng

shuō
míngruò

shì
chù
wàng


shì
zhǒng
lèi
zhí
zhuó

wèi

wéi

huò


màn


shì
míng
wéi
yóu
wàng
zhí

shuō
míngruò
yóu


zēng
shàngwài

shēng
děng
chù
chà
bié
shēng
wéi
suǒ
shòu
yòng


shì
míng
wéi
yóu
zēng
shàng

shuō
míngruò
néng
shè
shòu
shàn

shàn


zhū

zhǒngshì
míng
wéi
shè
shòu
zhǒng


shuō
míngruò

zhǒng
qīng
jìng

ruò
xīn

shí


shì
míng
wéi
yóu
shì

shuō
míngyòu
yǒu
jiǎ
míng
jiànwéi
wài
chù
suǒ
shè

míng
yīng
zhī

yùn
míng

suǒ
shè

suǒ

zhě


yóu


chù
zēng
chángshǒu
kuài
děng
chù

biàn
便
biàn
huài

shì


yùn
shuō
míng
wéi

yùn
yóu
zhǒng
zhǒng
míng
shī
shè
shì


yóu
zhǒng
zhǒng
míng
shī
shè
wéi


duō
fēn
suǒ
yuán
liú
zhuǎn

xiàng

shì


shìyùn
shuō
zhī
wéi
míng


lüè
yóu

xiāng
jiàn

zhí
shòu
zhū

chà
bié


děng
wéi


wèi
chū
wéi

shuō
míng
zhí
shòu

dāng
zhī

yán
zhē
xīn
xīn
suǒ
děng


fēi
zhí
shòu


yòu


zhōng
suǒ
yǒu

gēn

gēn
suǒ

zhǔ
shuō
míng
zhí
shòu

dāng
zhī

yán
zhē
wài

zhǔ
gēnfēi
zhí
shòu


yòu
xīn
xīn
suǒ
rén
chí

shè
shuō
míng
zhí
shòu

dāng
zhī

yán
zhē

zhǔ
gēn

máo
zhuǎ
děng


zhē

hòu
suǒ
yǒu

shēn


fēi
zhí
shòu


yòu
zhí
shòu

yóu

yīn
yuán
zhī
suǒ
biànmíng
zhí
shòu


děng
wéiyóu
wài

suǒ

chù


èr
yóu

jiè
xiāng
wéi
píng
děng
suǒ
yǐnsān
yóu
tān
tián
děng
zhū
fán
nǎo
chán
duō
xiàn
xíngyóu
shěn

suǒ
yuán
jìng


wèi
yóu
wài

néng
sǔn
nǎo
zhě

xiàn
qián

nǎo
yǒu
zhí
shòubiàn
便
shēng

shēng
bēi
shēng
nǎo

ruò
yǒu
wài

néng
ráo

zhě

xiàn
qián
chù
duì
yǒu
zhí
shòubiàn
便
shēng

ān
yǐn
ráo


ruò
yǒu

jiè
gēng

xiāng
wéi

biàn
便
shēng

nǎo


ruò
píng
děng
ān

shè
shòu

yòu
ruò
tān
děng
fán
nǎo
suǒ
nǎo


biàn
便
shēng

fèn

chì
rán

yòu
xié
shěn

suǒ
yuán
jìng


huò
zhèng
shěn

suǒ
yuán
jìng


biàn
便

qīng
ān


shè
shòu

yòu
wéi
sǔn
hài
huò
wéi
ráomíng
biànshì
ruò

ruò

ruò
xīn
xīn
suǒ
rén
chí

shè

ruò

shì
yuán
lìng
chéng
biàn


shì
míng
zhí
shòu
zhū

chà
biéxiāng
wéi
dāng
zhī
shì
míng
fēi
zhí
shòuruò


zhǒng


suǒ
zào

dāng
zhī
wéi

míng
yǒuwènzhǒng
yóu

zhǒng

fāng

shēng


zào


ěrshuō
yán
zhū
suǒ
zào


zhǒng
suǒ
zào


ruò
zhū

gēn

xīn
zhōng
yǒu
zhū

zhǒng
zhǒng

suí
zhú


yǒu
zào

zhǒng

suí
zhú

ruò
zhū

zhǒng
suǒ
yǒu
zhǒng

néng
shēng
guǒ
shí

ěr
shí

dìng
néng
suí
zhú

zào

zhǒng


shēng

guǒ


shuō
zào


zhǒng
suǒ
zào

suí
zhú

gēn

zhǒng
zhǒng

míng
yǒu
fāng
suǒ

suí


gēn

zhǒng
zhǒng

míng

fāng
suǒ

yòu
zhū

zhǒng
lüè
yǒu
èr
zhǒng


wéi
jiè
suǒ
shè

èr
néng
zuòwéi
jiè
suǒ
shè
zhě

wèi
zhū

zhǒng
suǒ
yǒu
zhǒng


néng
zuò


zhě

wèi
cóng

zhǒng

suǒ
shēng

zhǒng

yòu
zhū

zhǒng

suǒ
zàoshí
ér
yǒu


xiāng


yóu

zhǒng
lèi
yīn
suǒ
chéng
wèi
tuán
gēng
xiāng
shè

biàn

qiē
chù

fēi

qiǔ
dào


děng


yòu


xiàng
jiān


zhōng

wéi
yǒu

jiè
néng
zuò

yòng

ruò


jiè

yǒu

xiāng
wèi
jiè
zuò
jiè
zhōng
dàn
yǒu

jiè
néng
zuò

yòng


shuǐ
huǒ
fēng


shēng
jiè

wéi
yǒu
zhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú

gēng
dài

yuán
fāng
néng
zuòshì

shuǐ
huǒ
fēng
míng
xiǎng

zhōngsuǒ
yīngěr
zhōng

qiē

děng
zhū
jiè
zuò

jiē
wèi

máo
děng
zhǒng
zhǒng
chà
bié

guǎng
广
shuō

jīng

dāng
zhī

wài

yǒu

bié

děng
zhūruò
zhí


shì

shì
zhòng
yuán
chà
bié


biàn
便
néng
zuò

shì

shì
guǒ

shēng
yīnshàn
qiǎo
zuān

gān


biàn
便
shēng
huǒ

yòu

bái

qiān

jīn
yín
děng

róng
xiāo

liú

shí
shēn
xiāng
yīng

shuō
chù
chù
suǒ
shè

huá
děng
xìng

dāng
zhī
jiē
shì

zhǒng
chà
bié

suí
zhū

zhǒng

shì
pǐn
lèi
fēn
wèi
chà
biésuǒ
yīngzhǒng

jiǎ
míng
shī
shè

huá
děng
xìng

shì

dāng
zhī
jiē
shì
jiǎ
yǒu

wèn

shì
zūn
yán
chù
wèi
wài
chù
ruò


zhǒng
ruò


zhǒng
suǒ
zào
yǒu


jiàn
yǒu
duì
zhū

zhǒng
dāng
zhī
néng
shēng
èr
zhǒng
zào
lèi
chà
bié

èr

lèi
chà
bié


lèi
chà
bié
zào

zhě

wèi
zhū

zhǒng
zào

huá
děng

yóu

shì
yīn

shì
yuánzhū

zhǒng


chà
bié
biàn

ér
shēngjiǎ
shuō

huá
xìng
děng
zhǒng
zhǒng
chà
bié


lèi
chà
bié
zào

zhě

wèi
yǎn
ěr
děngchù


wài

chù

chù

fēn

wéi
chú
chù
chù

shì
zūnlèi
chà
bié
suǒ
zàoshuō

shì
yán

ruò


zhǒng
suǒ
zào

wèn
shì
zūn
shuō
yǒu

jiàn

duì


dāng
yán

děng

zhǒng
suǒ
zào


ruò

dìng
xīn

weí

jiè
yǒu

zhū


yǐng
xiàng
shēng


dāng
yán

jiè

zhǒng
suǒ
zào

ruò

dìng
xīn

weí

jiè
yǒu

zhū


yǐng
xiàng
shēng


dāng
yán

jiè

zhǒng
suǒ
zào
zhǒng
suǒ
zào
jué

wén
gēng


xiàn


yún

yǒu


wèi

qiē
shì
jiān

shuō
míng
yǒu


wèn
ā
luó
hàn
děng
shì
jiān
shàn


shì
shì
jiān


yǒu
suǒ
shèyīn
yuán
shuō
míng

lòu


duò
sān
yǒu

míng
yǒu
suǒ
shè

zhū
lòu
suí
mián
yǒng
jiě
tuō

shuō
míng

lòu

wèn

shì
zūn
yán
yún

yǒu
lòu


wèi

shì
jiān

shì
jiān

shí
shì
jiānshì
zūnduàn
yīng
duàn
shì
jiān

shí

shuō

shì
yán


zhōng
shì
zūn
shuō
duō
zhǒng
yǒu

wèi

yǒu

yǒu


yǒu


guǎng
广
jiàn


wén
suǒ
chéng
huì


jiào
suǒ
yīng
zhī
chùyún

yǒu
shàng


wèi
chú
niè
pán


qiē


yóu

yīn
yuán
dāng
zhī
niè
pán
shì

shàngděng
wéi


miè


èrmiè


sān


wèi
zāi
héngān
yǐn
shàng
xiàn


zhù
suǒ
yuán


wèi

xiāng
zhùcháng
zhù
jīu
jìng
ān

kuángshì

yīn
fēi


chù
zǒng
wéi

niè
pán

qiēshì

niè
pán
míng

shàngyún

yīng
xiū


wèi

qiē
shàn
yǒu
wéizhōng
yīng
zhī
lüè
yǒu

xiūxiū

èr

xiū

sān
chú

xiū


duì
zhì
xiū


zhōng
wèi
shēng
shàn

wéi

shēng

zuò

xiū


shì
míng

xiū


shēng
shàn

lìng
zhù

wàng
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

shì
míng

xiū


shēng

shàn

wéi

duàn

zuò

xiū


míng
chú

xiū

wèi
shēng

shàn

wéi

shēngyàn
huàn
děng
zhū
duì
zhì
mén
zuò

xiū


míng
duì
zhì
xiū

dāng
zhī

zhōng
cóng
liǎo
xiāng
zuò

nǎi
zhì
shēng
jiě
zuò


míng
yàn
huàn
duì
zhì
xiū

cóng
yuǎn

zuò

nǎi
zhì
fāng
biàn
便
jīu
jìng
zuò


míng
duàn
duì
zhì
xiū

fāng
biàn
便
jīu
jìng
guǒ
zuò


míng
chí
duì
zhì
xiū

cóng


shàngqiē

zhǒng
zuò


duò

shēng

shàng

suǒ
shè

dāng
zhī

qiē
míng
yuǎn
fēn
duì
zhì
xiūzhǒng
xiū

qiē
zǒng
shuō
wéi
èr
zhǒng
xiū

wèi
fáng

shòu
chí
xiū


zuò


weí
xiū


zhōng
xiū
shēn
míng
fáng

xiū

xiū
jiè
míng
shòu
chí
xiū

ruò
jìng


zuò

xiū

ruò

zhì

zuò

xiū

zǒng
míng
zuò


weí
xiū


zhōng
chū
zuò

xiū
míng
wéi
xiū
xīn


èr
zuò

xiū
míng
wéi
xiū
huì


yún

guòwèi
yīn

shòu
jìn


xìng

miè


jiān
wéi
yuán
wéi
shēngchú
ā
luó
hàn
zuì
hòu
xīn
xīn
suǒ
xūn

xiāng


suī


miè
jīng
bǎi
qiān
jié

yóu
néng
lìng

ài
fēi
ài
guǒ

shú
dāng
shú


suǒ
lǐng
shòu
zhū
guò

shì

huò

wéi
néng
shēng


niàn

huò

yǒu


shēng

niàn

wéi
miè
suǒ
xiǎn

zhū
zuò
yòng

shì
míng
guò

zhū

chà
bié


guò


lüè
yóu

xiāng
dāng
zhī
jiàn


shì
chà
bié


děng
wéi


wèi
huò
yǒu

shà

guò


wèi

shà


qiē
xíng
zhōng

shà


hòu
suǒ
yǒu
zhū
xíng

yòu
huò
yǒu


méi
guò


wèi


yǒu
qíng
cóng


yǒu
qíng
zhòng
tóng
fēn
méi

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


zuò
shí

yòu
huò
yǒu

huài
jié
guò


wèi

shì
jiān
suǒ
shè

yóu
huǒ
děng
zāi
zhī
suǒ
bài
huài

yòu
huò
yǒu

tuì
退
shī
guò


wèi

yǒu


xiān
suǒ

zhū
shàn
gōng

ān

zhù
zhōng

suí
lèi
tuì
退
shī

yòu
huò
yǒu

jìn
miè
guò


wèi
yǒu


niè
pán
jiè
zhōng
suǒ
yǒu
jìn
mièyún

wèi
lái


wèi
yīn
wèi
shòu

xìng
wèi
shòu

dài
yuán
dāng
shēng
jiāng

xiàn
qián

huò
jìn
dāng
shēng
huò
yuǎn
dāng
shēng


yóu

xiāng
jiàn

chà
bié

wèi
shà

wèi
lái


shēng
wèi
lái

chéng
jié
wèi
lái

xiàn
xíng
wèi
lái

yīng

wèi
lái


yún

xiàn
zài


wèi
yīn

shòu
yòng

xìng
shòu
yòng
wèi
jìn

shà


hòu
jué
dìng
huài
miè

qiē

rǎn
suǒ
xiǎn


fēn
qīng
jìng
suǒ
xiǎn


yóu

xiāng
jiàn

chà
bié

wèi
shà

xiàn
zài


shēng
xiàn
zài

chéng
jié
xiàn
zài

xiàn
xíng
xiàn
zài

zuì
hòu
xiàn
zài

wèi
ā
luó
hàn
zuì
hòu
xīn
xīn
suǒ
děng


yún


jièwèi


jiè
ruò
shēng

ruò
cháng
wèi


jiè


xīn

zài
dìngwèi
zhōng
suǒ
yǒu
zhū


huò
shēng


huò
zuò
xíng
zhèng
xíng
dāng
xíng

shì
míng

jiè

yún


jièwèi
shēng

jiè
néng
xiàn
zhèng


suí

jìng
jiè


wèi


jiè


wèi

shàng
jiā
xíng

huò
cóng

dìng


suǒ
yǒu
shì
jiān


zhū


yóu
zuòxíng
zhèng
xíng
dāng
xíng

shì
míng

jièhuò
shēng

jiè
wèi
wèi

shàng
jiā
xíng

huò
shēng


huò
zuòzhū
shì
jiān


xíng
zhèng
xíng
dāng
xíng


shì

míng

jiè

jièshìjiè


suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

ěr


yún

shàn


wèi
ruò
lüè
shuō

èr
yīn
yuán


qiē
shàn

shuō
míng
wéi
shàn

wèi

xìng

dǎo


néng
duì
zhì
diān
dǎo
ān
yǐn


suǒ

zhěqiē
shàn


xìng

dǎo

suǒ
yuán
zhuǎn

yòu
néng
duì
zhì

suǒ
yuán
zhuǎn
diān
dǎo
rǎn


néng
wǎng
shàn

zhèng
niè
pán


míng
wéi
ān
yǐnxiāng
wéi
èr
yīn
yuán

dāng
zhī

shàn

wèi

xìng
diān
dǎoān
yǐnzhū

xìng
fēi
diān
dǎonéng
zhì
diān
dǎo
zhū


xìng
fēi
ān
yǐn
fēi

ān
yǐn

yòu
yóu

xiāng
dāng
zhī
jiàn

shàn

chà
bié


gǎn
dāng
lái

ài
guǒ


èr
duì
zhì

rǎn


wèi

jìng
děng
néng
zhì
tān
děng

nǎi
zhì

shèng
zhī
dào
duì
zhì

qiē

rǎn
zhū


sān

rǎn

miè
suǒ
xiǎn


suǒ
wèi
niè
pán


qīng
jìng
zhù
suǒ
xiǎn


wèizhě
zhù
shèng
děng
shàn
xiàn


zhù


ráo

yǒu
qíng
suǒ
xiǎn


wèi
wéi
āi
mǐn

shēng
wén

lái
suǒ
yǒu
zhǒng
zhǒng


shàn
xíng

yòu
yóu

xiāng
jiàn


shàn
zhū

chà
bié


shàng
xiāng
wéi
yīng
zhī

xiāng

wèi
gǎn
dāng
lái
fēi
ài
guǒrǎn
duì
zhì
zhī
suǒ
zhì


rǎn


miè
zhī
suǒ
xiǎn


zhū
rǎn
nǎo
zhù
zhī
suǒ
xiǎn


néng
sǔn
hài

zhī
suǒ
xiǎn


yóu

yīn
yuán
shàn

qiáng
shèng


děng
wéijiā
xíng


èr

宿sān
shè
shòu
shēng
gōng
tián
shì
chù
xìng


wèi
zhū
shàn


jiān
jiā
xíng
yīn
zhòng
jiā
xíng
zhī
suǒ
zào
zuò

ruò

liàng
pǐn
chà
bié
suǒ
zuò

wèi
huò

zuò

huò

shì
chù
quàn

lìng
zuòliàng
mén
qìng
wèi
zàn
měi

jiàn
tóng

zhě
shēn
xīn
huān


dāng
zhī
shì
míng
yóu
jiā
xíng

shàn

qiáng
shèng

yòu
zhū
shàn

zēng

shēng
zhōng
ruò
xiū
ruò

ruò
duō
xiū


yóu
shì
yīn
yuán

jīn
shēng
zhōng

xìng

shàn

xīn
néng
zhū

shàn
wéi
bèi
ér
zhù

dāng

shì
míng
yóu

宿


shàn

qiáng
shèng

yòu
zhū
shàn

xià

suǒ
shè

yóu
shì
jiān


zhě

jiàn
shèng

zhě

ruò

jiě
tuō
huò


shàng
zhèng
děngshēn
xīn
huí
xiàng

zhū
jiàn


dāng
zhī
shì
míng
shè
shòu
shēng
gōng


shàn

qiáng
shèng

yòu
zhū
shàn
tián


shēng
miào
shì
shī
zūn
zhòng
chù
zhī
suǒ
shēng


dāng
zhī
shì
míng
tián
shì
chù

shàn

qiáng
shèng

yòu
zhū
shàn

ruò
shī
suǒ
chéng


jiè

xiū

xìng
shì
liè

ruò
jiè
suǒ
chéng


shī
suǒ
chéng

xìng
shì
shēng


xiū
suǒ
chéng

xìng
shì
liè

ruò
xiū
suǒ
chéng
suǒ
yǒu
shànshī

jiè

xìng
jiē
shēng

dāng
zhī
shì
míng
yóu

xìng

shàn

qiáng
shèngxiāng
wéi

yīn
yuán


dāng
zhī
shì
míng

shàn
qiáng
shèng

yòu
yóu

xiāng
jiànzhū

chà
bié


děng
wéi
shú
shēngèr
wēi

sān
gōng
qiǎo
chù
biàn
huà

xìng
zhōng

xìng


wèi
zhū

gēn

shì
cháng
yǎng
zhě

wài
zhū
yǒu

chù
děng
fēi

shú
děng
suǒ
shè
zhě

chú
shàn
rǎn


chù
shēng
chù


yún

xué


wèi
huò

liú
huò

lái
huò

huán
yǒu
xuéluó

ruò
chū
shì
yǒu
wéi


ruò
shì
jiān
shàn


shì
míng
xuézhǐshí
shí
zhōng

jīng
jìn
xiū
xué
zēng
shàng
jiè
xué
zēng
shàng
xīn
xué
zēng
shàng
huì
xué


yún


xué


wèi
ā
luó
hàn
zhū
lòu

jìn

ruò
chū
shì
yǒu
wéi


ruò
shì
jiān
shàn


shì
míng

xué


yún

fēi
xué
fēi

xué

wèi
chú
xiān
suǒ
shuō
xué

xué


suǒ


liú
nǎi
zhì
ā
luó
hàn


ruò
duò

qiē

shēng
xiāng


ruò

zēng
shàng
suǒ
yǒu
zhū


dāng
zhī
shì
míng
fēi
xué
fēi

xuéyún

jiàn
dào
suǒ
duàn


wèi

jiā

děng

jiànzhū
jiàn

tān
tián
màn

ruò
xiāng
yīng

míng

ruò

zhū


gòng

míng
děng


wǎng

qiē
è


děng

shì
míng
jiàn
dào
suǒ
duàn


yún

xiū
dào
suǒ
duàn


wèi

qiē
shàn
yǒu
lòuqiē


chú
xiān
suǒ
shuō
zhū
rǎn
rǎnshì
míng
xiū
dào
suǒ
duàn


yún

fēi
suǒ
duàn


wèi

qiē
yǒu
xué
chū
shì
jiānqiē

xué
xiāng

zhōng
suǒ
yǒu
zhūzhōng
ruò
chū
shìqiē
shí

xìng
jìng

míng
fēi
suǒ
duàn


shì
jiān

yóu

duàn

míng
fēi
suǒ
duàn


yún

shèn
shēn
nán
jiàn


wèi

qiē


dāng
zhī
jiē
shì
shèn
shēn
nán
jiànshèn
shēn
nán
jiàn

zhě

suǒ
wèi

xìng
jué
zhū

lùn
guò

yán
dào

zhū


xìng
jiē
jué

lùn
guò

yán
dào

rán
yóu
yán
shuō
wéi

zhǐ


fāng
nǎiguān

jué

shì

dāng
zhī

qiē
zhū

shèn
shēn
nán
jiàn


shì
suǒ
shuō
chà
bié
jiàn

yǒu

yǒu
jiàn

jiàn


yǒu
duì

duì


yǒu
lòu

lòu


yǒu
zhèng

zhèng


yǒu
rǎn

rǎndān
shì

chūshì
jiān
chū
shì
jiān

duò
fēi
duò


yǒu
wéi

wéi


suǒ
zhī
suǒ
shí
suǒ
yuán


zhù
chí


yǒu

shú


shú


yǒu
yīn

yīn


yǒu
guǒ

guǒ


yuán
shēng
míng

suǒ
shè


zhí
shòu
fēi
zhí
shòuzhǒng
suǒ
zào
fēi

zhǒng
suǒ
zào


yǒu
fēi
yǒu


yīng
xiū


yǒu
shàng

shànglái
jīnjiè


jièjièshàn

shàn
xué

xué
fēi
xué
fēi

xué


jiàn
dào
suǒ
duàn
xiū
dào
suǒ
duàn
fēi
suǒ
duàn


shèn
shēn
nán
jiàn


ruò
yǒu
shàn

suǒ
yīng

zhě

yīng
dāng


jīng
qín
fāng
biàn
便

weí
jiǎn


shì
zhū

zhōng

jué

wén

gēng


xiàn